Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Zgodnie z brzmieniem art. 72 prawa przewozowego:

„1. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:
1) podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych;
2) wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.
2. Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki, zawarte w liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.”

Przesłanki odpowiedzialności nadawcy zostały w ust.1 powyższego artykułu wskazane w sposób bardzo konkretny, dlatego też należy przedmiotowy przepis interpretować w sposób ścisły, co oznacza, że nadawca nie może zostać obciążony odpowiedzialnością na podstawie tego przepisu za czynności inne niż w nim wymienione.

Z uwagi na brak uregulowania ograniczającego odpowiedzialność wynikającą z przepisu art. 72 prawa przewozowego, należy przyjąć, że odpowiedzialność ta, będzie odnosiła się zarówno do rzeczywistej straty (damnum emergens), jak również do utraconych korzyści (lucrum cessans).

Powrót do listy aktualności

Facebook