Dokumenty wymagane od kierowców zawodowych i pracodawców. 

Krótka informacja dla osób w pośpiechu:

 • Świadectwo kierowcy – dokumenty wydawany przez GITD, wymagany od wszystkich obywateli Państw spoza Unii Europejskiej, wnioskuje pracodawca. OD maja 2022 r. wymagany również od kierowców pojazdów o DMC do 3,5 tony. Kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony nie musi posiadać kodu 95.
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej–  zaświadczenie otrzymywane przez Kierowcę po ukończeniu kursu na wykonywanie przewozów drogowych pojazdami dla których wymagana jest kategoria C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE. Prościej jest to KOD 95.
 • Karta Kwalifikacji – nowy dokumenty, wymagany od kwietnia 2022 r., obowiązek dotyczy kierowców nie posiadają prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95, wydaje Starostwo.
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych  – nie dotyczy kierowców. Dokument wymagany od przedsiębiorcy, uprawniający do uzyskania Licencji, aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego ( ITS), zagadnienie nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. 

Wakaty na stanowiskach kierowców zawodowych od lat są wypełniane obywatelami krajów zza wschodniej granicy, ta praktyka nikogo już nie dziwi, w większości firm transportowych pracują Ukraińcy, czy Białorusini, mimo to ciągle pojawiają się błędy w posiadanych zezwoleniach. Obywatel kraju spoza UE musi dysponować świadectwem kierowcy, a jeśli realizuje transport pojazdami ciężkimi tj. powyżej 3,5 tony, musi posiadać również kartę kwalifikacji. 

Świadectwo kierowcy jest dokumentem wydawanym, przez GITD, na wniosek przedsiębiorcy zatrudniającego obcokrajowca, na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego. Podstawą do wydania świadectwa jest art. 32b ustawy o transporcie drogowym.  Wniosek podlega weryfikacji przez urzędników BTMu, który  stwierdza poprawność wniosku wydając decyzje administracyjną w terminie 7 dni. Decyzja jest zaskarżalna. 

Jak złożyć wniosek o świadectwo kierowcy

Wniosek może być złożony tradycyjnie czyli przez wypełnienie druku „SK1”( pojazdy ciężarowe) lub „SKM1” ( pojazdy typu BUS), dostępnego na stronie internetowej GITD lub elektronicznie za pośrednictwem portalu biznes.gov. Uwaga świadectwa wydane dla kierowcy pojazdu typu BUS posiadają adnotację o tym fakcie, takie świadectwo nie może być wykorzystane przez kierowcę pojazdu ciężarowego lub zespołu pojazdów o DMC 3,5 tony +.

Co należy załączyć do wniosku o świadectwo kierowcy

Do wniosku, w obu przypadkach należy załączyć:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,  ( druk ZZ) ,
 • ksero dokumentu potwierdzającego legalny pobyt obcokrajowca,
 • kserokopię paszportu,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy, ( ZUS RCA/RSA lub ZUS ZUA wraz z potwierdzeniem wysłania),
 • badania lekarskie i psychologiczne, ( nie wymagane dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony, bo wymagana karta kwalifikacji),
 • Karta kwalifikacji ( tylko dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony) lub prawo jazdy wydane przez kraj z UE z wpisanym kodem 95,
 • opłatę, która wynosi od 10,00 zł  do 50,00 zł.

W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy organ może cofnąć świadectwo i zawiesić możliwość uzyskania nowych. W przypadku bardzo poważnego naruszenia przepisów, może zostać wydana decyzja o cofnięciu wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy.

Dokumenty wymagane przy wniosku do karty kwalifikacji

Domyślamy się że błędy pojawiają się ze względu na zbliżone nazewnictwo. Proszę pamiętać jednak że świadectwo kwalifikacji wymaga odbycia kursu i dopiero jego odbycie uprawnia do zawnioskowania o świadectwo kierowcy lub kartę kwalifikacji nie są to dokumenty jednoznaczne czy stwierdzające to samo.

W celu uzyskania  karty kwalifikacji kierowca powinien udać się do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania, zabierając ze sobą uzupełniony wniosek oraz:

 • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm,
 • kopię posiadanego prawa jazdy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej / szkolenia okresowego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy w wysokości 150 zł oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł.

Co bardzo istotne, jeżeli kierowca zamierza odnawiać ważność kodu 95 lub ubiegać się o takie uprawnienia po raz pierwszy, proces ten przebiega równolegle do wnioskowania o wygenerowanie Profilu Kierowcy Zawodowego. Wszyscy kierowcy zawodowi muszą mieć na uwadze fakt, że od dnia 6 kwietnia 2022 roku, pozyskanie profilu kierowcy zawodowego stanie się warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym – zarówno okresowym jak i kwalifikacji wstępnej. 

Każdy kierowca chcący uzyskać kod 95 musi zgłosić się do właściwego dla siebie Wydziału Komunikacji, okazać ważne badanie lekarskie  oraz psychologiczne i pobrać profil PZK.  Następnie będzie mógł się udać do wybranego ośrodka szkolenia w celu rozpoczęcia odpowiedniego kursu zawodowego. Pobranie profilu będzie bezpłatne. 

Ośrodek w ramach wdrożonego systemu teleinformatycznego, na podstawie numeru profilu przypisze kierowcę do odpowiedniego szkolenia i zablokuje profil. Po zakończonym szkoleniu ośrodek zwalnia profil PKZ w systemie i informuje o tym kierowcę.

Po otrzymaniu tej informacji kierowca może udać się do urzędu w celu wymiany prawa jazdy na nowe, w którym będzie już wpisany kod 95. Warto zwrócić uwagę na to, że po szkoleniu kierowca nie otrzyma materialnego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej w wersji papierowej, dokumenty zostają przeniesione do systemu teleinformatycznego i będą funkcjonowały w wersji cyfrowej.

Unikajmy braków w dokumentach, których wystąpienie przysparza niepotrzebnych problemów a w przypadku zatrudniania cudzoziemców sankcje są wyjątkowo dotkliwe. 

Powrót do listy aktualności

Facebook