Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego:
„przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”

Z powyższego przepisu wynika domniemanie, że przewóz został wykonany przez przewoźnika prawidłowo, jeżeli przesyłka została przyjęta przez uprawnionego.
Przy analizie przedmiotowego przepisu należy wziąć pod uwagę przepis art. 74 prawa przewozowego dotyczącego ustalenia stanu przesyłki i należy zaznaczyć, że podstawową formą stwierdzenia szkody w przesyłce jest protokół szkodowy. Protokół stanowi również potwierdzenie zgłoszenia przez osobę uprawnioną zastrzeżeń co do jej stanu.
Z powyższego przepisu wynika, że domniemanie faktyczne prawidłowego wykonania zadania przewozowego zostaje obalone, w przypadku uprawdopodobnienia chociażby jednej z czterech wymienionych w przepisie okoliczności.
W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na treść przepisu zawartego w art. 791 §1 kodeksu cywilnego, gdzie warunkiem koniecznym do uznania za prawidłowe wykonanie przewozu, jest zapłata należności przewoźnika. Inny jest jednak zakres okoliczności, w których nie dochodzi do wygaśnięcia roszczeń.

Powrót do listy aktualności

Facebook