Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to ubezpieczenie, które może wykupić każdy przewoźnik zawodowo zajmujący się transportem towarów. Wielu klientów zwraca szczególną uwagę na jego obecność, dlatego też firmy transportowe powinny zadbać o to, aby każdy z kierowców został nim objęty.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność przewoźnika obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od jej przyjęcia aż do jej wydania. To na nim spoczywa również odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie. Może on uchylić się od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że utrata, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy, lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

Czego dotyczy OCP?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich strat finansowych, jakie mogą powstać na skutek częściowej lub pełnej utraty towaru, jego uszkodzenia, kradzieży lub opóźnienia w dostawie.

OCP – informacje ogólne

Ubezpieczeniem określanym w skrócie jako OCP może zostać objęty każdy przewoźnik, który zawodowo zajmuje się zarobkowym przewozem towarów.

Jest to ubezpieczenie:

 • dobrowolne;
 • zawierane najczęściej na okres 12 miesięcy z towarzystwem ubezpieczeniowym (z opcją przedłużenia);
 • o zróżnicowanym zakresie;
 • działające w Polsce i za granicą.

Mimo że ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, warto, aby każdy przewoźnik takie posiadał. W ten sposób, gdy dojdzie do różnych niespodziewanych sytuacji, będziemy mogli ograniczyć straty związane z prowadzoną działalnością. Inną kwestią pozostaje zaufanie samych Klientów – wielu z nich może zrezygnować z naszych usług, jeśli okaże się, że przewoźnicy nie zostali objęci OCP.

Należy również zaznaczyć, że wykupienie OCP nie zwalnia przewoźnika z obowiązku posiadania polisy OC, która jest w naszym kraju obowiązkowa.

Jaki jest zakres i rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Zakres ochrony w ramach OCP może zostać ukształtowany w zróżnicowany sposób. Wiele zależy tutaj od wybranego przez nas towarzystwa ubezpieczeniowego oraz indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Są w nim uwzględniane zarówno przepisy krajowego prawa przewozowego, jak i zagranicznego, gdy przewoźnik wykonuje transport międzynarodowy (konwencja CMR).

W zależności od obszaru działalności polisa OCP może występować jako:

 • polisa dla transportu krajowego
 • polisa dla transportu międzynarodowego

Ubezpieczenie OCP zabezpiecza przede wszystkim przed wspomnianymi już uszkodzeniami przesyłki, jej utratą, opóźnieniami w dostawie, kradzieżą, czy pożarem załadunku. Zapewnia ochronę zarówno klientom, jak i przewoźnikom oraz firmom.

Czego nie obejmuje polisa OCP?

Zakres ochrony OCP nie jest nieograniczony. OCP w podstawowej wersji nie zapewnia ochrony w przypadku:

 • transportu towarów niebezpiecznych;
 • przewozu dzieł sztuki lub pieniędzy;
 • przewozu żywego inwentarza;
 • w niektórych przypadkach ubezpieczyciele mogą ponadto odmówić objęciem OCP drogiego sprzętu elektronicznego.

Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że za dodatkową opłatą możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony OCP. Może dotyczyć ono m.in. objęcia nim podwykonawców, czy sytuacji, w której dojdzie do uszkodzenia agregatu chłodniczego.

Wyłączenia ochrony polisy OCP 

Poza nieobjęciem ochroną niektórych rodzajów przewozu, towarzystwa ubezpieczeniowe w określonych przypadkach mogą odmówić wypłaty należnego odszkodowania w całości lub w części. Dotyczy to z reguły przypadków, gdy:

 • pojazd prowadziła osoba bez uprawnień, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 
 • pojazd był prowadzony z naruszeniem zasad i przepisów dotyczących ruchu drogowego;
 • kierowca uczestniczył w zdarzeniu drogowym;
 • samochód wykorzystany do przewozu znajdował się w złym stanie technicznym; 
 • kierowca przekroczył czas pracy;
 • kierujący pojazdem nie zabezpieczył ładunku lub wykazał inne, rażące zaniedbania.

Zanim zwiążemy się zatem konkretną umową, nie zapomnijmy starannie zapoznać się z jej postanowieniami oraz przyjętymi definicjami. Starajmy się dopasować zakres ochrony tak, aby jak najlepiej odpowiadał on specyfice i rodzajowi naszej działalności.

Jaki jest koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Koszt ubezpieczenia OCP jest ustalany z każdym przewoźnikiem indywidualnie. Najczęściej cena waha się od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Do kryteriów wpływających na stawkę ubezpieczyciele zaliczają przede wszystkim:

 • zakres terytorialny (czy jest to polisa krajowa, czy międzynarodowa);
 • liczbę pojazdów objętych ubezpieczeniem;
 • sumę gwarancyjną;
 • średnie roczne dochody ubezpieczonego lub firmy;
 • dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia.

Zwróćmy uwagę, aby suma gwarancyjna, określająca górną wysokość odpowiedzialności towarzystwa, pokrywała w całości wartość ładunku, który jest przewożony w trakcie jednego transportu. Miejmy ponadto na względzie, że jeśli w polisie zdecydowaliśmy się na udział własny przewoźnika w szkodzie, w przypadku, gdy będzie on niższy niż suma gwarancyjna przyznana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Dlaczego warto wykupić polisę OCP?

Ubezpieczenie OCP jest formą ochrony firmy transportowej i przewoźnika przed sytuacjami i zdarzeniami powodującymi niewywiązanie się bądź nienależyte wywiązanie się z warunków umowy. Warto zainteresować się nim przede wszystkim wtedy, gdy przewozimy towary o dużej wartości.

Poza zabezpieczeniem strat finansowych samego przedsiębiorstwa OCP stanowi również gwarancję bezpieczeństwa dla klientów oraz daje im pewność, że w przypadku powstania szkody uzyskają oni należne odszkodowanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polisy OCP zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii Transportowej LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook