Publikacje prawne kancelarii

Search
Generic filters

Jazda bez ważnego szkolenia okresowego to od niedawna pewne holowanie pojazdu na parking

09.09.2015

Pomimo ogromnego szumu medialnego, jaki powstał wokół ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny – oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541) który w zasadzie ograniczył się jedynie do poinformowania społeczeństwa, o możliwości zatrzymania prawa jazdy za pokwitowanie...

Czytaj dalej

Pilotowanie pojazdu nienormatywnego

05.08.2015

Kiedy pojazd nienormatywny musi być pilotowany? Niektóre z przejazdów wykonywanych pojazdami nienormatywnym wymagają podjęcia dodatkowych czynności na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas ...

Czytaj dalej

Regulamin pracy przedsiębiorstwa transportowego

05.08.2015

Zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy. Ten wewnątrzzakładowy dokument powinien określać porządek pracy oraz prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników. Tworząc regulamin pra...

Czytaj dalej

Procedura reklamacyjna na gruncie prawa przewozowego i konwencji CMR

05.08.2015

Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji na gruncie prawa krajowego jest ustawa Prawo przewozowe oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Zgodnie z treścią zapisów prawa przewozowego, ...

Czytaj dalej

Wczytywanie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

05.08.2015

Temat wczytywania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych wydaje się być szczegółowo uregulowany przepisami krajowymi oraz wspólnotowymi. Zarówno przedsiębiorcy transportowi jak i kierowcy wiedzą, że dane z karty kierowcy należy wczytywać co najmniej raz na 28 dni, a dane z tach...

Czytaj dalej

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów

05.08.2015

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przebytych kilometrów jest bardzo poważnym uchybieniem pracodawcy. Należy wiedzieć, że taki sposób wynagradzania jest wyraźnie zabroniony zarówno przez przepisy krajowe jak i wspólnotowe oraz międzynarodowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporzą...

Czytaj dalej

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy

30.07.2015

Jest to możliwe na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę....

Czytaj dalej

Europejski nakaz zapłaty – coraz więcej windykacji transportowych.

15.07.2015

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanowiło procedurę postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, który umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub handlowego w ramach jednolite...

Czytaj dalej

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym przewozie towarów

15.07.2015

Umowa międzynarodowego przewozu towarów regulowana jest przede wszystkim przez postanowienia Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r., zmienionej Protokołem do Konwencji o umowie międzynarodowego ...

Czytaj dalej

Facebook