Przepisy prawa nakładają na podmioty uczestniczące w przewozach drogowych szereg wymagań. Muszą oni legitymować się licznymi certyfikatami, zezwoleniami i licencjami. Jednym z obowiązkowych dokumentów jest licencja spedycyjna. Jakie wymagania powinien spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać licencję spedycyjną? Kto wydaje taki dokument i na jaki okres?

Komu przyznawana jest licencja spedycyjna?

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie, w skrócie określana jako licencja spedycyjna, może zostać wydana na przewóz rzeczy lub osób. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi zezwolenie, które przyznaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Licencja spedycyjna na transport rzeczy jest udzielana przedsiębiorcy, jeżeli:

  • Członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

  • Znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Do udokumentowania sytuacji finansowej przedsiębiorca może wykorzystać roczne sprawozdanie finansowe lub dokument potwierdzający m.in. własność nieruchomości, gwarancje i poręczenia bankowe, czy posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych.

Wartość euro przelicza się po kursie średnim ogłaszanym przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dokonuje się oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

  • Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Licencję spedycyjną w zakresie przewozu osób wydaje się na takich samych warunkach jak wskazane w pkt 1. Wymagany majątek wynosi natomiast nie 50 000 euro, a jedynie 5000 złotych. Przedsiębiorca powinien ponadto posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wymagania te zawarto w art. 5c ust. 2 i 2a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku.

Kto wydaje licencję spedycyjną?

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ww. ustawy organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji spedycyjnej jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o przyznanie licencji, powinni więc udać się do właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Wniosek o wydanie licencji spedycyjnej

Do wniosku o wydanie licencji spedycyjnej wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć szereg dodatkowych dokumentów wyszczególnionych na stronie rządowej. To m.in. certyfikat kompetencji zawodowych, oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnionej funkcji, oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, zaświadczenie o niekaralności, czy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków dotyczących wymogów finansowych.

Niedołączenie wymaganych dokumentów lub stwierdzenie innych braków formalnych skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia, lub poprawy, co niestety wydłuża czas potrzebny na załatwienie sprawy. Z reguły na decyzję czeka się miesiąc, z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych sytuacjach do dwóch miesięcy.

Koszt wydania licencji spedycyjnej

W związku z tym, że licencję spedycyjną można uzyskać na czas od 2 do 50 lat, wysokość opłaty pozostaje zależna od okresu, na jaki wydaje się dokument i wynosi od 800 zł do 1000 zł.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać wsparcie w zakresie ubiegania się o licencję spedycyjną oraz zyskać pewność, że sprawa zostanie zakończona szybko i sprawnie, serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów z kancelarii LEGALTRANS. Pomagamy naszym Klientom w dopełnieniu wszystkich formalności, skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentujemy ich przed Urzędami.  

Powrót do listy aktualności

Facebook