W związku z pojawieniem się wielu, często bardzo skrajnych opinii dotyczących obowiązków wynikających z wprowadzonej w Niemczech ustawy o płacy minimalnej, poniżej zostanie przedstawiony zakres tychże obowiązków w celu uporządkowania tego tematu i rozwiania chociaż części wątpliwości jakie dotykają polskich przewoźników w związku z tymi przepisami.

Niepewność wśród polskich przewoźników co do przyjęcia jakiegoś modelu postępowania, wynika zapewne również z tego, że same organy administracji niemieckiej nie potrafią udzielić wiążących odpowiedzi na pytania związane z przypadkami choćby trochę odbiegającymi od standardowego modelu. Jednakże na chwilę obecną w dalszym ciągu do najważniejszych obowiązków polskich przewoźników należy: dokonanie zgłoszenia pracownika podlegające pod przepisy  o płacy minimalnej- zgłoszenia warto dokonać nawet wtedy jeżeli nie jesteśmy pewni czy nowe przepisy nas obwiązują, kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec i przechowywanie całości kompletnej dokumentacji przez okres dwóch lat oraz wypłacanie wynagrodzenia w taki sposób, aby to było zgodne z nowymi niemieckimi przepisami.

Na samym początku najważniejszym działaniem jakie koniecznie trzeba podjąć, jest wypełnienie formularza 033037 tzw. mobil. Jak już wspomniano powyżej warto to zrobić, nawet jeżeli nie mamy pewności czy podlegamy przepisom o płacy minimalnej, nie wiąże się to z żadnymi negatywnymi konsekwencjami jeżeli okaże się, że jednak nie będziemy jeździć  na terenie Niemiec lub nie będziemy podlegać pod nowe przepisy, a pozwoli na uniknięcie bardzo wysokich  kar. Podczas wypełniania formularza należy przede wszystkim podać dane przedsiębiorstwa wraz z jego siedzibą oraz miejsce gdzie będą przechowywane dokumenty związane z płacą minimalną. Warto pamiętać, że nazwa przedsiębiorstwa musi być zgodna z tą, która jest wpisana do rejestru, w którym dany przedsiębiorca jest wpisany. Kolejnym krokiem będzie wysyłanie wypełnionego i podpisanego formularza na podany numer faxu tj.: 0049 221 964 870. Bardzo ważne jest to, że zgłoszenie należy wykonać przed wjazdem kierowcy na terytorium Niemiec. W załączniku do zgłoszenia można podać kilku pracowników, którzy mogą w różnym czasie realizować zadania przewozowe na terenie Niemiec. Maksymalny czas na jaki można zgłosić pracownika to pół roku. Niektórzy podkreślają, że jeżeli mamy taką możliwość to można podać poszczególne terminy realizacji zadań przewozowych,  gdyż warto aby okresy zgłoszenia były jak najkrótsze, ponieważ wtedy będą wskazywać na ”przejściowy” charakter wykonywania pracy na terenie Niemiec, jednakże nie jest to wiążące stanowisko.

Po zrealizowaniu powyższego obowiązku pozostaje jedynie prowadzić ewidencję czasu pracy i na żądanie służb kontrolnych z Niemiec udostępnić ją w języku niemieckim. Jeżeli zaś chodzi
o prowadzenie ewidencji to pracodawca jest zobowiązany do rejestracji czasu pracy oraz do przechowywania tej ewidencji przez okres 2 lat (art. 17 ust. 1 MiLoG). Nie istnieje żaden oficjalny druk wymagany przy prowadzeniu ewidencji. Wyznaczono termin 7 dni na zewidencjonowanie danego okresu czasu pracy kierowcy.  Ponadto na chwilę obecną organy niemieckie uznają, iż diety nie są wliczane do stawek minimalnych. Aczkolwiek okazjonalne premie i dodatki takiej jak te wypłacane
z okazji świąt lub urlopów mogą zostać zaliczone do płacy minimalnej w tym okresie rozliczeniowym, w którym zostały wypłacone.

Najważniejszą kwestię dla większości przedsiębiorców stanowi to, że pracownikowi objętemu ustawą o płacy minimalnej, przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,50 € brutto za godzinę pracy. Niemieccy przedsiębiorcy aby sprostać wymaganiom ustawy o płacy minimalnej w większości aneksowali umowy ze swoimi pracownikami tak aby zawierały one zapisy dotyczące płacy minimalnej i wydaje się to być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Niemiecką płacę minimalną można także wyszczególnić jako osobną pozycję wchodzącą w skład wynagrodzenia podstawowego.

Wiele kontrowersji budzi również to, jakie dokumenty kierowca powinien posiadać ze sobą w kabinie. Co do zasady, zgodnie z informacjami uzyskanymi w niemieckich urzędach, kierowca musi mieć ze sobą jedynie dowód tożsamości, oraz w przypadku dłuższego pobytu na terenie Niemiec, ewidencję za 7 dni pracy. To do przedsiębiorcy należy posiadanie i przechowywanie wszystkich dokumentów, oraz w razie otrzymania wezwania dostarczenie ich w języku niemieckim do poszczególnego organu.

Jak wiadomo strona niemiecka w związku negatywnym oddźwiękiem w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej związanym z wprowadzoną płacą minimalną i bardzo szeroką jej wykładnią, ma czas na udzielenie wyjaśnień Komisji Europejskiej do dnia 18 lutego 2015 r. Niezbyt ryzykowną wydaje się być zatem teza, iż w świetle dotychczasowej dynamiki zmian dotyczących niemieckiej płacy minimalnej, po tej dacie dojdzie do kolejnych modyfikacji obowiązków dla polskich przewoźników. Ponadto biorąc pod uwagę głosy płynące z samych Niemiec, gdzie wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro również spotkało się wśród przedsiębiorców z różnych branż ze znaczną krytyką, można się spodziewać, że rząd niemiecki będzie musiał jednak rozmiękczyć swoje stanowisko mimo wcześniejszych stanowczych deklaracji.

Autor:
Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS w Tarnowie.
Prawo przewozowe, Prawo transportowe, Ewidencja czasu pracy, Milog, Kontrole, Przekształcenia.

Powrót do listy aktualności

Facebook