Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj dokumentu – profil kierowcy zawodowego (PKZ). Będą musiały posługiwać się nim wszystkie osoby uczestniczące w procesie uzyskiwania uprawnień na kierowcę zawodowego. Nowe przepisy wchodzą w życie już 6 kwietnia 2022 r. 

Profil kierowcy zawodowego 

Definicję profilu kierowcy zawodowego umieszczono w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

Zgodnie z treścią tego przepisu, profil kierowcy zawodowego to zestaw danych, które identyfikują i opisują osobę ubiegającą się o:

  • wpis w prawie jazdy kodu 95 

Kod 95 potwierdza posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego, które są mu niezbędne do świadczenia usług przewozowych. Stanowi ponadto poświadczenie wszystkich wymagań, jakie na kierujących pojazdami nakładają przepisy prawa.

  • wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej 

Dokumentem tym musi legitymować się każdy kierowca w przewozie rzeczy lub osób z prawem jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D, D+E. Od 6 kwietnia br. na podstawie informacji zawartych w profilu kierowcy zawodowego starosta będzie mógł dokonać w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. 

  • wydanie karty kwalifikacji kierowcy 

To kolejny z nowych dokumentów wprowadzonych przez nowelizację ustawy transportowej, który potwierdza posiadanie uprawnień do kierowania określonymi typami pojazdów. Karta kwalifikacji kierowcy ma być wydawana wyłącznie kierowcom państw trzecich, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium RP i z tego względu nie mogą uzyskać prawa jazdy z kodem 95.  

Profil kierowcy zawodowego będzie zawierać również informacje o wykonywaniu badań lekarskich i psychologicznych. Do jego utworzenia, udostępniania, aktualizowania i archiwizowania zostanie wykorzystany system teleinformatyczny. 

Jak uzyskać profil kierowcy zawodowego? 

Aby uzyskać profilu kierowcy zawodowego, konieczne jest posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, które potwierdzą brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. 

Miejscem, w którym kierowca będzie mógł bezpłatnie pobrać taki profil, jest właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji. 

Po pobraniu profilu kierowca, który chce uzyskać prawo jazdy z kodem 95 lub świadectwo kwalifikacji zawodowej, powinien złożyć go w wybranym ośrodku i przystąpić do odpowiednich kursów. Gdy uzyska pozytywny wynik i ukończy wymagane szkolenia, informacje te znajdą się bezpośrednio w PKZ. Następnie system teleinformatyczny automatycznie powiadomi starostę o możliwości wydania dokumentów, o które ubiegał się wnioskodawca. 

Większy nadzór nad kierowcami i ośrodkami 

Celem powyższych zmian ma stać się zapewnienie większego, dokładniejszego nadzoru nad ośrodkami specjalizującymi się w szkoleniach zawodowych, a także samymi kierowcami. Digitalizacja procesu ubiegania się o tytuł kierowcy zawodowego pozwoli również usprawnić i przyspieszyć wszystkie procedury oraz łatwiej prostować ewentualne błędy i pomyłki. W walce z nadużyciami ma pomóc ponadto nowe uprawnienie wojewody. Po nowelizacji przepisów uzyskał on możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, gdy stwierdzi, że kwalifikacje i szkolenia przeprowadzono w mniejszej ilości godzin, niż określono to przepisami lub przez przedsiębiorcę (ośrodek) nieposiadającego odpowiednich uprawnień i wpisu do rejestru. 

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia prawnego w złożonym procesie ubiegania się o uprawnienia kierowcy zawodowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami kancelarii LEGALTRANS. W ramach świadczonych usług obsługujemy przede wszystkim podmioty z sektora transportowego, dlatego doskonale odnajdujemy się w tej branży oraz obecnie obowiązujących przepisach. 

Powrót do listy aktualności

Facebook