Dobra reputacja – niezbędny wymóg do uzyskania oraz legitymowania się licencją na wykonywanie transportu drogowego. Procedura wszczynania postępowania zmierzającego do jej utraty wcale nie jest rzadkością. Mimo to nadal wielu przewoźników nie do końca wie, jak wygląda to w praktyce oraz za jakie dokładnie naruszenia mogą spodziewać się tego typu sankcji. A z całą pewnością utrata dobrej reputacji nie należy do kar łagodnych w skutkach.

Czym jest dobra reputacja w transporcie?

Zgodnie z art. 3 ust 1. lit b rozporządzenia (WE) 1071/2009 dobra reputacja, obok m.in. posiadania rzeczywistej siedziby, czy odpowiedniej zdolności finansowej, stanowi jeden z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W praktyce, aby warunek ten został spełniony, podmiot (przedsiębiorca lub zarządzający transportem) ubiegający się o świadczenie usług transportowych, nie może być karany za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa transportowego. Nie mogą ponadto ciążyć na nim żadne poważne sankcje za naruszenie regulujących tę sferę przepisów, w tym prawa handlowego, upadłościowego, czy prawa o ruchu drogowym.

Należy wyraźnie podkreślić, że warunek legitymowania się dobrą reputacją jest niezbędny nie tylko w trakcie ubieganie się o przyznanie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ale i przez cały okres świadczenia tych usług.

Chcąc wykazać dobrą reputację, konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za wskazane przestępstwa. Zainteresowany podmiot powinien również złożyć oświadczenia o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz za najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Kiedy firma transportowa może utracić dobrą reputację?

Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakazuje państwom członkowskim określenie warunków, które przedsiębiorca i  zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z  wymogiem dobrej reputacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b.

Szczegółowy wykaz przestępstw umyślnych, których popełnienie przekreśla szansę na spełnienie wymogu dobrej reputacji wymaganej w zawodzie przewoźnika drogowego, zawiera art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Jest to odpowiednio:

 • art. 173–175, art. 178–180, art. 189a, art. 218–221, art. 296–306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • art. 586–589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
 • art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
 • art. 53–64 i art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii 
 • art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Wśród ww. przestępstw znalazło się m.in. sprowadzenie katastrofy w ruchu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, usuwanie, przerabianie lub podrabianie znaków identyfikacyjnych, złośliwe naruszanie praw pracownika, handel ludźmi, wytwarzanie substancji psychotropowych, czy niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej.

Dobra reputacja w transporcie drogowym– postępowanie administracyjne

Organem uprawnionym do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej jest:

 • Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę.

Są oni uprawnieni do wszczęcia ww. postępowania w stosunku do:

 • przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej,
 • członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej.

– jeżeli orzeczono wobec nich prawomocne wyroki, wydano wykonalne decyzje lub nałożono kary za przestępstwa lub naruszenia wskazane w art. 7d ust. 1 i 1a ustawy o transporcie drogowym.

Stwierdzenie utraty dobrej reputacji w transporcie następuje w drodze decyzji

W przypadku innych rodzajów naruszeń postępowanie w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji może zakończyć się w zależności od oceny konkretnego czynu:

 • jej utratą – gdy utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną karę za popełnione naruszenie,
 • decyzją stwierdzającą, że popełnione naruszenie nie pociąga za sobą konieczności utraty dobrej reputacji, gdyż byłaby to kara nie proporcjonalna względem dokonanego czynu.

Konsekwencje utraty dobrej reputacji w transporcie drogowym

Następstwami utraty dobrej reputacji są:

 • W przypadku postępowania wszczętego względem przedsiębiorcy – zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • W przypadku postępowania wszczętego względem zarządzających transportem – stwierdzenie braku zdolności zarządzającego transportem do kierowania i przeprowadzania takich operacji.

Zgodnie z art. 7d ust. 7 ustawy o transporcie drogowym, jeśli przedsiębiorca, któremu zawieszono zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, nadal świadczy tego typu usługi, wykonuje je bezprawnie, bez wymaganego zezwolenia.

Co robić, aby nie doprowadzić do utraty dobrej reputacji w transporcie?

Oczywiście pierwsza, nasuwająca się odpowiedź to: „Nie dopuszczać się żadnych wykroczeń”. W praktyce nie jest to jednak wcale takie łatwe, ponieważ nawet najbardziej rzetelny, uczciwy i profesjonalny przewoźnik może zupełnie niefortunnie dokonać jednego z zabronionych czynów.

Kluczowa pozostaje w tym przypadku bardzo dobra znajomość przepisów prawa transportowego, obowiązujących w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem najpoważniejszych przestępstw. Pamiętajmy, że jest to wiedza, którą należy na bieżąco aktualizować, ponieważ regulacje te zmieniają się często i szybko. 

Jednym z rozwiązań, które warto wdrożyć w swojej firmie, są regularne szkolenia kadr zarządzających i przewoźników. Właśnie tego typu cykliczne spotkania organizuje nasza kancelaria LEGALTRANS, od lat ściśle związana z branżą transportową. Serdecznie zachęcamy zatem do śledzenia pojawiających się na stronie informacji oraz zapisów.

Jeśli jednak już zdarzy się, że w przedsiębiorstwie doszło do naruszenia mogącego skutkować utratą dobrej reputacji, reagujmy natychmiast. Poza uregulowaniem mandatu zadbajmy przede wszystkim o rzetelne przedstawienie wizerunku swojej firmy oraz wskazanie kroków, jakie w związku z powyższymi czynami planujemy niezwłocznie podjąć. Po takich działaniach, jeśli postępowanie zostało wszczęte pierwszy raz, zachodzą duże szanse, że sankcja w postaci utraty dobrej reputacji zostanie uznana za nieproporcjonalną. Również w tym miejscu zachęcamy do zwrócenia się o wsparcie do specjalistów. Nasz doświadczony zespół pomoże Państwu na każdym etapie toczącego się postępowania, zapewniając wsparcie prawne we wszystkich wymaganych czynnościach. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook