Z dochodzeniem należnych roszczeń nierozerwalnie związane jest także przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik mimo Państwa chęci do załatwienia sprawy w sposób polubowny nadal uchyla się od spełnienia swojego świadczenia, konieczne będzie sporządzenie takiego pisma.

Niektórzy wierzyciele decydują się przygotować je samodzielnie, natomiast inni preferują zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej. W większości przypadków zaangażowanie w sprawę, czy to prawników, czy to firmy windykacyjnej, szybciej motywuje dłużnika do podjęcia pożądanych działań.

Dzisiaj odpowiemy na często pojawiające się pytanie, czyli jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem windykacyjnym sporządzanym osobiście przez wierzyciela, kancelarię prawną lub firmę windykacyjną, które kieruje się do dłużnika zalegającego ze spełnieniem swojego świadczenia.

Przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty następuje najczęściej na ostatnim etapie polubownej windykacji należności, gdy pomimo wcześniejszych upomnień (monitów) przypominających o uregulowaniu długu, druga strona nadal nie podejmuje żadnych działań.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest traktowane jako tak zwana ostatnia deska ratunku dla dłużnika przed skierowaniem sprawy bezpośrednio na drogę sądową.

Konieczność podjęcia działań polubownych

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, w pozwie musi znaleźć się informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Przed skierowaniem sprawy do sądu konieczne jest dlatego podjęcie działań polubownych. Przepis ten ma na celu skłonienie i zachęcenie stron do skutecznego rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu. Skierowanie sprawy na drogę sądową należy traktować dopiero jako ostateczność.

Przedsądowe a ostateczne wezwanie do zapłaty – różnice

Wielu wierzycieli w momencie sporządzania tego pisma zastanawia się również nad różnicą pomiędzy przedsądowym wezwaniem do zapłaty a ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Czy są to dwa różne dokumenty?

Mimo odmiennego nazewnictwa, dla sądu pisma te mają jednakowe znaczenie. Stanowią potwierdzenie tego, że powód przed wniesieniem pozwu wykazywał chęci i inicjatywę do zakończenia sprawy z pozwanym na drodze polubownej.

Pismo może zostać zatem zatytułowane jako „przedsądowe wezwanie do zapłaty”, „ostateczne wezwanie do zapłaty”, czy też „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty”. W praktyce zawierają one te same dane.

Co powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Mimo że przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, jakie elementy powinny znaleźć się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, przy sporządzaniu tego pisma nie można kierować się pełną dowolnością. Jego celem jest w końcu skłonienie dłużnika do zapłaty, dlatego treść takiego dokumentu powinna zmusić drugą stronę do podjęcia pożądanych przez nas kroków.

Najważniejszym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest wskazanie w nim konsekwencji, jakie spotkają dłużnika, gdy ten nie spełni swojego świadczenia. Należy dlatego zawrzeć w nim informację, że w przypadku nieuregulowania płatności, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jako pismo oficjalne

W piśmie można umieścić ponadto wzmiankę o obciążeniu dłużnika kosztami postępowania sądowego, a na dalszym etapie również i egzekucyjnego. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, jako pismo oficjalne, powinno zawierać również:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma, 
  • dane wskazujące na wierzyciela oraz dłużnika, 
  • stosunek prawny, z którego powstał obowiązek zapłaty (to m.in. faktura, umowa, protokół odbioru),
  • kwotę wymaganej należności (kwota długu) wraz z ewentualnymi odsetkami,
  • wyznaczony przez wierzyciela termin spłaty długu,
  • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien przelać pieniądze,
  • podpis osoby wysyłającej pismo.

Jak wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie wezwania do zapłaty pocztą tradycyjną, co stanowi najlepszą i rekomendowaną drogę, należy dokonać tego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzenie odbioru i wysłania pisma będą stanowić dowód, który możemy dołączyć do pozwu.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wezwanie do zapłaty zostało wysłane za pośrednictwem poczty e-mail, drogą internetową, a nawet SMSem. W każdym przypadku wierzyciel powinien jednak posiadać potwierdzenie wysłania takiego dokumentu.

Kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty może być nieważne?

Jedyną przesłanką skutkującą nieważnością przedsądowego wezwania do zapłaty jest przedawnienie roszczeń do samego długu. W takiej sytuacji wierzyciel traci możliwość zaspokojenia swojego roszczenia, a ponadto uzyskania nakazu zapłaty i skierowania sprawy do komornika w celu rozpoczęcia egzekucji.

Windykacja dla firm transportowych z kancelarią LEGALTRANS

Tych z Państwa, którzy przy sporządzaniu przedsądowego wezwania do zapłaty pragną skorzystać z profesjonalnej pomocy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią LEGALTRANS specjalizującą się w windykacji polubownej i sądowej dla firm transportowych.

Przy wsparciu naszych prawników cała sprawa może zakończyć się znacznie szybciej, bez zabierania Państwa cennego czasu. Podejmujemy się odpowiednich działań na każdym etapie windykacji, jak również zapewniamy naszym klientom reprezentację przed sądami. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook