Ministerstwo Finansów ogłosiło ulgi dla przedsiębiorców w związku z Koronawirusem. Dnia 11.03.2020 roku Ministerstwo Finansów, ogłosił, iż wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą mieli problem z uregulowaniem bieżących zobowiązań podatkowych mogą liczyć na ulgę podatkową. Przedsiębiorca, który może wykazać, iż wybuch pandemii Koronowirusa COVID 19 miał bezpośredni wpływy na jego sytuacji finansową np. zakaz przemieszczania się pojazdów ciężarowych który uniemożliwił zarobkowanie, kwalifikuje się do otrzymania ulgi w trybie art. 67a ordynacji podatkowej.

Ustawodawca wprowadził następujące ulgi:

  1. odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości,
  2. rozłożenie na raty podatku i zaległości,
  3. umorzenie zaległości podatkowej i opłaty prolongacyjnej.

Aktualnie, Minister Finansów nie zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 22 ordynacji podatkowej do wydania rozporządzenia zwalniającego niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki.

Ulga nie jest przyznawana z urzędu, stanowi decyzję administracyjną wydaną w trakcie postępowania administracyjnego wszczętego przez uprawnionego. Przedsiębiorca inicjuje postępowanie przez złożenie wniosku. Wniosek może być złożony ustnie do protokołu, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Zgodnie z treścią art. 168 § 2 wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, numer NIP, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Wniosek powinien jasno precyzować żądanie albo alternatywę np. wnioskuję o umorzenie lub rozłożenie na raty, oraz wskazywać podstawy do żądania, organ podatkowy jest związany treścią wniosku nie może zastosować innej ulgi niż zawnioskowana. Przyznając ulgę, organ może natomiast nie uwzględnić wniosku w całości i na przykład skrócić termin odroczenia wskazany we wniosku czy też umorzyć zaległości w kwocie niższej niż wnioskowana. Zgodnie z art. 122 w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz ustalenia ewentualnych przesłanek zastosowania ulgi, udział podatnika w postępowaniu jest niezbędny.

Decyzja o przyznaniu ulgi podlega kontroli Sądu lecz jedynie w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania przez organ podatkowy, nie zaś samej istotny rozstrzygnięcia. Należy podkreślić, że w razie wydania decyzji odmownej i powstania nowych okoliczność można wnioskować ponownie o udzielenie ulgi. Minister Finansów wskazuje, iż wszystkie wnioski złożone w wskazanym trybie będą rozpatrzone w pierwszej kolejności.

Powrót do listy aktualności

Facebook