Od 2 lutego 2022 roku na kierowców prowadzących pojazdy wyposażone w tachograf został nałożony nowy obowiązek w postaci każdorazowego rejestrowania przekraczania granicy państw członkowskich oraz wprowadzania odpowiedniego symbolu. Taki zapis ma przyczynić się do zachowania większej kontroli nad nowymi regulacjami dotyczącymi kabotażu i delegowania przewidzianymi w Pakiecie Mobilności. Będzie obowiązywać do czasu pojawienia się nowej generacji inteligentnych tachografów 2.0., w których rejestracja przekraczania granicy nastąpi automatycznie, bez konieczności angażowania kierowcy.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku „Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. […] Kierowcy nie muszą wprowadzać informacji, o których mowa w pierwszym zdaniu akapitu pierwszego, jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji zgodnie z art. 8”.

Zapisy w tachografie o przekroczeniu granicy

Wraz z początkiem lutego 2022 roku, kiedy w życie weszły pierwsze z przewidzianych w Pakiecie Mobilności zmian na ten rok, kierowcy po przekroczeniu granicy są zobowiązani do wprowadzania symbolu państwa członkowskiego, do którego wjechali.

Wprowadzenie takiego symbolu następuje na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy. Pierwszy postój powinien natomiast odbyć się w najbliższym z możliwych miejsc na granicy lub po jej przekroczeniu. Jeżeli przekraczanie granicy odbywa się w pociągu lub na promie, kierowca wprowadza symbol państwa na stacji przybycia lub w porcie (art. 34 ust. 6 lit. f rozporządzenia nr 165/2014).

Oznacza to, że wprowadzenie symbolu państwa członkowskiego w tachografie następuje zaraz po zatrzymaniu się pojazdu, w miejscu bezpiecznym, a także nienaruszającym przepisów ruchu drogowego. Kierowca wpisuje w urządzeniu wyłącznie symbol jednego państwa.

Jak dokonać zapisu w tachografie?

Przepisy nie precyzują sposobu, w jaki powinno dokonywać się odpowiedniego zapisu. W większości urządzeń można zrobić to jednak po wejściu w menu tachografu, znalezieniu za pomocą strzałek góra/dół pozycji „kierowca 1”, a następnie „kraj rozpoczęcia” oraz odszukaniu kodu odpowiedniego państwa.

Należy pamiętać, że obowiązek dokonania zapisu na karcie w przypadku załogi dotyczy każdego z należących do niej kierowców. W takich sytuacjach czynność tę należy powtórzyć.

W tachografach, które nie oferują możliwości wpisania kolejnego kraju rozpoczęcia bez wcześniejszego zakończenia dnia pracy, wpisuje się najpierw kraj zakończenia, a następnie ponownie kraj rozpoczęcia.

Brak wpisu kraju rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy kierowcy i przekroczenia granicy zagrożony jest karą w wysokości 100 zł za każdy dzień, który podlega kontroli oraz traktowany jako bardzo poważne naruszenie (BPN).  

Powrót do listy aktualności

Facebook