W ostatnich dniach polskie władze wprowadziły szczególne rozwiązania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa wywołującego COVID-19. Jednym z nich jest czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczono na obszarze naszego kraju funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, m. in. przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Decyzją władz zamknięte zostały również żłobki i kluby dziecięce.

W związku z zaistniałą sytuacją, osoby ubezpieczone zwolnione z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem poniżej 8 roku życia zyskały prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres do 14 dni. Podstawą uprawnienia jest art. 4 specustawy dotyczącej zwalczania COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, którzy opiekują się nim i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek jest wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, więc nie obciąża finansów pracodawcy. Okres dodatkowych 14 dni nie wlicza się do limitu 60 dni, które przysługują na mocy ogólnych przepisów. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie mogą się jednak podzielić między sobą opieką w ramach 14-dniowego limitu. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

W celu skorzystania z dodatkowego zasiłku należy złożyć oświadczenie do pracodawcy (płatnika składek) lub do ZUS w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych ZUS.

Zapraszamy również na: https://kt-legaltrans.pl/uslugi-dla-transportu/ewidencja-czasu-pracy-kierowcow/

Powrót do listy aktualności

Facebook