OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY
EWIDENCJIWersja: 11 maja 2015 r.

 

 


 • 1 Przedmiot umowy
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
 • wykonywanie przez Zleceniobiorcę ewidencji czasu pracy kierowców na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów i w oparciu o uzyskane od Zleceniodawcy informacje,
 • doradztwo świadczone przez Zleceniobiorcę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do ewidencji czasu pracy kierowców,
 • doradztwo świadczone przez Zleceniobiorcę w zakresie stosowania norm prawnych odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, o których mowa w rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.),
 1. Zgodnie z § 3 niniejszej umowy Zleceniodawcy przysługuje możliwość rozszerzenia zakresu umowy.

 

 • 2 Uzupełnienie
 1. Przez doradztwo, o którym mowa w § 1 ustęp 1 pkt 2 i 3 należy rozumieć bieżące konsultacje przeprowadzane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkań w siedzibie Zleceniobiorcy. Zakres konsultacji obejmuje kwestie związane z wykonywaniem ewidencji czasu pracy kierowców oraz z poprawnością stosowania norm odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, o których mowa w §1 ustęp 1 punkt 3.
 2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.

 

 • 3 Rozszerzony zakres
 1. Strony mogą rozszerzyć umowę o wykonywanie dodatkowych usług wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.

 

 

 • 4 Obowiązki Zleceniodawcy
  1. Szczegółowe zestawienie czynności do których to zobowiązany jest Zleceniodawca uregulowany został w załączniku nr 1, który to stanowi integralną część umowy.

 

 • 5 Obowiązki Zleceniobiorcy
 1. Zleceniobiorca wykona przedmiot niniejszej umowy po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie. Zleceniobiorca może również uzależnić wykonanie przedmiotu niniejszej umowy od otrzymania innych danych jeśli okaże się, że mają one znaczenie dla poprawności usługi.
 2. Zleceniobiorca może podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu niniejszej umowy bez otrzymania wszystkich potrzebnych danych – w szczególności wymienionych w załączniku nr 1 – informując jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane. Zleceniodawca ma świadomość, że w takim przypadku przesłane przez Zleceniobiorcę dokumenty – przede wszystkim ewidencje czasu pracy kierowców – mogą być niezgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zleceniobiorca prześle dokumenty będące wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami.
 4. Zleceniodawca do 15 dnia każdego miesiąca dostarczy zleceniobiorcy następujące dokumenty:

 

1)komplet zaświadczeń o działalności kierowców – formularz ustanowiony decyzją Komisji (2009/959/UE) z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

2)pliki cyfrowe pobrane z tachografów cyfrowych i kart kierowców (w przypadku ich stosowania u Zleceniodawcy)

3)tarcz tachografów analogowych (w przypadku ich stosowania u Zleceniodawcy)

4)informacje o udzielonych urlopach, innych nieobecnościach oraz o korzystaniu ze zwolnienia chorobowego – informacje te muszą zawierać rodzaj i wymiar poszczególnych instytucji prawa pracy

5)aktualną listę kierowców, dla których Zleceniobiorca ma wykonać usługę zgodnie z niniejszą umową – lista powinna zawierać dodatkowo:

 1. a) rodzaj umowy zawartej z kierowcą – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 2. b) daty zatrudnienia (od którego dnia i do którego dnia zawarto umowę) – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 3. c) wymiar zatrudnienia w przypadku umowy o pracę – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 4. d) rodzaj angażu poszczególnych kierowców (zasadniczy czy godzinowy?) – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 5. e) wysokość stawki miesięcznej albo godzinowej wynagrodzenia (w zależności od angażu zasadniczego albo godzinowego) – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 6. f) wysokość stawki za pracę w porze nocnej z ustawy Kodeks pracy (jeśli jest inna niż wynika z ustawy Kodeks pracy, czyli inna niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów) – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 7. g) wysokość stawki za godziny dyżuru 50% – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 8. h) czy pracownik otrzymuje premie (w jakiej wysokości)?
 9. i) ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługujących kierowcy w ciągu roku – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy
 10. j) ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługujących kierowcy na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze zapytanie
 11. k) ilość dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednim roku
 12. l) ilość lat stażu pracy – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy

ł) czy pracownik otrzymuje ryczałty (jeśli tak to w jakiej wysokości) za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej? Ewentualnie czy jest on w jakiś sposób obniżany np. o wymiar nieobecności/zwolnienia chorobowego/urlopu bezpłatnego w danym miesiącu? – chyba, że informacje te nie uległy zmianie od poprzedniego ich podania Zleceniobiorcy

 

 

 • 6 Oświadczenia i zapewniania
 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
 2. Zleceniobiorca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście lub przez osoby, które zatrudnia, pod jego nadzorem.
 3. Przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany w siedzibie Zleceniobiorcy. Jednak w wyniku zaistnienia potrzeby, Zleceniobiorca może podjąć decyzję o realizacji swoich obowiązków w każdym innym miejscu w zależności od specyfiki konkretnych zadań.

 

 

 • 7 Wynagrodzenie
 1. Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy:

2) jeśli w danym miesiącu Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy dane większej ilości kierowców niż wynika z § 8, to wynagrodzenie Zleceniobiorcy za ten miesiąc wzrośnie odpowiednio, zgodnie z punktem 1

 

 1. Zleceniodawca będzie wypłacał wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Alior Bank o numerze: 86 2490 0005 0000 4520 5079 2521, na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
 2. Faktura VAT z tytułu niniejszej umowy będzie wystawiona 1 dnia każdego miesiąca trwania umowy, z siedmiodniowym terminem płatności
 3. Faktura VAT, o której mowa w ustępie 2 dostarczana będzie Zleceniodawcy w formie elektronicznej lub listem poleconym na adres Zleceniodawcy podany w niniejszej umowie.
 4. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszym paragrafem niezależnie od dostarczenia kompletu wymaganych danych. Jest to spowodowane rezerwacją czasu oraz gotowością Zleceniobiorcy do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

 

 1. W przypadku zwłoki w płatnościach:

1) powyżej 7 dni – Zleceniobiorcy zostanie doliczona dodatkowa opłata za monit SMS w wysokości 5 zł netto

2) powyżej 14 dni – Zleceniobiorcy zostanie doliczona dodatkowa opłata za monit elektroniczny w wysokości 15 zł netto

3)powyżej 30 dni – Zleceniobiorcy zostanie doliczona dodatkowa opłata ze wysłane wezwanie do zapłaty w wysokości 50 zł netto.

 

 • 8 Wynagrodzenie dodatkowe
 1. Zleceniobiorca zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5zł netto w sytuacji gdy dostarczone tarcze tachografu będą nieczytelne lub dokumenty nie będą posegregowane według dat i nazwisk kierowców.
 2. W przypadku rozszerzenia umowy o dodatkowe usługi zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie określone w tymże załączniku.

 

 

 • 9 Okres trwania umowy

Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na prawo Zleceniobiorcy do wynagrodzenia za usługi świadczone w okresie wypowiedzenia.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą umową.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Zleceniodawcę                                                                                                                                        Za Zleceniobiorcę

 

 

………………………………………………..                                                             ………………………………………………..

Facebook