Nowe przepisy, które już od następnego roku zrewolucjonizują branżę transportową, nie pozostaną obojętne również dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony. A wszystkiemu „winien” jest Pakiet Mobilności. Największe zmiany przewidziane w tym dokumencie zaplanowano właśnie na nadchodzący rok. Dla „busiarzy” oznacza to obowiązek spełnienia wymogów zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskania licencji wspólnotowej.

Część postanowień Pakietu Mobilności zacznie obowiązywać już od lutego 2022 roku. Kierowcy busów mają jednak trochę więcej czasu, aby przygotować się na nadchodzące reformy. Dla nich zmiany zaplanowano dopiero na maj następnego roku. Nowe przepisy oznaczają przede wszystkim więcej formalności i dodatkowych kosztów. Zmierzyć będzie musiało się z nimi kilkadziesiąt tysięcy polskich przewoźników wykonujących transport lekki towarów na terenie Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu w szczególności ujednolicenie regulacji na poziomie wspólnotowym oraz zapewnienie zbliżonych warunków konkurencji pomiędzy firmami wykorzystującymi pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony.

Obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Od nowego roku przewóz towarów na terenie UE busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony zostanie uwarunkowany posiadaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W naszym ustawodawstwie wymogi, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie, reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, który:

 1. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego określono w art. 3 wskazanego rozporządzenia. Taki przedsiębiorca musi posiadać:

 • rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, w której dostępna jest cała dokumentacja związana z prowadzoną działalnością,
 • dobrą reputację,
 • odpowiednią zdolność finansową (kwotę zabezpieczenia ustalono na poziomie 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny),
 • wymagane kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie)
 1. nie zatrudnia kierowców, a także nie współpracuje z kierowcami wykonującymi osobiście przewóz towarów na jego rzecz, względem których orzeczono zakaz wykonywania zawodu kierowcy
 2. spełnia wymóg dobrej reputacji

W zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w:

 • art. 173–175, art. 178–180, art. 189a, art. 218–221, art. 296–306 i art. 308 ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.;
 • art. 586–589 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.;
 • art. 522 i art. 523 ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r.;
 • art. 53–64 i art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.;
 • art. 399 i art. 400 ustawy prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jest udzielane na czas nieoznaczony. Podmiotem upoważnionym do wydawania takiego dokumentu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Na wniosek czeka się najczęściej około miesiąca, jednak w niektórych sytuacjach termin może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł + 100 zł za każdy dodatkowo zgłoszony pojazd.

Obowiązek posiadania licencji wspólnotowej

Przewoźnicy, którzy w międzynarodowym transporcie towarów wykorzystują pojazdy lekkie, od maja 2022 roku będą zobowiązani także do posługiwania się licencją wspólnotową. Warunkiem wydania takiego dokumentu jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Licencja wspólnotowa zezwala na podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

Koszt wydania dokumentu został uzależniony od okresu jego ważności:

 • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi do 5 lat;
 • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi powyżej 5 lat do 10 lat

O licencję wspólnotową również wnioskuje się do GITD. Czas oczekiwania na decyzję w standardowych warunkach wynosi miesiąc. W obecnej sytuacji powinniśmy jednak przygotować się na to, że może wydłużyć się nawet do trzech miesięcy. Zdecydowanie nie warto więc zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ tylko wtedy zyskamy pewność, że zdążymy ze wszystkimi formalnościami do maja 2022 roku.

Obowiązek posiadania i używania urządzeń rejestrujących

Z tą zmianą poczekamy jednak dopiero do lipca 2026 r. Właśnie od tej daty planowane jest obowiązkowe wyposażenie w tachografy cyfrowe wszystkich pojazdów wykorzystywanych w międzynarodowym przewozie towarów, których DMC mieści się w przedziale 2,5 do 3,5 tony. Przewoźnicy będą musieli również dostosować się do przepisów o czasie jazdy i odpoczynku kierowców.

Powrót do listy aktualności

Facebook