Rada Ministrów przyjęła rozporządzanie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne ze stosunku pracy wyniesie 3490,00 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 22,80 zł brutto. W połowie przyszłego roku nastąpi kolejny wzrost. Od 1 lipca 2023 r. stawki minimalne wzrosną odpowiednio do 3600,00 zł brutto miesięcznie oraz do 23,50 zł brutto za godzinę.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma bezpośredni wpływ na wysokość innych należności, między innymi za pracę w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest uzależniony od liczby godzin do przepracowania przypadających na dany miesiąc kalendarzowy. 

W 2023 roku dodatek za godzinę pracy w porze nocnej będzie wynosił:

styczeń 4,15 zł

luty 4,36 zł

marzec 3,79 zł

kwiecień 4,59 zł

maj 4,15 zł

czerwiec 4,15 zł

lipiec 4,29 zł

sierpień 4,09 zł

wrzesień 4,29 zł

październik 4,09 zł

listopad 4,50 zł

grudzień 4,74 zł

Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w wysokości 6935,00 zł miesięcznie. Obecnie wynosi ono 5922,00 zł brutto. Podana kwota jest wykorzystywana między innymi do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Przyjęcie wyższego wynagrodzenia w wielu przypadkach spowoduje zmniejszenie ulgi dostępnej na podstawie art. 21 b ust. 2 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców.

Powrót do listy aktualności

Facebook