Legaltrans - Kancelaria Transportowa

KNF wydał wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Jakie nowe obowiązki będą mieć ubezpieczyciele? Jak ma się sprawa z rabatami i upustami?

Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła nowe wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zastąpią one rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiące załącznik do uchwały nr 414/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wydania Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zgodnie z oczekiwaniami organu nadzoru, zakłady ubezpieczeń powinny zacząć stosować nowe wytyczne nie później niż od dnia 1 listopada 2022 roku. 

Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – nowe wytyczne

Dokument, przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego składa się z 25 rekomendacji, podzielonych na trzy główne obszary: 

  • organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego,
  • sposób ustalania wysokości świadczenia.

Wytyczne organ kieruje do krajowych zakładów ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Powinny być one jednak stosowane również przez główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem ich specyfiki organizacyjnej.

Prezentowane rekomendacje rozszerzono także o nowe obszary, które dotyczą w szczególności: 

  • zaproponowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego, 
  • zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią,
  • kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej.

Ubezpieczenia komunikacyjne – nowe obowiązki ubezpieczycieli

Wytyczne dążą do zwiększenia ochrony klienta, nakładając na ubezpieczycieli więcej obowiązków. Zgodnie z nowymi rekomendacjami zakłady ubezpieczeń powinny prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub zajęcie ostatecznego stanowiska o odmowie jego spełnienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.

Z zaleceń wynika, że zakłady ubezpieczeń nie powinny m.in. oczekiwać na wyrok sądu w sytuacji, gdy obiektywnie mogą samodzielnie ustalić swoją odpowiedzialność lub wysokość świadczenia.

Nie powinny ponadto uzależniać rozpoczęcia lub kontynuowania postępowania likwidacyjnego od przedstawienia przez uprawnionego lub osobę zgłaszającą roszczenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

Wytyczne kładą także nacisk na profesjonalną, prowadzoną z należytą starannością komunikację ze stronami, związaną z zawodowym charakterem prowadzenia działalności, jak również efektywny przebieg procesu likwidacji szkód, który będzie przeprowadzany przez osoby o odpowiednich kompetencjach i wiedzy.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – koszty naprawy

Ustalenie świadczenia z umowy ubezpieczenia OC ma odbywać się w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. 

Jeżeli naprawa z wykorzystaniem nowych części i materiałów doprowadzi do wzrostu wartości pojazdu w stosunku do jego wartości sprzed dnia wyrządzenia szkody i zostanie to wykazane przez zakład ubezpieczeń, możliwe będzie zmniejszenie wartości świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Odnośnie do tej wytycznej Komisja Nadzoru Finansowego doprecyzowuje, że przy ustalaniu należnego świadczenia zakłady ubezpieczeń nie powinny stosować amortyzacji, a ponadto powoływać się na rabaty lub upusty, które obowiązują we współpracujących z nimi warsztatach i punktach sprzedaży. Zasada ta powinna znaleźć zastosowanie zarówno przy metodzie serwisowej, jak i kosztorysowej.

Wycena wysokości szkody komunikacyjnej  –  regionalizacja stawek, naprawa na rynku lokalnym

Zgodnie z nowymi wytycznymi naprawa pojazdów ma odbywać się w warsztacie naprawczym świadczącym usługi na rynku lokalnym. Przez rynek lokalny należy rozumieć obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia zakład ubezpieczeń powinien stosować również stawki za roboczogodzinę ustalone na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym, które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Rekomendacje dopuszczają wprawdzie przeprowadzenie naprawy w warsztacie spoza rynku lokalnego, jednak tylko pod warunkiem zapewnienia przez zakład ubezpieczeń rękojmi lub gwarancji.

Likwidacja szkód w transporcie przy wsparciu kancelarii LEGALTRANS

Nowe wytyczne budzą wiele emocji wśród zakładów ubezpieczeniowych oraz warsztatów. Z krytyką spotyka się w szczególności ograniczenie w zakresie stosowania rabatów i upustów, które finalnie przyczyni się do zwiększenia kosztów naprawy pojazdów.

A te wedle przewidywań zostaną zrekompensowane przez zakłady ubezpieczeń w postaci wyższych stawek polis OC. Na wzrost składek wpłynąć może także zawężenie możliwości naprawy do rynku lokalnego. Tam, gdzie warsztatów jest mało, zachodzi ryzyko porozumień w zakresie cen.

Jako że nasza kancelaria LEGALTRANS ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami transportowymi na rynku krajowym i zagranicznym, ze szkodami w transporcie, w tym szkodami komunikacyjnymi spotykamy się regularnie. Na co dzień pomagamy naszym klientom w ich likwidacji oraz dochodzeniu należnych roszczeń, przejmując na siebie wszelkie formalności i kontakt z zakładami ubezpieczeniowymi.

Jeżeli na wypadek szkody w transporcie lub zdarzenia drogowego pragną Państwo otrzymać natychmiastową pomoc z zakresu prawa transportowego, nasi specjaliści pozostają do dyspozycji. LEGALTRANS  –  zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami!

Powrót do listy aktualności

Facebook