OGÓLNE WARUNKI UMOWY
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Wersja: 1.1

§ 1
Przedmiot umowy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia doradztwa prawnego z zakresu zawieranych i wiążących Zleceniodawcę, umów przewozu, w szczególności przeprowadzenia mediacji w przypadku powstania sporu
  w związku z realizowaną umową oraz prowadzenia postepowania przedsądowego w celu osiągnięcia celów wyznaczanych przez Zleceniodawcę.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia pism wyjaśniających, pism odwołujących od nałożonych kar grzywny wydawanych przez organ Inspekcji Transportu Drogowego, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, Policję, Służba Celna.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia usług doradztwa prawnego z zakresu kontroli organów międzynarodowych na terenie UE.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzania na zlecenie Zleceniodawcy specjalistycznych pisemnych opinii oraz interpretacji prawnych, zarówno ustnych jak i pisemnych,
  z zakresu aktów prawnych określonych w § 2 niniejszej umowy.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do gotowości zapewnienia zastępstwa procesowego.
 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich innych działań z zakresu aktów prawnych określonych w § 2, ustalonych z osobą uprawnioną po stronie Zleceniodawcy, jednak realizacja takich zadań wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody na realizację powierzonego zadania przez Zleceniobiorcę, a także pisemnego ustalenia realizacji powierzonego zadania.

§ 2
Zakres umowy

 1. Przedmiot Umowy określony w § 1 obejmuje następujące ustawodawstwo:

a. odnoszące się do stosowania norm czasu pracy jazdy
i odpoczynków:

 • rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego
  i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
  nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 z późn. zm.);
 • decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r.
  w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 11 mara 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych
  z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania

b. odnoszące się do zasad wykonywania transportu drogowego

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414);
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
  15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
 • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r.
  w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach;
 • dyrektywa Rady 96/3/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary
  w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

c. regulujące warunki dopuszczenia kierowców do świadczenia usług:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 r.;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1137
  i 1448);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

d. w zakresie świadczenia usług przewozowych:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
  (Dz.U. 1984, Nr 53, poz. 272 z późn. zm)
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.;
 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) z dnia
  1 września 1970 r.
 • Tytuł XXV, Tytuł XXVI ustawy Kodeks Cywilny z dnia
  23 kwietnia 1964 r.

§ 3
Uregulowania szczegółowe i zastrzeżenia

 1. Usługi określone w §1 ust. 3 po wejściu na drogę postępowania sądowo – administracyjnego będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami umowy oraz zostaną objęte odrębną Umową o świadczenie zastępstwa procesowego.
 2. Usługi określone w §1 ust.2 po wejściu na drogę postępowania sądowego będą przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami Umowy oraz zostaną objęte odrębną Umową o świadczenie zastępstwa procesowego.
 3. Reprezentowanie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę
  w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa przez Inspekcję Transportu Drogowego będzie przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami Umowy
  w przypadku, jeśli podczas kontroli, kontrolowany będzie czas pracy kierowców.
 4. Termin sporządzania pisemnych opinii, o których mowa w § 1 ust. 4 jest uzależniona od ilości i poziomu skomplikowania zapytań.
 5. Wszelkie usługi niewyszczególnione w treści niniejszej umowy, a wynikłe w trakcie trwania stosunku umownego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron,
  a realizacja takich usług musi zostać zatwierdzona pisemnie przez osobę do tego uprawnioną po stronie Zleceniodawcy.
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się każdorazowo do przedstawienia preferencyjnych warunków na świadczone przez siebie usługi, których zakres wykracza poza zakres niniejszej Umowy.
 7. W szczególności każdorazowe zlecenie zastępstwa procesowego będzie przedmiotem odrębnego porozumienia stron na podstawie Umowy o świadczenie zastępstwa procesowego.
 8. Usługi określone w §1 ust.4 po wejściu na drogę postępowania sadowego lub administracyjnego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron, chyba
  że prawo danego kraju UE dopuszcza reprezentację Zleceniodawcy przez Polskiego pełnomocnika.

§ 4
Obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do transparentnego przedstawiania swoich zapytań, zwłaszcza szczegółowo przedstawiając poruszaną problematykę czy też zagadnienie, jak również do udzielenia wszelkich informacji faktycznych oraz prawnych niezbędnych Zleceniobiorcy
  do udzielenia rzetelnej odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do niezatajania istotnych okoliczności o charakterze faktycznym oraz prawnym, a mogących mieć rzeczywisty wpływ na poruszane zagadnienie.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrywania niezwłocznie kosztów pełnomocnictw, opłat sądowych, tłumaczeń oraz innych kosztów na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

§ 5
Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca wykona przedmiot niniejszej Umowy
  po otrzymaniu kompletu dokumentów oraz informacji potrzebnych do realizacji zlecenia. Zleceniobiorca może również uzależnić wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy od otrzymania wskazanych przez niego informacji, zwłaszcza jeśli mają one znaczenie w sprawie.
 2. Zleceniobiorca może podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy bez otrzymania wszystkich potrzebnych danych – informując jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane.
 3. Zleceniobiorca może odmówić realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w szczególności, jeśli uzna, iż przekracza on zakres Umowy.
 4. Zleceniobiorca prześle dokumenty będące wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego przedsiębiorstwa.
 6. Indywidualny opiekun prawny świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu aktów prawnych określonych w §1 niniejszej Umowy, w godzinach otwarcia kancelarii
  dla każdego z pracowników Zleceniodawcy.
  § 6
  Oświadczenia i zapewniania
 7. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
 8. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługi objęte niniejszą Umową na podstawie informacji, danych
  i dokumentów uzyskanych od Zleceniodawcy, ze starannością wymaganą od osób zajmujących się profesjonalnym doradztwem prawnym

§ 7
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 1. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klauzula informacyjna dla Zleceniodawcy stanowi załącznik Nr 1 do OWU.
 3. Zleceniobiorca dba o bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu
  lub dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 4. Zleceniobiorca oraz wszystkie osoby uczestniczące ze strony Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy w realizacji Umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zleceniodawcy, a także inne informacje uzyskane w związku ze świadczeniem Usług oraz nie ujawniać ich bez wcześniejszej zgody Zleceniodawcy, chyba że takie ujawnienie będzie niezbędne do prawidłowego prowadzenia spraw objętych Umową lub obowiązek udostępnienia informacji wynikać będzie
  z przepisów prawa.

§ 8
Wynagrodzenie

 1. Strony zgodnie z zawartą Umową, ustalają następujące warunki wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy.
 2. Zleceniodawca będzie wypłacał wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Alior Bank o numerze:
  86 2490 0005 0000 4520 5079 2521, na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
 3. Faktura VAT z tytułu niniejszej Umowy będzie wystawiona
  z siedmiodniowym terminem płatności.
 4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 dostarczana będzie Zleceniodawcy w formie elektronicznej lub listem poleconym na adres Zleceniodawcy podany w niniejszej Umowie.

§ 9
Wynagrodzenie dodatkowe

 1. Zleceniobiorca zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty, w sytuacji, gdy współpraca pomiędzy stronami, przekroczy zakres określony w Umowie. Każdorazowe takie zdarzenie będzie jednak konsultowane
  i będzie przedmiotem odrębnych porozumień pomiędzy stronami.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zwrotu kosztów tłumaczeń dokumentów, które to otrzymał na potrzeby wykonania niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się jednak do uprzedniego poinformowania o tychże kosztach tłumaczeń, a do momentu otrzymania od Zleceniodawcy akceptacji lub braku akceptacji takich kosztów, zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie także zwrot innych kosztów. Zleceniobiorca zobowiązuje się jednak do uprzedniego poinformowania o takich kosztach, a do momentu otrzymania od Zleceniodawcy akceptacji lub braku akceptacji takich kosztów, zobowiązuje się do niepodejmowania działań.
 4. Koszt wszelkich podróży służbowych Zleceniobiorcy, w celu wykonywania niniejszej umowy, poza jego siedzibę,
  a związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, wynosi 0.8358 zł netto / kilometr, fakturowany na ostatni dzień każdego miesiąca.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy i nie będą ujawniać jej warunków osobom trzecim.
 3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zleceniodawcę nazwy/firmy i logo Zleceniodawcy w celach marketingowych.
 4. Strony ustalają, że wszelka korespondencja w postaci elektronicznej będzie się odbywała w postaci plików Microsoft Office for Windows lub Adobe Reader.
 5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą Umową.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powrót do listy aktualności

Facebook