W myśl postanowień art. 8 ust. 6 unijnego Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 –
w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca – do którego odnosi się przedmiotowe rozporządzenie – winien wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku, w którym to przypadku muszą zostać spełnione określone wymogi.

Powstaje więc pytanie, czy w/w przepisy należy interpretować w ten sposób, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku?

Na przykładzie Niemiec można wskazać, iż ustawodawstwo niemieckie przyjęło właśnie taką interpretację w/w przepisów unijnych. Niemiecki ustawodawca przyjął bowiem, że niedopuszczalne jest by kierowca spędzał w pojeździe regularne tygodniowe okresy odpoczynku. W dniu 25.05.2017 weszła bowiem w Niemczech w życie nowelizacja niemieckiej ustawy w sprawie personelu kierującego pojazdami mechanicznymi oraz tramwajami (Fahrpersonalgesetz – FPersG – dalej także jako: FPersG). W myśl przedmiotowej nowelizacji odebranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe lub w miejscu, które nie zapewnia właściwego miejsca do spania – stanowi naruszenie za które grożą określone sankcje finansowe.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów w/w niemieckiej ustawy odpowiedzialność ponosi w szczególności przedsiębiorca, który chociażby nieumyślnie nie zapewnia, że kierowca odbierze regularny tygodniowy okres odpoczynku stosownie do postanowień art. 8 ust. 6 w/w Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Niemiecka ustawa przyjmuje w szczególności, iż regularny tygodniowy okres odpoczynek nie jest zachowany jeżeli odpoczynek ten zostanie odebrany
w pojeździe lub w miejscu, które nie zapewnia właściwego miejsca do spania. Należy zauważyć, iż sankcje za chociażby nieumyślne naruszenie postanowień art. 8 ust. 6 w/w Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 grożą nie tylko przedsiębiorcy transportowemu, ale także kierowcy, który odbierze regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe lub w miejscu, które nie zapewnia właściwego miejsca do spania.

Za w/w naruszenia niemiecka ustawa przewiduje dla przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 30 tysięcy EUR.
Kierowcy natomiast za niewłaściwe odebranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku – grozi w myśl niemieckich przepisów kara pieniężna do 5 tysięcy EUR.

W tym miejscu należy postawić kolejne pytanie.
Czy przyjęte przez niemieckie ustawodawstwo rozwiązanie – w myśl którego niedopuszczalne jest by kierowca spędzał w pojeździe regularne tygodniowe okresy odpoczynku – jest zgodne z prawem unijnym?

Odpowiedzi na to pytanie udziela nam najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie C-102/16 (postępowanie: Vaditrans BVBA p-ko Belgische Saat).

W przedmiotowym wyroku Trybunał orzekł, iż interpretacji art. 8 ust. 6 w/w Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, należy dokonywać w taki sposób, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, do których odnosi się art. 8 ust. 6.

Trybunał wskazał w swoim orzeczeniu w szczególności, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rozporządzenie nr 561/2006 ma na celu poprawę warunków pracy pracowników sektora transportu drogowego oraz ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego. Wykładnia art. 8 ust. 6 rozporządzenia w myśl której zakazuje się kierowcy spędzania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe – w sposób oczywisty zmierza do poprawy warunków pracy kierowców
i bezpieczeństwa drogowego.

Trybunał stwierdził ponadto, że kabina ciężarówki nie wydaje się być miejscem odpoczynku dostosowanym do okresów odpoczynku dłuższych niż dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Kierowcy zdaniem Trybunału powinni więc mieć możliwość spędzania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w miejscu, które zapewnia odpowiednie warunki zakwaterowania.

Wyrok Trybunału potwierdza tym samym pośrednio rozwiązanie przyjęte przez niemiecką ustawę, iż kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.

Niezależnie od powyższego należy jednak wskazać, iż ani wyrok w/w Trybunału ani postanowienia w/w niemieckiej ustawy FPersG nie wskazują wprost gdzie kierowca może odbywać regularny tygodniowy okres odpoczynku.

Można jednak wyjść z założenia, iż odpowiednie warunki zakwaterowania oferują co do zasady hotele, motele oraz pensjonaty. Takie wskazówki zawiera informacja opublikowana przez Niemiecki Federalny Urząd do Spraw Transportu Towarów (Bundesamt fur Guterverkehr – dalej jako: BAG). BAG informuje na swojej stronie internetowej, iż odpowiednie warunki zakwaterowania mogą co do zasady zostać zapewnione także w pomieszczeniach budynków tj. przykładowo w wynajętych mieszkaniach.
(https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2017/Wochenruhezeit.html?nn=12502)

 

Autor: Radca Prawny Philipp Kolanski

Powrót do listy aktualności

Facebook