Na podmioty uczestniczące w transporcie przepisy prawa nakładają wiele wymagań. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń i licencji, czy odbycie określonych kursów to tylko niektóre z nich. Aby podjąć działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy konieczne jest także legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych. To właśnie on potwierdza posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych w tej branży.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1071/2009 oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 20 ustawy o transporcie drogowym jest to dokument, który potwierdza, że przewoźnik dysponuje odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kto musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw realizujących:

  • zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t,
  • międzynarodowy, zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t,
  • zarobkowy przewóz osób pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy o transporcie drogowym.

Uzyskanie certyfikatu wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnego testu – 64 pytania z czterema odpowiedziami wielokrotnego wyboru,
  • pisemnego zadania egzaminacyjnego – są to dwa przykłady praktyczne do rozwiązania, obejmujące po dwa pytania w każdym z przykładów, z czego jeden przykład zawsze dotyczy zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców, a drugi zagadnień kadrowo-płacowych lub z rachunkowości

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

Na każdą część przewidziano 120 minut. Łączny czas trwania egzaminu wynosi zatem 240 minut.

Pozytywny wynik otrzymują osoby, które z dwóch części uzyskały co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook