game download for laptop windows 10 ps2 emulator for pc windows 7 32bit free airplayer download for windows free harga forklift 2.5 ton baru free alien shooter 3 game free for windows 10 vmware workstation player vmware workstation pro 12.x (windows) free play store free install for pc windows 10 agisoft photoscan professional free free

Pomimo ogromnego szumu medialnego, jaki powstał wokół ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny – oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541) który w zasadzie ograniczył się jedynie do poinformowania społeczeństwa, o możliwości zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku poruszania się pojazdem z prędkością przekraczająca 50 km/h na obszarze zabudowanym, jednakże warto wiedzieć, iż w raz z wejściem w życie w/w ustawy zmianie uległo kilka innych artykułów, z których co najmniej cześć może i jak pokazuje praktyka ma zastosowanie przy zarobkowym transporcie drogowym zarówno osób jak i rzeczy.

Mianowicie, w znowelizowanej treści art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który to wskazuje sytuację kiedy to pojazd jest usuwany na koszt właściciela, który został właśnie rozbudowany. I tak, do 18 maja br. do sytuacji tej dochodziło w przypadkach gdy: pozostawiono pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nie okazano przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, dopuszczono się przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, pozostawiono pojazd nieoznakowanego kartą parkingową czy pozostawienie pojazdu w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne jak też pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Natomiast, w dniu 18 maja br. katalog ten został rozbudowany również o punkt 6) wskazujący, iż pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. I choć problem wydaje się być znikomy (bo który świadomy zawodowy kierowca wyrusza w drogę nie posiadając uprawnień?) to praktyka pokazuję, iż przypadki takie się zdarzają. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, iż kierowca wykonujący przewóz rzeczy bądź osób prócz samego uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie danej kategorii, zobligowany jest również zarówno na podstawie chociażby ustawy o transporcie drogowym do odbycia badania lekarskiego, badania psychologicznego jak też kwalifikacji wstępnej w przypadku uzyskiwania uprawnień, bądź szkolenia okresowego w przypadku kontynuacji uprawnień. Kierowca wykonujący zarobkowy przewóz zobowiązany jest ponadto zgodnie z postanowieniami ustawy o kierujących pojazdami, po otrzymaniu wcześniej wskazanych dokumentów do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w prawie jazdy do właściwego starosty. I tutaj, pojawiają się pewne problemy, gdyż znaczna cześć społeczeństwa kierowców, (zapewne, poniekąd wynika to z ciągle zmieniających się przepisów w tej materii) nie zdaje sobie sprawy, iż niewykonanie powyższych obowiązków jest równoznaczna z nieposiadaniem uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii w celach zarobkowych. Takie zachowanie nie tylko powoduje narażenie się na karę grzywny podczas kontroli drogowej ale również od niedawna jest równoznaczne z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na koszt właściciela na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Natomiast maksymalna stawka za usunięcie i przechowywanie pojazdu, w przypadku pojazdów wykorzystywanych w transporcie zarobkowym to na przykład: „pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł; za każdą dobę przechowywania – 45 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 780 zł; za każdą dobę przechowywania – 65 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł; za każdą dobę przechowywania – 120 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1400 zł; za każdą dobę przechowywania – 180 zł.” Tak więc, jak pokazuje również praktyka, sytuację takie mają miejsce, jak również konsekwencje, nawet biorąc pod uwagę jedynie aspekt finansowy – mogą okazać się znaczne.

Warto również wspomnieć, iż w raz ze znowelizowaniem ustawy Prawo o ruchu drogowym w dniu 18 maja br. do polskiego systemu prawnego została wprowadzona definicja „blokady alkoholowej” która oznacza „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3” w raz z szeregiem regulacji i instytucji służących wprowadzenia tychże urządzeń do obrotu. Rozszerzeniu uległ również zakres przypadków, kiedy to Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem. Od 18 maja br. do konsekwencji takiej dojdzie również w przypadku: przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego bądź stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, iż w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, kierujący popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bądź dopuścił się trzech wykroczeń z pośród: spowodowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszania bądź ruchu, również w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka; prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego bądź osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego; w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub niezachowanie należytej ostrożności. Również szumnie poruszana w mediach kwestia kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym czy też przewożeniu osób w liczbie większej niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. W przypadku zbagatelizowania faktu zatrzymania prawa jazdy, starostwa właściwy przedłuża decyzję na czas do 6 miesięcy.

Rozszerzeniu uległ również zakres sytuacji, w których to właściwy starostwa może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Aktualnie od 18 maja br. cofnięcie uprawnień może nastąpić na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, również w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jak również w przypadku dopuszczenia się trzech wspomnianych wcześniej wykroczeń.

Autor: Kamil Kiwior, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook