Jedna ze zmian dotyczy modyfikacji przepisów stanowiących o kadencji członków zarządu spółek kapitałowych. Zmianie ulega więc art. 157,202 oraz 304, które otrzymują nowe brzmienie. Zmiana dotyczy w szczególności okresu na jaki przyznaje się kompetencje do wykonywania praw i pełnienia obowiązków członka zarządu.

Zgodnie z dotychczasowym brzemieniem art. 157 § 1 k.s.h. umowa spółki powinna określać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki jeśli jest oznaczony. W nowym brzmieniu tego przepisu dodaje się kolejny pkt. 7 w którym oznaczałoby się okres na jaki powołuje się członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli będzie to czas oznaczony. Kadencja członków organów stanowić będzie kolejny element umowy spółki.

Analogiczna zmiana dotyczyć ma spółki akcyjnej, a mianowicie brzmienia statutu spółki, o czym mowa w przepisie art. 304 § 1 k.s.h. według aktualnego stanu prawnego statut spółki powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Nie dodaje się kolejnego punku, lecz zmienia się już istniejący, a to pkt. 8 ww. przepisu, który otrzyma brzmienie: liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia liczby zarządu lub rady nadzorczej oraz okres, na który powołuje się członków zarządu i okres, na który powołuje się członków rady nadzorczej. W zakresie zmian dotyczących spółki akcyjnej przewiduje się ponadto uchylenie dotychczasowego pkt. 7 o brzmieniu: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli.

Zmianą objęty jest również art. 202 k.s.h., a dokładnie § 1 i § 2 dotyczącego mandatu członka zarządu. Zmiana przewiduje zniesienie dotychczasowych przepisów przewidujących wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z .o., po jednym pełnym roku obrotowym. W poprzednim stanie prawnym, aby uzyskać bezterminowość powołania, należało dokonywać odpowiednich zastrzeżeń w umowie spółki, a powołanie bezterminowe członków zarządu powodowało wygaśniecie mandatu po jednym pełnym roku obrotowym. Efektem zmiany jest uchylenie tej zasady, a nowe brzmienie przepisu jest następujące:

§ 1. Jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia o kadencji, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
§ 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje kadencję w latach obrotowych, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kadencji, na którą powołano członka zarządu.
§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.
§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Zmiana obejmie również akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 236 § 1 i 2 k.s.h. prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia posiadać będą wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Tymczasem regulacja art. 237 k.s.h. ulega zmianie w zakresie upoważnienia sądowego do zwołania zgromadzenia.

Zmiana dotyczy ponadto przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych tj. art. 377,402¹ k.s.h.

Autor: Aneta Torchół, radca prawny Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook