25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu uzgodnień transgranicznych.

Polska implementacja Dyrektywy DAC 6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193; dalej: „Ustawa MDR”). Polskie przepisy, mimo że stanowią implementację DAC6, znacząco się od niej różnią, m.in.:  rozszerzając obowiązek raportowania na schematy podatkowe inne niż schematy podatkowe transgraniczne w rozumieniu DAC 6 oraz schematy podatkowe umożliwiające osiągnięcie korzyści podatkowej w podatku VAT; rozszerzając katalog cech rozpoznawczych;  rozszerzeniem na VAT i akcyzę. Raportujemy nie tylko optymalizacje raportowaniu będą podlegać wszystkie schematy podatkowe (nie tylko tzw. „optymalizacje podatkowe”) spełniające określone w ustawie cechy  rozpoznawcze i ewentualne dodatkowe kryteria, w tym przykładowo obowiązek raportowania może powstać w związku ze zgodnym z celem ustawodawcy korzystaniem z ulgi preferencji (jak np. leasing operacyjny). Firmy transportowe, u których zidentyfikowano schematy podatkowy (np. firmy wykorzystujące leasing operacyjny) mają obowiązek przesłania odpowiedniego raportu do Szefa KAS.

Kary za brak raportu MDR, nieprzekazanie raportu lub przekazanie go po terminie zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych (od 866 zł do 24 mln zł) oraz zastosowaniem środków karnych, jak np. zakaz określonej działalności. W wypadku uchybień mniejszej wagi istnieje możliwość ukarania sprawcy grzywną za wykroczenie skarbowe (od 260 zł do 52 tys. zł). Kara nakładana jest na właścicieli lub członków zarządu, a także inne osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze firmy  transportowej (główny księgowy, dyrektor finansowy). Istnieje możliwość przesłania raportu MDR po terminie wraz z czynnym żalem.

Procedurę wewnętrzną muszą posiadać firmy:

1. zatrudniające promotorów (np. dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych) lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie,

2. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.

Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Kara za brak procedury Kara z tytułu niedopełnienia obowiązku wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej wynosi nie więcej niż 2 mln zł.

Za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej, w przypadku gdy przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązku z zakresu MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, nakładana jest kara w wysokości nie większej niż 10 mln zł.

Powrót do listy aktualności

Facebook