Na początku 2022 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Podstawę do wydania aktu wykonawczego stanowi art. 67 ust. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym. Od 1 stycznia 2022 roku, w związku z nowelizacją prawa drogowego, zmieniła się nie tylko sama wysokość opłaty, ale i organ kompetentny do wydawania takiej decyzji.

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, wynosi obecnie 450 zł (§ 1 rozporządzenia).

Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, kompetencje do wydawania decyzji zezwalających na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, zostały przyznane Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. To zatem do niego należy kierować teraz stosowne wnioski. Wcześniej organem decyzyjnym w takich przypadkach był minister właściwy do spraw transportu.

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych zostaje udzielone w drodze decyzji administracyjnej. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może zezwolić na takie odstępstwo tylko w indywidualnie uzasadnionym przypadku, mając na uwadze:

  • konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdu oraz bezpieczeństwa pieszych;
  • zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdu na środowisko i infrastrukturę drogową;
  • przeznaczenie pojazdu oraz sposób jego wykorzystania.

Najczęściej z procedury tej korzystają pojazdy nienormatywne, które przekraczają dopuszczalne wymagania głównie w zakresie masy, wymiarów, czy nacisków na osie.

Uzyskanie zezwolenia w zakresie mas, nacisków osi lub wymiarów pojazdu nie zwalnia jednak z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

Z wnioskiem o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, może wystąpić właściciel lub posiadacz pojazdu.

Wniosek jest wydawany po uiszczeniu opłaty. W ustawie zastrzeżono, że jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż 600 zł. Po zmianach wysokość opłaty, jak zostało już wskazane na powyżej, wynosi 450 zł.

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu powinien zawierać:

  • dane pojazdu (rodzaj, markę, typ, model, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy);
  • dane dotyczące właściciela lub posiadacza pojazdu (imię i nazwisko, nazwę lub firmę, adres zamieszkania, lub siedziby);
  • zakres wnioskowanego odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd;
  • uzasadnienie wniosku;
  • nazwę i adres organu, który będzie dokonywał rejestracji pojazdu.

Do wniosku należy dołączyć także obligatoryjnie dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, a także dowód uiszczenia opłaty. Wymagane mogą być ponadto dokumenty takie jak m.in.: zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych wraz ze wskazaniem, jakich wymogów nie spełnia pojazd, świadectwo zgodności WE, wyraźne zdjęcie pojazdu.

Potrzebują Państwo dodatkowych informacji dotyczących odstępstwa od warunków technicznych pojazdu? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Kancelarii Transportowej LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook