Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Rok 2014 przyniósł nam również kilka zmian w zakresie formy odbywania samego egzaminów na prawo jazdy, gdyż znowelizowano całkiem przecież „świeżą” ustawę o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600). Cześć z postanowień nowelizacji z dnia 26 czerwca 2014 r. zaczęła obowiązywać już 24 sierpnia 2014 r. , jednakże pierwszym z obszarów nowelizacji który zamierzam omówić, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2015 roku, gdyż zawarty jest w art. 23a nowelizowanej ustawy. W myśl niniejszego artykułu, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia, która uzyskała pozytywny wyniki z części teoretycznej egzaminu państwowego będzie zwolniona z odbywania zajęć przeprowadzanych w formie wykładów i ćwiczeń z zakresu podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym – jak również obowiązków i praw kierującego pojazdem. Co ważne, od 24 sierpnia 2014 r. pytania egzaminacyjne, oraz znajdujące się w ich obrębie scenariusze, wizualizacje i opisy stanowią informację publiczną.
Kompletne novum przewidziane zostało również w części praktycznej egzaminu państwowego, gdyż w znowelizowanej treści art. 53 (po 24 sierpnia 2014 r.) ustawy o kierujących pojazdami, w ustępie 4a dodano możliwość, iż na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, egzamin jest przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców który prowadził to szkolenie. Jednakże, możliwość taka została przewidziana jedynie w przypadku praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie kategorii: AM, A1, A2, A, B oraz BE. Co może mieć znaczenie w praktyce – ośrodek którego pojazd ma być używany przy egzaminie ma możliwość na 5 dni przed wyznaczonym terminem odmówić udzielenia pojazdu. Należy również zwrócić uwagę, iż to na ośrodku szkolenia leży obowiązek wyposażenia pojazdów w urządzeń służących do zapisu dźwięku i obrazu – na potrzeby egzaminy oraz jego przechowywania. Rozszerzono również zakres egzaminu państwowego o takie elementy jak: sprawdzanie umiejętności z zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie, jak w życiu codziennym, podczas przeprowadzania egzaminu, weryfikowana będzie chociażby umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem?
W nowelizowanej ustawie, przewidziano również pewną zmianę dla kierowców zawodowych, a właściwie to osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia na kategorię C,C+E, D, D+E (a więc osób, które dopiero w przyszłości mogą stać się kierowcami zawodowymi), gdyż w myśl obowiązujących przepisów, osoba taka może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż na 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku jeżeli jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy. Termin ten został zdecydowanie wydłużony (do 12 miesięcy) w przypadku gdy osoba ubiegającą się jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Powrót do listy aktualności

Facebook