Transport to jedna z regularnie rozwijających się w naszym kraju branż. Największy odsetek wśród firm transportowych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, choć stopniowo zaczynamy obserwować wzrost znaczenia przedsiębiorstw średnich i dużych.
Osoby rozważające rozpoczęcie własnej działalności w tym sektorze powinny przygotować się jednak na konieczność dopełnienia szeregu formalności. Jak założyć firmę transportową w Polsce? Jakie wymagania należy spełnić?

Wybór formy prowadzenia działalności

Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w jednej z kilku dostępnych form:
● jednoosobowa działalność gospodarcza
● spółka cywilna
● spółka osobowa (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
● spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna)
Przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, warto odpowiedzieć sobie także na kilka zasadniczych pytań:
● Czy spółka będzie prowadzona samodzielnie, czy ze wspólnikami?
● Jak wyglądają kwestie związane z opodatkowaniem? (opodatkowanie na zasadach ogólnych ze stawką 17% lub 32%, ryczałt ze stawką 5,5% lub 8,5%, podatek liniowy ze stawką 19%) – firmy transportowe nie korzystają z karty podatkowej
● Jak wyglądają kwestie związane z prowadzeniem księgowości? (księgowość uproszczona czy pełna księgowość)
● Czy firma będzie płatnikiem VAT? (możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT)
● Jaki kapitał minimalny jest wymagany do założenia firmy?
● W jakim miejscu zostanie zarejestrowana działalność?

Firma transportowa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć wyłącznie osoba fizyczna. W odróżnieniu od spółek JDG nie wymaga sporządzania umowy, a wyłącznie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), stanowiącego podstawę działania.
W rejestrze poza przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą widnieją także wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych. Odpowiednikiem rejestru CEIDG jest natomiast Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dla spółek prawa handlowego.
Do wniosku o wpis do CEIDG wymagane są w szczególności dane takie jak:
● imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia
● PESEL oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
● adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
● nazwa działalności gospodarczej (musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy) wraz z nazwą skróconą
● kody PKD (dopasowane do rodzaju działalności wraz z wyborem kodu przeważającego) – w odniesieniu do firm transportowych najczęściej wybieranym numerem PKD jest 49.41.Z, czyli transport drogowy towarów
● liczbę planowanych do zatrudnienia pracowników
● datę rozpoczęcia działalności
● informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
● dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jednocześnie ze składaniem wniosku o rejestrację do CEDIG możliwe jest również złożenie oświadczenia o formie opłacanego podatku dochodowego, czy zgłoszenia aktualizacyjnego do VAT. Należy pamiętać także o konieczności zgłoszenia się do ZUS jako ubezpieczony.
Sprawę załatwia się we właściwym urzędzie miasta lub gminy, jak również przez Internet.

Firma transportowa w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak utworzyć firmę transportową w formie spółki, musimy odwołać się do kodeksu spółek handlowych.
Jak stanowi art. 151 § 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.
Spółka z o.o. wymaga w szczególności:
kapitału zakładowego wynoszącego co najmniej 5 tys. zł
umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub z wykorzystaniem wzorca umowy (jeżeli spółka jest zakładana internetowo, w systemie S24). Umowa powinna określać przede wszystkim firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Taka spółka jest rejestrowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Wymogi, które należy spełnić przed powstaniem spółki

Dla powstania spółki szczególnie istotny pozostaje art. 163, który wskazuje na konieczność spełnienia następujących wymogów:
● zawarcia umowy spółki
● wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
● powołania zarządu
● ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
● wpisu do rejestru
Zarząd powinien dokonać zgłoszenia zawiązania spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania jej do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.
Co jednak ważne, organ ten na dokonanie zgłoszenia ma 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki – w innym przypadku spółka ulega rozwiązaniu. Jeżeli spółkę zawarto z wykorzystaniem wzorca (w systemie S24), termin nie wynosi 6 miesięcy, a 7 dni.

Koszty podczas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja spółki w KRS obciąża wnioskodawcę również dodatkowymi kosztami za m.in. wpis do rejestru, ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ustanowienie pełnomocnictwa, czy usługi notariusza przy rejestrowaniu spółki drogą tradycyjną.
W związku z licznymi formalnościami, jakie wiążą się z zakładaniem działalności w formie spółki kapitałowej, przedsiębiorcy bardzo często już na samym początku zwracają się o wsparcie do specjalistów.
Stała obsługa prawna kancelarii LEGALTRANS pomaga osobom zainteresowanym utworzeniem firmy transportowej w dopełnieniu wszystkich formalności zgodnie z wymaganiami stawianymi przez prawo. Skorzystanie z naszych usług znacząco usprawnia przebieg całej procedury, a przez to i czas potrzebny na załatwienie sprawy. Eliminuje także ryzyko powstania błędów, przeoczeń oraz niedopilnowania ważnych terminów.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonywanie działalności transportowej w kraju, jak również poza jego granicami wymaga uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń, niestety obciążających przedsiębiorcę kolejnymi, niemałymi kosztami.
W tym celu musimy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jak wskazuje art. 5 tego aktu prawnego, podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest udzielane przedsiębiorcy, pod warunkiem że spełnia wymagania określone w powyższym rozporządzeniu.
Przypomnijmy, że jest to obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, odpowiedniej zdolności finansowej (1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd i 900 EUR na każdy następny), wymaganych kompetencji zawodowych oraz dobrej reputacji.

Uzyskanie legitymacji do transportu krajowego

Poza zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ustawa nakłada na przedsiębiorcę również obowiązek uzyskania odpowiedniej, krajowej licencji transportowej, wymaganej przy podejmowaniu i wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie:
● pośrednictwa przy przewozie osób i rzeczy,
● przewozu osób samochodem osobowym, taksówką i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Wymagania stawiane są ponadto względem osób mających zarządzać przedsiębiorstwem. Przynajmniej jedna spośród nich lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym powinna posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia kierowców spoza UE, będzie potrzebował także świadectwa kierowcy.
W wyniku zmian wprowadzonych w br. przepisami Pakietu Mobilności przewoźnicy w transporcie od 2,5 tony do 3,5 tony od tego roku muszą posiadać ponadto licencję wspólnotową, jeśli wykonują drogowe przewozy międzynarodowe rzeczy. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przewożą rzeczy tylko w kraju lub poza jego granicami, jednak na potrzeby własne, jak również tych, którzy wykonują przewóz osób.

Jak założyć firmę transportową powyżej 3,5 tony? Wymagane licencje i zezwolenia

Aby założyć firmę transportową specjalizującą się w transporcie ciężkim powyżej 3,5 tony, co do zasady wymagane są takie same dokumenty, co wskazane powyżej. Przedsiębiorca powinien zatem posiadać:
● zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
● licencję transportową, jeśli podejmuje i wykonuje transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób i rzeczy
● Certyfikat Kompetencji Zawodowych
● świadectwo kierowcy dla kierowców spoza UE
● licencję wspólnotową upoważniającą do wykonywania przewozów międzynarodowych – w odróżnieniu od transportu do 3,5 tony w transporcie ciężkim nie jest ona jednak rozwiązaniem nowym.
Większe wymagania w transporcie ciężkim nakładane są przede wszystkim na kierowców. Do kierowania pojazdami powyżej 3,5 tony i zespołami takich pojazdów, autobusami i autokarami potrzebują oni prawa jazdy odpowiedniej kategorii, a także zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych.
Założenie firmy transportowej powyżej 3,5 tony wiąże się ponadto z wyższymi wymogami finansowymi. Zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 przedsiębiorca jest zobowiązany wykazywać na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Zakładanie własnej firmy transportowej z kancelarią LEGALTRANS

Świadomi licznych obowiązków, jakie ciążą na podmiotach rozważających rozpoczęcie własnej działalności transportowej, proponujemy Państwu nasze profesjonalne wsparcie w tym zakresie.
Dysponujemy całą potrzebną wiedzą i wszystkimi narzędziami, które pozwalają nam na sprawne, płynne i bezstresowe przeprowadzanie naszych klientów przez procedurę zakładania firmy transportowej w Polsce.
Na dalszym etapie współpracy jesteśmy także gotowi zapewnić Państwa przedsiębiorstwu niezbędną dzisiaj, kompleksową, stałą opiekę i obsługę prawną, stanowiącą skuteczne zabezpieczenie przed licznymi i częstymi zmianami przepisów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook