Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Karta kierowcy jest jednym z podstawowych rodzajów dokumentów, „narzędziem” wymaganym w pojazdach wyposażonych w tachografy cyfrowe. Na obowiązek jej posiadania wskazują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

Karta kierowcy to dokument imienny wydawany na wniosek kierowcy przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym kierowca ma swoje miejsce normalnego zamieszkania. W Polsce organem upoważnionym do wydania karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Kartę kierowcy wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat, nie dłuższy jednak niż czas ważności prawa jazdy. 

Obowiązki kierowcy związane z kartą kierowcy 

Zgodnie z treścią art. 27 rozporządzenia nr 165/2014 kierowca:

 • może posiadać nie więcej niż jedną ważną kartę kierowcy, 
 • jest uprawniony do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy,
 • nie może posługiwać się kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął.

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. w art. 87 nakłada ponadto na kierowcę wykonującego przewozy drogowe obowiązek posiadania przy sobie karty kierowcy oraz okazywania jej na żądanie uprawnionego organu kontroli. Kartę kierowcy stosuje się w każdym dniu prowadzenia pojazdu, od momentu rozpoczęcia podróży i przejęcia środka transportu. Kierowca poza uzasadnionymi przypadkami nie może wyjmować karty kierowcy z tachografu przed końcem dziennego okresu pracy. Powinien także dbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentu, w szczególności przed jego kradzieżą i zniszczeniem. Karty kierowcy nie należy dlatego pozostawiać na przykład w opuszczonym w trakcie odbywania postoju pojeździe. 

Naruszenia związane z kartą kierowcy 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących karty kierowcy zostało zagrożone sankcjami wyszczególnionymi w załącznikach nr 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym. 

Załącznik nr 1 (kary nakładane na kierowcę): 

Sankcje finansowe za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy (naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez kierującego wykonującego taki przewóz) grożą za m.in.: 

 • Nierejestrowanie za pomocą tachografu na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi – BPN (bardzo poważne naruszenie) zagrożone karą w wysokości 2 tys. złotych,
 • Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi – BPN zagrożone karą w wysokości 2 tys. złotych,
 • Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi – BPN zagrożone karą w wysokości 200 złotych, 
 • Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń, podrobionych lub przerobionych dokumentów – NN (najpoważniejsze naruszenie) zagrożone karą w wysokości 500 złotych, 
 • Używanie cudzej karty kierowcy – NN zagrożone karą w wysokości 2 tys. złotych. 

Załącznik nr 3 (kary nakładane na firmę): 

Sankcje finansowe za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy (naruszenia podmiotu wykonującego przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem stwierdzone podczas kontroli drogowej) grożą za m.in.: 

 • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy – NN zagrożone karą w wysokości 2 tys. złotych, 
 • Posiadanie lub posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy – BPN zagrożone karą w wysokości 3 tys. złotych,
 • Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą – NN zagrożone karą w wysokości 3 tys. złotych,
 • Używanie karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, skutkujące utratą zapisanych na niej danych – BP zagrożone karą w wysokości 3 tys. złotych,
 • Okazanie brudnej lub uszkodzonej karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi – BPN zagrożone karą w wysokości 100 złotych.

Zatrzymanie prawa jazdy za używanie cudzej karty kierowcy 

Przypomnijmy, że w wyniku ostatniej nowelizacji kodeksu drogowego, policjant ma prawo zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, podlegający pod przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR, podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf, używając cudzej karty kierowcy lub używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy. Używanie cudzej karty kierowcy lub posługiwanie się więcej niż jednym egzemplarzem skutkuje zatem nie tylko karami finansowymi, ale i zatrzymaniem prawa jazdy. 

Zatrzymanie prawa jazdy następuje także wtedy, gdy kierowca wbrew obowiązkowi nie rejestruje za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi, a ponadto, jeżeli odłączył tachograf lub korzysta z niedozwolonego urządzenia. 

Utrata dobrej reputacji za najpoważniejsze naruszenia 

Sankcje finansowe za nieprzestrzeganie zasad i warunków wykonywania przewozów drogowych nie są jedynymi, z jakimi powinna liczyć się firma transportowa. Należy pamiętać, że jeżeli wobec kierowcy wykonującego przewóz na rzecz takiego przewoźnika drogowego orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1, jest to przesłanka do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika. Naruszeniami uprawniającymi właściwy organ do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji są:

 • najpoważniejsze naruszenia (NN), 
 • poważne naruszenia (PN) lub bardzo poważne naruszenia (BPN) – jeżeli częstotliwość występowania naruszeń wymaga oceny dobrej reputacji.

W przypadku m.in. jazdy na cudzej karcie lub posługiwania się kartą kierowcy wydaną na podstawie fałszywych dokumentów stanowiących najpoważniejsze naruszenia, do wszczęcia postępowania w zakresie utraty dobrej reputacji wystarczy zatem tylko jednokrotne dokonanie takiego przewinienia. Znaczenia nie ma w tym przypadku wysokość kary, a wyłącznie sam rodzaj naruszenia. Może więc zdarzyć się, że dobra reputacja przewoźnika zostanie zagrożona za przestępstwo obarczone sankcją wynoszącą zaledwie kilkaset złotych (a nie na przykład kilka tysięcy złotych), jeżeli tylko będzie to jedno z najpoważniejszych naruszeń. 

Powrót do listy aktualności

Facebook