Niezwykle istotnym elementem procesu transportu towarów, są czynności ładunkowe. Za czynności ładunkowe należy uznać nie tylko czynności związane z załadunkiem towaru, ale również z jego rozładunkiem, polegające na przeładowaniu towaru. Niekiedy w procesie przewozu dokonywane są również czynności przeładunkowe, które również należy zaliczyć do kategorii czynności „ładunkowych”.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 43 ustawy – Prawa przewozowego, co do zasady czynności ładunkowe należą odpowiednio do nadawcy lub odbiorcy. Natomiast dopiero w sytuacji gdy z umowy stron lub przepisu szczególnego wynika co innego, obowiązek dokonywania szeroko rozumianych czynności ładunkowych będzie spoczywał na przewoźniku.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, ze niezależnie od tego, kogo obciążają wyżej opisane czynności ładunkowe, mogą one być wykonane zarówno osobiście przez nadawcę, odbiorcę lub przewoźnika, jak również przez inne podmioty, którym zostało powierzone ich wykonanie.
Należy jednak wiedzieć, że jeżeli dochodzi do powierzenia wykonania czynności ładunkowych innemu podmiotowi, powierzający odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje (art. 474 KC).
Nieco inaczej kształtuje się sytuacja prawna w przypadku dokonywania przeładunku towaru w trakcie wykonywania przewozu, ponieważ w takim przypadku, w braku wyraźnie odmiennego uregulowania w tym zakresie, przyjąć należy, iż czynności te obciążają przewoźnika, gdyż są one niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego zobowiązania.

Powrót do listy aktualności

Facebook