Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Zgodnie z treścią unormowania zawartego w art. 73 prawa przewozowego, za uszkodzenie mienia przewoźnika spowodowane czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio nadawca lub odbiorca.

Niniejszy przepis reguluje odpowiedzialność nadawcy lub odbiorcy z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu przewoźnika. Omawiając ten przepis należy wspomnieć o uregulowaniu zawartym w przepisie artykułu 43 prawa przewozowego, zgodnie z którym, w braku uregulowań umownych lub szczególnych, czynności ładunkowe należą odpowiednio do nadawcy lub odbiorcy przesyłki. Jeżeli więc przewoźnik nie przyjął na siebie obowiązków związanych z dokonaniem czynności ładunkowych na podstawie umowy, oraz jeżeli takowe nie wynikają z odrębnych przepisów, za czynności załadunkowe w świetle art. 73 odpowiedzialny będzie nadawca lub odbiorca. Należy również zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku przepisu regulującego odpowiedzialność nadawcy opisaną w art. 72, brak jest wyszczególnienia okoliczności zwalniających z odpowiedzialności, przez co należy przyjąć stwierdzenie, że mamy do czynienia z absolutnym charakterem tej odpowiedzialności. Należy również podkreślić, że omawiany przepis odnosi się jedynie do uszkodzenia mienia i nie może być interpretowany rozszerzająco. Do ustalenia wysokości odszkodowania należnego w oparciu o omawiany przepis, należy stosować zasady określone w kodeksie cywilnym.

Powrót do listy aktualności

Facebook