Od wielu miesięcy zdecydowana większość z przedsiębiorców zajmująca się działalnością transportową z utrapieniem oczekuje wejścia w życie nowelizacji w sprawie opłat elektronicznych (viatoll). I choć od samego wpłynięcia projektu do Sejmu upływa już blisko rok (27 września 2013 r.), to w dalszym ciągu brak jakichkolwiek rzetelnych i optymistycznych wiadomości. Specjalnie dla Państwa, postaramy się prześledzić cały proces oraz aktualny etap uchwalania nowelizacji oznaczonej drukiem numer 2184 – a więc: ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszy Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

W bieżących roku, w sprawie powyższej ustawy działo się wiele – a co najważniejsze po trzech czytaniach na posiedzeniach Sejmu, w dniu 28 lipca 2014 r. projekt ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Z aktualną treścią uchwalonej ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, możecie się Państwo zapoznać chociażby na na oficjalnej stronie Sejmu. Czekamy więc na oficjalne stanowisko Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast, w wielkim skrócie – co takiego daje nam nowelizowana ustawa, w zakresie zmian obowiązków jak również wysokości nakładanych kar pieniężnych:
– kierujący będzie zobowiązany do wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu (kategoria 1 – dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ; kategoria 2 – dopuszczalna masa całkowita powyżej 12 ton ; 3 kategoria – autobusy)
– kara pieniężna za nieuiszczenie opłaty elektronicznej jedynie w wysokości 500 zł dla zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy
– kara pieniężna w pozostałych przypadkach – 1.500 zł
– kara pieniężna za niewprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu w wysokości 250 zł dla zespołu pojazdów o łącznej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczające 3,5 tony oraz przyczepy)
– kara pieniężna za niewprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu w wysokości 750 zł dla pojazdów innych niż w pojazd samochodowy do 3,5 tony i przyczepy
– kara pieniężna za nieużywanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem gdy skutkuje ona nieuiszczeniem opłaty w pełnej wysokości w takich samych wysokościach jak za nieprowadzenie do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu (również z podziałem na samochód osobowy do 3,5 tony i pozostałe)

Co do zmian osoby odpowiedzialnej za niedopełnienie niektórych z obowiązków dotyczących systemu viaTOLL:
– za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej karę pieniężną nakłada się na właściciela pojazdu, a w przypadku zespołu pojazdów – na właściciela pojazdu złączonego z przyczepą bądź naczepą, z tym że: na właściciela pojazdu nie można zostać nałożona więcej niż jedna kara za poszczególne naruszenia dla danego pojazdu samochodowego
– za nieprowadzenie do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu nakłada się na kierującego pojazdem, z tym że: na kierującego pojazdem nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara za naruszenia stwierdzone podczas jednej doby (okres od 00:00 do 24:00 danego dnia)
– nie nakłada się kary pieniężnej na właściciela pojazdu, jeżeli nieuiszczenie opłaty było wynikiem błędnego wprowadzenia kategorii pojazdu przez kierującego
– w przypadku podmiotu zagranicznego – do momentu uiszczenia kaucji – osoba prowadząca kontrolę kieruje bądź usuwa pojazd na koszt podmiotu obowiązanego na najbliższy parking strzeżony

Natomiast, co do przepisów temporalnych:
– nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło 180 dni

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 11 SIERPNIA 2014 ROKU:

Po posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono następujące poprawki do aktualnej treści projektu:

– zmiana okresu po którym nie wszczyna się postępowania o nałożenie kary grzywny  z 180 dni, na 6 miesięcy

– abolicja dla wszystkich naruszeń, które zostały popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec których nie wszczęto postępowania, bądź wszczęto jednakże do dnia wejścia w życie ustawy nie zostało ono zakończone

Autor:
Kamil Kiwior
prawnik
Kancelaria Transportowa
LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook