Od stycznia obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dotyczące transakcji aportowych w spółkach kapitałowych.  Zmianie uległ między innymi przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Obecnie wnoszenie do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana części nie jest korzystne. W sytuacji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przychodem podatkowym dla wnoszącego aport będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, względnie określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli wartość aportu będzie niższa od jego wartości rynkowej albo nie zostanie określona w statucie, umowie spółki albo innym dokumencie o podobnym charakterze, wówczas przychodem będzie wartość rynkowa takiego aportu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu.

W związku ze zmianą stanu prawnego z punktu widzenia podatku dochodowego straci znaczenie okoliczność, jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał zakładowy spółki, a jaka na kapitał zapasowy (agio). Takie rozróżnienie może mieć znaczenie ewentualnie na gruncie PCC.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym przychodem dla wspólnika była tylko wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony wkład. W sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów (akcji) odbiegała od ich wartości rynkowej, organ podatkowy mógł dokonać zmiany wysokości przychodu – poprzez wskazanie kwoty odpowiadającej wartości rynkowej. Wartość nominalna udziałów (akcji) co do zasady nie podlega mechanizmom rynkowym, stąd badanie, jaką wartość rynkową ma wartość nominalna udziałów (akcji), nie jest możliwe.

Od tego roku, z uwagi na to, że przychodem dla wspólnika będzie zawsze wartość wkładu określona w umowie lub statucie, na gruncie podatku dochodowego nie będzie już miało znaczenia jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał zakładowy spółki, a jaka na zapasowy (agio).  Jeżeli, okaże się, że wartość wkładu wpisana do umowy jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, to organy podatkowe będą miały prawo sprawdzać i porównywać wartość wniesionego wkładu do wartości rynkowej określonej na dzień przeniesienia własności przedmiotu aportu. Niezbędna więc w tym zakresie będzie wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wprowadzono również klauzulę obejścia prawa podatkowego w zakresie wymiany udziałów. Przy spełnieniu określonych przesłanek operacja polegająca na wniesieniu udziałów jednej spółki, w zamian za udziały innej spółki nie wywoływała konsekwencji podatkowych dla wspólników wnoszących udziały oraz spółki nabywającej udziały. Nowelizacja w tym zakresie przewiduje dodatkowe przesłanki do skorzystania z tej preferencji podatkowej. Brak opodatkowania nie wystąpi, jeżeli głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Ponadto, przyjęto założenie, że jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tej czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Istnieje jednak możliwość uchylenia się opodatkowania.  Jeżeli przeniesienie na spółkę własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących.

Powrót do listy aktualności

Facebook