Czekał, czekał… i się nie doczekał! Sytuacje, w których kierowcy odmówiono możliwości załadunku, nie należą do najczęstszych, jednak również się zdarzają. Brak możliwości załadunku: co powinien zrobić kierowca? Jakie prawa ma przewoźnik? Podpowiadamy!

Opis sytuacji: przewoźnik X przyjechał do firmy Z na załadunek o ustalonej godzinie, kilka godzin przed zamknięciem siedziby firmy. Aż do zamknięcia nie pozwolono mu dokonać załadunku, kierowca w związku z tym odjechał. Następnego dnia przewoźnik X musiał zająć się realizacją innych zadań, nie przyjechał więc ponownie do firmy Z. Teraz obie firmy, i X, i Z, żądają rekompensaty za zaistniałą sytuację. Która z nich ma rację?

 

Odpowiedź prawnika Kancelarii Transportowej Legaltrans, Karoliny Kiwior:

W zależności od typu przewozu będą tu miały zastosowanie przepisy Konwencji CMR w przypadku przewozu międzynarodowego lub Prawa przewozowego w przypadku przewozu krajowego.

W pierwszej kolejności odnieśmy się do zachowania przewoźnika. Należy je ocenić negatywnie i to bez względu na to, czy opisana sytuacja była wynikiem samowolnego zachowania kierowcy (który – jak to często niestety bywa – nie poinformował nikogo o sytuacji zastanej na załadunku ), czy też wynikała z decyzji przewoźnika.

 

Co mówi Konwencja CMR?

Wynika to stąd, że m. in. art. 3 Konwencji CMR jasno stanowi, że: przy stosowaniu niniejszej Konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji.

Ponadto, jeżeli już chodzi o sam sposób w jaki konkretnie przewoźnik powinien się zachować, jest to jasno opisane w przepisach. Przewoźnik nie ma dowolności w kształtowaniu swojego postępowania w trakcie procesu realizacji zadań przewozowych. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na zapisy Konwencji CMR, która w art. 14 wskazuje:

  1. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wykonanie umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym jest lub staje się niemożliwe przed przybyciem towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, przewoźnik jest obowiązany zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem, zgodnie z artykułem 12.
  2. Jeżeli jednak okoliczności pozwalają na wykonanie przewozu na warunkach różniących się od przewidzianych w liście przewozowym i jeżeli przewoźnik nie zdoła uzyskać w dostatecznie krótkim czasie instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem zgodnie z artykułem 12, powinien on podjąć środki, jakie wydają mu się najlepsze w interesie osoby uprawnionej do rozporządzania towarem.

Powyższe można traktować jako uszczegółowienie zapisów art. 12 tj.

1. Nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

6. Jeżeli wskutek postanowień ustępu 5 b) niniejszego artykułu przewoźnik nie może wykonać otrzymanych instrukcji, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym osobę, od której instrukcje te pochodzą.

7. Przewoźnik, który nie wykona instrukcji wydanych w warunkach przewidzianych w niniejszym artykule lub który zastosuje się do takich instrukcji nie zażądawszy przedłożenia pierwszego egzemplarza listu przewozowego, odpowiada wobec osoby uprawnionej za powstałą stąd szkodę.

Dodatkowo, aby przewoźnik nie został pokrzywdzony wskutek tego, że musiał wykonywać polecenia uprawnionych, w art. 16 Konwencji CMR wprowadzono następujące regulacje:

1. Przewoźnik ma prawo do zwrotu kosztów spowodowanych zażądaniem przez niego instrukcji lub ich wykonaniem, o ile koszty te nie wynikły z jego winy.

 

Po więcej informacji dotyczących braku możliwości załadunku odsyłamy na : https://www.cargonews.pl/brak-mozliwosci-zaladunku-co-w-sytuacji-gdy-kierowca-nie-moze-dokonac-zaladunku-az-do-zamkniecia-firmy-porada-prawnika/

 

Autor : Karolina Kiwior, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook