Ustawa zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych podpisana przez Prezydenta RP. A to oznacza, że już od 1 stycznia 2022 roku za naruszenia określonych przepisów drogowych będą grozić wyjątkowo wysokie kary. Wzrastają mandaty za m.in. prowadzenie po alkoholu – do 2,5 tys. zł, czy przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h – do 800 zł. Bardzo dotkliwą karę przewidziano ponadto dla kierowców samochodów ciężarowych ingerujących w dane tachografu. Za dokonanie manipulacji w urządzeniu rejestrującym grozi utrata prawa jazdy.

Utrata prawa jazdy za manipulacje w tachografie

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprost dotyka również kierowców pojazdów ciężkich, którzy mają obowiązek używać urządzeń rejestrujących.

Po pkt 2 w art. 135 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym dodano pkt 2a o następującym brzmieniu:

„Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,

c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego, lub powodującego podrabianie, lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,

d) jeżeli tachograf został odłączony;”

Wyższe mandaty dla kierowców

Nowelizacja drastycznie zaostrza kary również za innego rodzaju naruszenia przepisów drogowych. Przedstawione poniżej to tylko niektóre spośród nich.

Zmienia się przede wszystkim wysokość maksymalnej grzywny nakładanej przez sąd z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Wyższy mandat otrzymamy od samego policjanta na miejscu zdarzenia – maksymalnie 5 tys. zł lub 6 tys. zł przy zbiegu wykroczeń. Nie będzie ponadto 10% zniżki na mandat uregulowany od razu, bezpośrednio na miejscu.

Za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h bez względu na obszar (zabudowany lub niezabudowany), zapłacimy natomiast mandat w wysokości nie niższej niż 800 zł. Przypomnijmy, że z początku miała być to kwota 1,5 tys. zł. Rząd odstąpił jednak od prawie połowę wyższej stawki. Nieujawnienie sprawcy, który dopuścił się przekroczenia dopuszczalnej prędkości, zagrożono natomiast karą 8 tys. zł.

Od nowego roku wzrosną również kary za prowadzenie pojazdu bez uprawnień – z 1 tys. zł do 1,5 tys. zł. Kierowcy, którzy w ciągu dwóch lat ponownie dokonają naruszenia tego przepisu, zapłacą już nie 1,5 tys. zł a 3 tys. zł. Takie same kary przewidziano także za określone, nieprawidłowe zachowania względem pieszego, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa, czy ominięcie pojazdu, który zatrzymał się, aby to zrobić.

Nowelizacja zaostrzyła kary dla kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub innego, podobnie działającego środka. Kierowca, który dopuści się tego wykroczenia, będzie podlegać karze aresztu albo grzywnie nie niższej niż 2,5 tys. zł.

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną ponadto zasady zerowania punktów karnych, które zostaną uzależnione od uregulowania mandatu. Usunięcie punktów karnych będzie możliwe dopiero po 2 latach od zapłacenia należności. Obecnie punkty karne kasują się automatycznie po upływie roku. Co więcej, projekt ustawy przewiduje nową, maksymalną liczbę punktów karnych, jaką kierowca będzie mógł otrzymać jednorazowo za dokonanie najcięższych naruszeń. Od nowego roku z 10 liczba ta wzrośnie do 15. Kierowca może otrzymać 15 punktów karnych za m.in. kierowanie pojazdu po spożyciu alkoholu, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.  

Powrót do listy aktualności

Facebook