Lada moment, bo już 15 stycznia 2023 r. upływa termin, w którym przewoźnicy powinni wywiązać się z obowiązku złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną. 

Nie jest to jednak ich jedyny, nowy obowiązek, który został na nich nałożony w wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, mającej miejsce jeszcze w roku ubiegłym. Drugi dotyczy oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób. Przewoźnicy będą wywiązywać się z niego po raz pierwszy właśnie teraz – do 31 marca 2023 r. 

Obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób został wyrażony w art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z treścią tego przepisu przewoźnik legitymujący się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest zobowiązany składać corocznie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego dwa rodzaje dokumentów:

  1. Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. Informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Termin złożenia oświadczeń za 2022 r. mija tym samym 31 marca 2023 r. Należy zaznaczyć również, że jest to obowiązek coroczny przedsiębiorcy, a nie jednorazowy. 

Komu składa się oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych? 

Dokumenty, o których mowa powyżej, składa się organowi wskazanemu w art. 7 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, czyli organowi właściwemu w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Jest nim co do zasady starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub stałego miejsca wykonywania przez niego działalności. W przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych wraz z informacją o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych należy złożyć natomiast do GITD.

Powrót do listy aktualności

Facebook