W marcu br. Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszenia przepisów odnoszących się do wykonywania transportu drogowego. Jest to zabieg, który poza ujednoliceniem norm, ma w szczególności na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa międzynarodowego w Unii. Przyjęte rozwiązania stają się także punktem odniesienia dla państw członkowskich przy odpowiednim dostosowaniu krajowych systemów kontroli i sankcji. Gwarantują ponadto równe traktowanie kierowców oraz pozwalają na zacieśnianie współpracy administracyjnej.

Przyjęty podział naruszeń

Aktualnie obowiązujący podział naruszeń postanowień dotyczących rozporządzenia (WE) 561/2006  oraz (UE) 165/2014 dzieli je na 4 główne kategorie:

  • Najpoważniejsze naruszenia
  • Bardzo poważne naruszenia
  • Poważne naruszenia
  • Naruszenia mniejszej wagi

O zakresie odpowiedzialności przewoźnika oraz wysokości nałożonej kary pieniężnej zadecyduje przyporządkowanie konkretnego naruszenia do jednej z powyższych kategorii.

Wyciągi z taryfikatorów – rozliczanie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. „Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące nakładania kar w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz podejmą wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania […]. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych środkach oraz przepisach dotyczących kar”.

Dnia 25 marca 2021 roku Komisja Europejska opublikowała wyciągi taryfikatorów dla wskazanych w poniższym wykazie państw. Obecnie są one dostępne w języku angielskim. Mają jednak zostać opublikowane we wszystkich językach UE.

Na liście nie znajdują się aktualnie taryfikatory dla 5 państw: Włoch, Malty, Rumunii, Irlandii oraz Belgi.

Należy również zaznaczyć, że na tę chwilę nie we wszystkich tabelach znajdziemy kompletne kary, dotyczące m.in. czasu pracy kierowcy, w szczególności 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu. Niektóre z państw nie zaktualizowały ponadto taryfikatorów pod kątem już obowiązujących przepisów Pakietu mobilności i nakładanych przez niego nowych rodzajów naruszeń.

Powrót do listy aktualności

Facebook