Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawach połączonych C-870/19 i C-871/19 orzekł jednoznacznie: „Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli i 28 poprzednich dni, podlegają jednej karze niezależnie od liczby brakujących wykresówek”.

Od ponad miesiąca kwestia karalności kierowców, którzy nie będą w stanie przedstawić wykresówek tachografu z kilku dni pracy w okresie obejmującym dzień kontroli i 28 poprzedzających go dni nie budzi już żadnych wątpliwości. Właściwe dla danego państwa organy mogą nałożyć na takiego kierowcę tylko jedną karę i są zobowiązane do stwierdzenia jedynie jednolitego naruszenia.

Zastosowanie znajduje w tym przypadku zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar, w myśl której obywatele muszą być w stanie określić zachowania grożące pociągnięciem ich do odpowiedzialności oraz kary przewidziane w ustawie – tak czytamy w wyroku. Jest to zasada ustanowiona w art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze Karty praw podstawowych UE.

Kiedy rozpoczął się problem?

Problem karalności kierowców za brak wykresówek ze wskazanego powyżej okresu pojawił się w roku 2013, kiedy podczas kontroli drogowej przeprowadzonej we Włoszech dwóch kierowców
MI oraz TB prowadzących pojazdy transportu drogowego nie było w stanie przedstawić wykresówek z zainstalowanego w ich samochodzie tachografu. W rezultacie właściwe organy krajowe nałożyły na kierowców kilka kar administracyjnych, odpowiadających liczbie dokonanych naruszeń.

MI oraz TB zaskarżyli decyzje organów kontrolnych do sądów. Skargi na decyzje zostały odrzucone przez sądy pierwszej instancji. Sprawy skierowano następnie do włoskiego sądu kasacyjnego, który zwrócił się z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszącym się do zagadnienia, czy prawo Unii „ustanawiające wymóg, aby kierowca był w stanie okazać wykresówki z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim jak w niniejszych sprawach, właściwe organy państwa powinny nałożyć na tego kierowcę pojedynczą karę w związku z jednolitym naruszeniem, czy też kilka oddzielnych kar w związku z kilkoma naruszeniami, których liczba odpowiadałaby liczbie brakujących wykresówek”.

Trybunał orzekł jak we wstępie.

Jednolity obowiązek dla całego 29-dniowego okresu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku zaznaczył, że: „prawo Unii ustanawia jednolity obowiązek obejmujący cały okres 29 dni”. Oznacza to, że naruszenie tego obowiązku jest jednorazowym i jednolitym naruszeniem.

Należy jednak zaznaczyć, że im wyższa jest liczba wykresówek, które nie mogą zostać wykazane przez kierowcę, tym też naruszenie ma poważniejszy charakter.

Do obowiązku wszystkich państw członkowskich należy od tego momentu ustalenie odpowiednio wysokich, proporcjonalnych, a zarazem odpowiednio elastycznych do wagi naruszenia kar. Ich celem ma być wywarcie faktycznego skutku odstraszającego.

Źródło oraz pełny tekst wyroku:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6282065

Powrót do listy aktualności

Facebook