kam

Choć od daty opublikowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w którym to w art. 16 zobligowano każde państwo członkowskie do prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego upłynęło już ponad 7 lat, a samo rozporządzenie winno być stosowane przez państwa członkowskie od dnia 4 grudnia 2011 roku, dopiero w tym roku polski ustawodawca skutecznie doprowadził projekt ustawy tworzący powyższy rejestr na strony polskiego Dziennika Ustaw.

 

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Dlatego też, z racji chociażby okresu jaki upłynął od dnia wejście w życie wymienionego rozporządzenia oraz aby właściwie zrozumieć idee powstania takiego rejestru, warto sięgnąć do genezy zawartej w przedmiotowym rozporządzeniu, gdzie w sposób jasny określono główne cele i założenia powołania rejestru. A więc, rejestr winien więc zawierać przede wszystkim informację o przedsiębiorcach którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w raz następującymi danymi określającymi: firmę i formę prawną przedsiębiorcy, adres jego siedziby, nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, stosownie do przypadku, nazwisko przedstawiciela prawnego czy rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów. Powyższe elementy znalazły swój odpowiednik w art. 82h ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, gdzie znacznie rozszerzono katalog dostępnych informacji, chociażby o takie elementy jak: numery REGON, NIP czy termin ważności licencji wspólnotowej. Warto w tym miejscu dodać, iż zgodnie z art. 82j który wejdzie w życie w dniu 30 listopada 2016 r. rejestr ten będzie rejestrem jawnym oraz publicznie dostępnym. Polski ustawodawca ponadto, zdecydował się na rozdzielenie wspomnianego rejestru na: ewidencję przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (o której powyżej), ewidencję poważnych naruszeń oraz ewidencję osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi (o których poniżej).

 

Ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi

Warto również przypomnieć, że już na gruncie rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wskazano, iż organ w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości powinien dokonać oceny dobrej reputacji już na etapie analizy złożonego wniosku przez przedsiębiorcę oraz ma obowiązek sprawdzić czy przedsiębiorca lub zarządzający transportem nie zostali uznani za niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi, na terenie któregokolwiek z państw członkowskich, a od dnia 1 stycznia 2013 roku również dokonać takiego sprawdzenia we wskazanym rejestrze, poprzez ustalenie nazwisk osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób, a także zastosowane środki rehabilitacyjne. Jednakże, do dnia wejście w życie niniejszej nowelizacji w naszym kraju, takiej możliwości po prostu nie ma. Z racji iż, właściwe organy zostały powołane do kontroli ciągłego spełniania wymogów do uzyskania stosownego zezwolenia, zwłaszcza w stosunku do przedsiębiorców sklasyfikowanych jako przedsiębiorstwa o podwyższonym ryzyku, a w pozostałych przypadkach przynajmniej co pięć lat. Niniejszy rejestr ma ponadto zapewnić właściwe stosowanie procedury zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia poprzez kontrole spełniania warunków do uzyskania samego zezwolenia, a w przypadku ich braku poprzez wyznaczenie terminów na uregulowanie sytuacji przez dane przedsiębiorstwo, a to: termin nieprzekraczający sześciu miesięcy na zatrudnienie osoby, która zastąpi zarządzającego transportem, jeżeli zarządzający transportem przestał spełniać wymogi dobrej reputacji lub kompetencji zawodowych, który to termin może zostać przedłużony o trzy miesiące w przypadku śmierci zarządzającego transportem lub jego niedyspozycji ze względów zdrowotnych, termin nieprzekraczający sześciu miesięcy – w przypadku gdy uregulowanie sytuacji wymaga od przedsiębiorcy wykazania, że posiada rzeczywistą i stałą siedzibę, termin nieprzekraczający sześciu miesięcy – jeśli nie jest spełniany wymóg zdolności finansowej, aby wykazać, że ten wymóg będzie ponownie spełniany w sposób ciągły. W rejestrze tym będą również zawarte nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane środki rehabilitujące. Ponadto, gdy organ stwierdzi, iż zezwolenie zostało zawieszone albo cofnięte może zażądać aby zarządzający transportem zdali ponownie egzaminy.

 

Ewidencja poważnych naruszeń

Warto również wspomnieć, iż rejestr powinien również zawierać: liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), a więc czy zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych; maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym; kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców; badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób; bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów; praw jazdy; dostępu do zawodu; transportu zwierząt, a które to doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Jeżeli już trafimy do jednego z dwóch wymienionych powyżej rejestrów, warto wiedzieć iż w przypadku zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia będą przechowywane przez 2 lata od dnia wygaśnięcia albo cofnięcia licencji. Po tym okresie została dopiero niezwłocznie usunięte. W przypadku zaś osób niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi pozostaną w tymże rejestrze, aż do dnia przywrócenie tej osobie dobrej reputacji.

Dane zawarte w powyższych rejestrach ponadto, będą co dwa lata przekazywane w formie sprawozdania zawierającego takie elementy jak: analizę sektora pod względem dobrej reputacji, zdolności finansowej i kompetencji zawodowych, liczbę wydanych, zawieszonych i cofniętych zezwoleń w podziale na rok i rodzaj, liczbę przypadków stwierdzenia niezdolności, wraz z przyczynami wydania tych decyzji, liczbę certyfikatów kompetencji zawodowych, które wydano każdego roku, podstawowe statystyki dotyczące krajowych rejestrów elektronicznych i ich wykorzystania przez właściwe organy oraz analizę na temat wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi do Komisji Europejskiej, a następnie przekazywane do Parlamentu Europejskiego.

Autor: Kamil Kiwior, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook