Przesłanką do ogłoszenia upadłości firmy transportowej jest jej niewypłacalność, rozumiana jako utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przepisy  wprowadzają domniemanie, zgodnie z którym utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych następuje wtedy, gdy opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące. W przypadku osób prawnych z niewypłacalnością mamy do czynienia również wtedy, gdy zobowiązania pieniężne tych podmiotów przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące. Jak w takim razie uchronić firmę transportową przed bankructwem? 

Problemy firm transportowych

Ostatnie lata odcisnęły piętno nie tylko na branży transportowej, ale praktycznie wszystkich przedsiębiorstwach w kraju. Według raportu Coface, niewypłacalność polskich firm wzrosła w I kwartale 2023 r. w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. o 31%. Niewypłacalność ogłosiło łącznie w tym okresie 1252 przedsiębiorców, z czego 136 stanowiły firmy transportowe. W ostatnim przypadku jest to wzrost o 13% w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku.

Należy mieć świadomość, iż chcąc uchronić się przed bankructwem, podejmowanie się określonych działań dopiero w momencie, w którym przedsiębiorstwo popadnie w poważne kłopoty finansowe, może okazać się niewystarczające. Niezależnie więc od tego, w jakiej obecnie kondycji znajduje się Państwa firma, o zachowanie płynności finansowej należy dbać przez cały czas, na każdym etapie prowadzonej działalności. Istnieje kilka sposobów, które, jeśli tylko zostaną wdrożone z odpowiednim wyprzedzeniem, mogą pozwolić zabezpieczyć się przed upadłością.

Rzetelne weryfikowanie kontrahentów

Sytuacja finansowa firmy transportowej może zostać pogorszona na skutek różnorodnych zdarzeń. Niektórych z nich nie da się do końca przewidzieć, czego przykładem może być chociażby trwająca w ostatnich latach pandemia i wojna za naszą wschodnią granicą. Na pewne nie pozostajemy jednak całkowicie bezbronni, co może dotyczyć między innymi przypadków napotkania na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta.

O ile brak terminowej zapłaty nie stanowi najczęściej bardzo poważnego problemu dla dużych firm transportowych z wysokim kapitałem, o tyle może już wpłynąć na płynność finansową mniejszych lub nowych przedsiębiorców. Z tego względu tak ważne jest, aby wszelkimi możliwymi sposobami weryfikować drugą stronę transakcji, zwłaszcza gdy nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji z nią współpracować i jest nam ona obca. Weryfikacji tej można dokonać na wiele rozmaitych sposobów, na przykład za pośrednictwem Internetu, korzystając z profesjonalnych usług wywiadowni gospodarczych, czy też sprawdzając kontrahenta w rejestrach, takich jak CEIDG, KRS, BIG, BIK, KRD.

Natychmiastowa windykacja faktur transportowych

Jeżeli znaleźliśmy się natomiast w sytuacji, w której druga strona spóźnia się z dokonaniem płatności, uchylając się od spełnienia swojego świadczenia, wtedy też niezbędne staje się podjęcie niezwłocznych i stanowczych działań windykacyjnych. Windykacja faktur transportowych bardzo często następuje niestety zbyt późno, co wynika przeważnie z nieznajomości zasad postępowania na wypadek takich zdarzeń, czy też obawy przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Zwłoka gra jednak na Państwa niekorzyść, ponieważ może zdarzyć się, że dłużnik zalega z płatnością nie tylko względem jednego, a kilku wierzycieli. Może on w dodatku podejmować również działania, które będą miały na celu wyzbycie się albo ukrycie posiadanego majątku.

W przypadku napotkania na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta radzimy dlatego, aby jak najszybciej skontaktować się z firmami windykacyjnymi lub kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi w windykowaniu faktur transportowych. Jako że są to podmioty profesjonalne, doskonale wiedzące, jak egzekwować należne świadczenia i rozmawiać z dłużnikami, już sam fakt występowania ich w roli przedstawicieli wierzyciela może sprawić, że druga strona będzie bardziej skora do współpracy. 

Faktoring dla firm transportowych

Przed upadłością może uchronić firmę transportową również faktoring. Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa (wierzyciela) przez firmę faktoringową (faktora). Korzystanie z usługi faktoringu pozwala na szybsze uzyskanie środków finansowych w przypadku obowiązywania długich terminów płatności za wykonane usługi, co ma miejsce właśnie w transporcie.

Wynika to z faktu, iż faktor, w ramach zawartej umowy, zobowiązuje się przekazać wierzycielowi (faktorantowi) określoną sumę pieniężną, nawet w ciągu jednej doby od przesłania mu faktury. Należy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że środki, które trafiają do klienta firmy faktoringowej, nie odpowiadają od razu pełnej kwocie widniejącej na rachunku. Najczęściej faktor zwraca do około 90%, w zależności od wcześniejszych ustaleń i konkretnego rodzaju faktoringu, na jaki zdecydowały się strony. Pozostałą część przekazuje, gdy dłużnik (odbiorca, kontrahent) wywiąże się ze swojego świadczenia. Z tytułu podejmowanych działań faktorowi przysługuje oczywiście prowizja, stanowiąca jego wynagrodzenie. W faktoringu to faktor przejmuje zatem na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Faktorant nie musi obawiać się natomiast zamrożenia środków z nieopłaconych faktur, ponieważ niemal natychmiast otrzymuje ich większą część na swoje konto.

Posiadanie rezerw finansowych

Podobnie jak w życiu prywatnym, tak również i w prowadzonej firmie, bardzo ważne jest posiadanie rezerw – tak zwanej poduszki finansowej na czarną godzinę, która może nadejść w najmniej spodziewanym momencie. Dotyczy to każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, czy branżę, w jakiej działa. Dzięki odpowiednim rezerwom finansowym firma, w razie wystąpienia nagłych problemów, może być w stanie wywiązywać się z bieżących świadczeń, takich jak chociażby wypłata wynagrodzenia swoim pracownikom, opłacenie rat leasingu, czy serwisowanie posiadanej floty. To, jak duża powinna być nasza poduszka finansowa, będzie zależeć od specyfiki i charakteru danego przedsiębiorstwa oraz tego, na jaki okres chcemy ją przygotować, co wymaga tym samym przeprowadzenia indywidualnej analizy finansowej. W szacowaniu jej wysokości z pewnością należy uwzględnić miesięczne koszty stałe ponoszone przez firmę.

Restrukturyzacja

Ostatecznym ratunkiem, mającym na celu uchronienie firmy przed upadłością, jest restrukturyzacja. Zapewnia ona dłużnikom dostęp do określonych procedur, pozwalających na poprawę ich sytuacji finansowej oraz oddłużenie, z jednoczesną ochroną interesów wierzycieli. Jeżeli restrukturyzacja miałaby doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, sąd ma obowiązek odmówić otwarcia takiego postępowania.

Postępowanie restrukturyzacyjne można prowadzić względem:

  • dłużnika niewypłacalnego lub
  • zagrożonego niewypłacalnością, a więc znajdującego się w sytuacji ekonomicznej, wskazującej, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny.

Restrukturyzację przeprowadza się w ramach jednego z czterech postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego,  postępowania sanacyjnego. Najpopularniejszym, najczęściej wybieranym przez dłużników jest postępowanie o zatwierdzenie układu, co wynika ze stosunkowo niskich kosztów takiego postępowania, niewielkiego stopnia sformalizowania oraz dość sprawnego przebiegu, gdyż jego otwarcie i przebieg odbywają się co do zasady bez udziału sądu.

Jeżeli doszłoby do zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy jest zobowiązany wstrzymać rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Stała współpraca z kancelarią prawną

Na pogarszającą się kondycję finansową firm przewozowych nie bez wpływu pozostają także zmiany prawne, a dokładniej nieumiejętność sprawnego dostosowania się przez przedsiębiorstwo do wprowadzanych regulacji oraz wdrożenia u siebie odpowiednich rozwiązań. W przypadku branży transportowej jest to o tyle trudne, ponieważ nowe przepisy pojawiają się tutaj regularnie. Najczęściej nie ograniczają się w dodatku wyłącznie do niewielkich, „kosmetycznych” modyfikacji, a przyjmują postać znaczących reform. W dzisiejszych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego bez nadzoru i doradztwa specjalistów nie tylko z prawa przewozowego, ale i prawa pracy, czy podatkowego, może narazić je dlatego na dotkliwe sankcje finansowe. Z tego też względu powszechną praktyką coraz to większej liczby firm z tego sektora staje się nawiązywanie współpracy z prawnikami, którzy będą czuwać nad wszelkimi zmianami w prawie oraz szybko podejmować kroki, mające na celu przygotowanie na nie swoich klientów.

Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS, wyspecjalizowana w prawie transportowym, oferuje polskim przewoźnikom stałą obsługę prawną, w ramach której otrzymują oni najszerszy zakres wsparcia w prowadzeniu swojej firmy. Poza bieżącym monitorowaniem zmieniających się przepisów pomagamy również w sporządzaniu umów transportowych, windykowaniu faktur i rozwiązywaniu sporów na drodze sądowej. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook