Trwające obecnie prace nad nowymi przepisami przewidują zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej dla niektórych grup pojazdów ciężarowych. Nowymi regulacjami mają zostać objęte pojazdy bezemisyjne oraz napędzane paliwami alternatywnymi, a także zespoły tych pojazdów. Zmiany te zostały zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przygotowanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie ustawodawstwa krajowego do regulacji unijnych – dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. Projekt został również dostosowany do wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1916 z dnia 15 listopada 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy w odniesieniu do stosowania urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 96/53/WE.

Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o maksymalnie 1 lub 2 tony 

Projekt nadaje nowe brzmienie § 3 ust. 1 pkt 8, 10, 12, zezwalając na powiększenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  • o maksymalnie 1 tonę w odniesieniu do pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym,
  • o maksymalnie 2 tony w odniesieniu do pojazdów bezemisyjnych. 

Do § 3 ma zostać ponadto dodany ust. 1a przewidujący możliwość zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej o maksymalnie 1 lub 2 tony również w odniesieniu do pojazdów i zespołów pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7 oraz pkt 14. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, dodatkowa masa, którą muszą mieć pojazdy napędzane paliwem alternatywnym lub pojazdy bezemisyjne, będzie określana na podstawie dokumentacji dostarczanej przez producenta w momencie homologacji pojazdu. W praktyce oznacza to, że zmiana instalacji w już użytkowanych pojazdach nie będzie skutkowała możliwością zwiększenia ich dopuszczalnej masy całkowitej o 1 lub 2 tony. To ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców, którzy rozważali tego typu przeróbkę. 

W tym miejscu warto również przypomnieć, że dotychczasowe przepisy rozporządzenia zezwalają na zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej samego pojazdu, jeśli zastosowano w nim technologię napędu niskoemisyjnego. Regulacje te nie odnoszą się natomiast do zespołu pojazdów. W ostatnim przypadku użytkownik ma prawo zwiększyć jedynie masę samego ciągnika siodłowego, co zmniejsza z kolei potencjał ładowności takiego zespołu pojazdów. 

Planowane zmiany mają przyczynić się do poprawy efektywności paliwowej i emisyjnej określonych grup pojazdów i zespołów pojazdów, a także zachęcić przewoźników do wybierania rozwiązań przyjaźniejszych i bezpieczniejszych dla środowiska. W związku z tym, że w samochodach ekologicznych wykorzystuje się elementy napędowe o większej wadze, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej takich pojazdów zwiększy jednocześnie ich konkurencyjność. 

Pozostałe ze zmian zaplanowanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wprowadza również zmiany w m.in.: 

  • § 1 ust. 3 poprzez dodanie pkt 13a i 13b, które w nowy sposób definiują pojazd bezemisyjny oraz bezemisyjny pojazd ciężki. 
  • § 2 poprzez dodanie po ust. 19 ust. 20 wskazującego, że w przypadku urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów stosuje się wymagania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1916 z dnia 15 listopada 2019 r.
  • § 5 ust. 1 określającym dopuszczalny nacisk osi w postaci nadania nowego brzmienia pkt 8a lit. b o treści: „większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m (1,30 < d ≤ 1,80) – 27 ton”. Limit ten dotyczy nacisku osi 27 ton dla grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi przy odległości między osiami składowymi większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m. 
  • § 7 poprzez dodanie ust. 3a i 3b wskazujących na obowiązek wyposażenia pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2022 r. w tylny zderzak lub urządzenie ochronne zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zderzaka lub urządzenia ochronnego nie będzie musiał posiadać ciągnik siodłowy, przyczepa dłużycowa, a także pojazd, w przypadku którego takie urządzenie jest niezgodne z jego użytkowaniem na drogach. 
  • § 9a-9d, § 9f i § 9h oraz § 9i dotyczących dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojazdach określonych kategorii. 

Powrót do listy aktualności

Facebook