Regulamin świadczenia usługi rozliczania czasu
pracy kierowców przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS Sp. z o.o. (OWU
)
z dnia 1.07.2018 r.

 

 


 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Określenia użyte w Umowie Współpracy oraz Ogólnych Warunkach Umów mają następujące znaczenia:
  1. doradztwo – bieżące konsultacje przeprowadzane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkań w siedzibie Doradcy Prawnego. Zakres konsultacji obejmuje kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz z poprawnością stosowania norm odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków;
  2. wynagrodzenie – opłata abonamentowa świadczona przez Zleceniodawcę na rzecz Doradcy Prawnego z tytułu wykonywania rozliczeń czasu pracy kierowców, jak również za gotowość do zapewnienia świadczenia usług określonych Umową współpracy oraz niniejszym Regulaminem.
  3. faktura VAT – dokumenty o którym mowa w art. 106b i następnych ustawy o podatku od towarów (D. U. z 2016, poz. 710);
  4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Doradca Prawny zawarł Umowę bądź prowadzi negocjacje w celu zawarcia takiej Umowy
  5. kierowca Zleceniodawcy – osoba fizyczna zatrudniona u Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę bądź świadcząca na rzecz Zleceniodawcy usługi na podstawie innych umów cywilnoprawnych;
  6. karta informacyjna – oświadczenie zleceniodawcy odnośnie do obowiązujących między innymi okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy w przedsiębiorstwie;
  7. Panel Klienta – spersonalizowany dostęp Klienta do systemu teleinformatycznego stworzonego przez Doradcę Prawnego umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uzyskiwanie przetworzonych danych, w szczególności o czasie pracy kierowcy Zleceniodawcy, miejscu pobytu kierowcy Zleceniodawcy, a także o wykonanych delegacjach oraz innych niezbędnych informacji służących do rozliczenia czasu pracy kierowcy; dostępny pod adresem witryny internetowej http://www.panel.kt-legaltrans.pl;
  8. Dane – komplet przekazanych przez Zleceniodawcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;
  9. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – OWU z dnia 01.07.2018 r.;
  10. Doradca Prawny – Kancelaria Transportowa LEGALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Batalionu Barbara 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000395357 NIP 678-314-06-76   REGON 122224943, adres e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl , numer tel.: +48 14 657-67-77, zwana także „Administratorem Danych Osobowych”;
  11. Umowa Współpracy – zgodne oświadczenia woli Doradcy Prawnego oraz Zleceniodawcy w przedmiocie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług rozliczania czasu pracy kierowców, a także tworzenia dodatkowych usług zgodnie z zawartą Umową – dalej Umowa;
  12. raport różnicy km – raportu różnicy kilometrów dla każdego z pojazdów;
  13. raport PIP – raport naruszeń norm odnoszących się do czasu pracy i przerw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.);
  14. raport ITD – opisujący ewentualne, wykryte podczas analizy dostarczonych przez Zleceniodawcę danych naruszenia (lub brak wykrytych naruszeń) norm odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
  15. raport manipulacji – raport zdarzeń i błędów zarejestrowanych przez tachograf cyfrowy;
  16. raport terminów – raportowanie przewidywanych terminów sczytywania danych z karty kierowcy i ważności karty kierowcy oraz raportowanie przewidywanych terminów sczytywania danych z tachografu cyfrowego, ważności karty kierowcy i kalibracji tachografu wykonywane na podstawie dostarczonych Doradcy Prawnemu plików z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego;
  17. druki delegacji służbowych – wykonywanie wzorów druków rozliczeń należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowych;
  18. rozliczenie płac minimalnych – raporty wskazujące okresy pracy w krajach, które wprowadziły przepisy o płacach minimalnych wdrażając dyrektywy 2014/67/UE i 96/71/WE oraz naliczone zgodnie z tymi przepisami wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy;
  19. optymalizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy – przygotowanie wzorów umowy o pracę dla kierowcy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania;
  20. reprezentacja podczas kontroli PIP/ITD – uczestnictwo doradcy prawnego podczas kontroli PIP oraz ITD polegające na przygotowaniu uwag i wniosków dla powyższych organów w odpowiedzi na protokół kontroli lub doradztwie bezpośrednio przed zapowiedzianą kontrolą jeśli odbywa się ona albo ma się odbyć w trakcie obowiązywania Umowy i jeśli kontrola dotyczy analizy lub rozliczania czasu pracy kierowców;
  21. szkolenie Dobra Reputacja – KIEROWCA – przeprowadzenie szkolenia kierowców Zleceniodawcy z tematyki czasu pracy kierowców w miejscu zapewnionym przez Zleceniodawcę;
  22. szkolenie Dobra Reputacja – PRZEWOŹNIK – przeprowadzenie szkolenia Zleceniodawcy oraz pracowników zatrudnionych u niego w dziale transportu z tematyki czasu pracy kierowców w miejscu zapewnionym przez Zleceniodawcę.

 

 • 2 PRZEDMIOT UMOWY

 

 • Przedmiotem niniejszej umowy jest:
  1. wykonywanie przez Doradcę Prawnego rozliczeń czasu pracy kierowców na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów i w oparciu o uzyskane od Zleceniodawcy informacje,
  2. doradztwo świadczone przez Doradcę Prawnego w zakresie obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do rozliczeń czasu pracy kierowców,
  3. doradztwo świadczone przez Doradcę Prawnego w zakresie stosowania norm prawnych odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.),
 • Zleceniodawca i Doradca Prawny zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
 • Chęć skorzystania z usług dodatkowych wskazanych w §5 Umowy, należy zgłosić w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin wykonania usług każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Stronami.

 

 • 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

 

 • Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu chyba, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika z siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.
 • Doradca Prawny nie jest obowiązany do naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w przypadku okoliczności za które Doradca Prawny nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a zwłaszcza w przypadku:
  1. braku przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, przekazywaniu nierzetelnych lub nieprawidłowych danych przez Zleceniodawcę
  2. udostępnienia danych dostępowych do Panelu Klienta osobom trzecim
 • Zleceniodawca zobowiązuje się:
  1. do samodzielnego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców;
  2. do informowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  3. nieprzekazywania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowym lub zarobkowym.
 • Doradca Prawny oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą Umową.

 

 • 4 PANEL KLIENTA

 

 • Doradca Prawny zapewni dostęp do Panelu Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia dostarczenia podpisanej Umowy. Dostęp do panelu klienta będzie możliwy na stronie internetowej panel.kt-legaltrans.pl
 • Wszelkie dane do logowania zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail, za pomocą zaszyfrowanej wiadomości e-mail.
 • Wszelkie dane do logowania zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.

 

 • 5 OBOWIĄZKI DORADCY PRAWNEGO

 

 • Doradca Prawny wykona przedmiot niniejszej umowy po otrzymaniu kompletu dokumentów, o których mowa w umowie. Doradca Prawny może również uzależnić wykonanie przedmiotu umowy od otrzymania innych danych jeśli okaże się, że mają one znaczenie dla poprawności wykonania usługi.
 • Doradca prawny może podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy bez otrzymania wszystkich potrzebnych danych – w szczególności wymienionych w Załączniku – Karcie Informacyjnej oraz 6 OWU – informując jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane. Zleceniodawca ma świadomość, że w takim przypadku przesłane przez Doradcę Prawnego dokumenty – przede wszystkim rozliczenie czasu pracy kierowców – mogą być niezgodne ze stanem faktycznym.
 • Doradca Prawny prześle dokumenty będące potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w sposób uzgodniony między Stronami.
 • Doradca Prawny oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Doradca Prawny będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście lub przez upoważnione w tym zakresie osoby, które zatrudnia oraz pod jego nadzorem.
 • Przedmiot umowy będzie wykonywany w siedzibie Doradcy Prawnego, jednak w wyniku zaistnienia potrzeby, Doradca prawny może podjąć decyzję o realizacji swoich obowiązków w każdym innym miejscu w zależności od specyfiki konkretnych zadań.

 

 • 6 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 

 • Zleceniodawca najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Doradcy Prawnemu uzupełnioną Kartę informacyjną, która stanowi załącznik do Umowy. Ponadto, Zleceniodawca musi informować Doradcę Prawnego o każdorazowych zmianach danych wymienionych/określonych Kartą informacyjną. Informacje te Zleceniodawca przekaże niezwłocznie Doradcy Prawnemu w sposób ustalony w umowie. Informacja taka może zostać dostarczona Zleceniobiorcy również osobiście.
 • Zleceniodawca do 5 dnia każdego miesiąca dostarczy Doradcy Prawnemu następujące dokumenty:
  1. komplet zaświadczeń o działalności kierowców – formularz ustanowiony decyzją Komisji (2009/959/UE) z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym;
  2. pliki cyfrowe pobrane z tachografów cyfrowych i kart kierowców (w przypadku ich stosowania u Zleceniodawcy);
  3. tarcze tachografów analogowych (w przypadku ich stosowania u Zleceniodawcy);
  4. informacje o udzielonych urlopach, innych nieobecnościach oraz o korzystaniu ze zwolnienia chorobowego – informacje te muszą zawierać rodzaj i wymiar poszczególnych nieobecności;
  5. rozpiskę podróży służbowych każdego kierowcy, a w nich informację o godzinie, dniu oraz miejscowości rozpoczęcia delegacji, jak również o jej zakończeniu, ze wskazaniem konkretnej godziny oraz dnia przekroczenia granic, a także wskazaniem państw noclegów i państw docelowych delegacji – w przypadku wyboru usługi wykonywania druków delegacji służbowych;
  6. informacje do rozliczenia płac minimalnych, w szczególności okresy pracy, które mają być ujęte w raportach i stawki wynagrodzenia należnego kierowcom – w przypadku wyboru usługi rozliczania płac minimalnych;
  7. aktualną listę kierowców, dla których Doradca Prawny ma wykonać usługę zgodnie z niniejszą umową – chyba, że informację te nie uległy zmianie od poprzedniego ich przesłania Doradcy Prawnemu. Lista powinna zawierać dodatkowo:
   1. rodzaj umowy zawartej z kierowcą;
   2. daty zatrudnienia (od którego dnia i do którego dnia zawarto umowę);
 • wymiar zatrudnienia w przypadku umowy o pracę;
 1. rodzaj angażu poszczególnych kierowców (zasadniczy albo godzinowy);
 2. wysokość stawki miesięcznej albo godzinowej wynagrodzenia (w zależności od angażu zasadniczego albo godzinowego);
 3. wysokość stawki za pracę w porze nocnej z kodeksu pracy (jeśli jest inna niż wynika z kodeksu pracy, czyli inna niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów);
 • wysokość stawki za godziny dyżuru 50%;
 • czy pracownik otrzymuje premie (w jakiej wysokości)?;
 1. ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługujących kierowcy w ciągu roku;
 2. ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługujących kierowcy na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze zapytanie;
 3. ilość dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednim roku;
 • ilość lat stażu pracy;
 • czy pracownik otrzymuje ryczałty (jeśli tak to w jakiej wysokości) za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej? Ewentualnie czy jest on w jakiś sposób obniżany np. o wymiar nieobecności/zwolnienia chorobowego/urlopu bezpłatnego w danym miesiącu;
 • czy pracownik otrzymuje zaliczkę za czas dyżuru? Ewentualnie czy jest on w jakiś sposób obniżany np. o wymiar nieobecności/zwolnienia chorobowego/urlopu bezpłatnego w danym miesiącu.
 • W przypadku niedostarczenie kompletu informacji wskazanych powyżej, Doradca Prawny może wykonać rozliczenia czasu pracy kierowców w oparciu o niekompletne dane. Wykonanie rozliczeń czasu pracy kierowców w oparciu o te dane, nie ma wpływu na należne wynagrodzenie dla Doradcy Prawnego.

 

 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1)     Administratorem Danych Osobowych Zleceniodawcy jest Doradca Prawny. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:

 1. a) wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Doradcy Prawnym- na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Doradcy Prawnego, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. d) kierowania do Zleceniodawcy przez Doradcę Prawnego treści marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Doradca Prawny przetwarza dane na podstawie zgody Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2)     Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do   korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

3)  Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Doradca Prawny powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

4)  Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji niniejszej Umowy, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5)  Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Doradcy Prawnego pod adresem

email: kancelaria@kt-legaltrans.pl lub numerem tel: +48 14 657 67 77,11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6)  Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Doradcą Prawnym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Doradcę Prawnego.

7)  Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej.

8)  Zleceniodawca w odrębnym dokumencie został poinformowany o:

 1. a) możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;
 2. b) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

 

 • 7 POWIERZENIE RZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1)     Zleceniodawca w chwili zawarcia Umowy powierza Doradcy Prawnemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2)     Doradca Prawny zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia) wszelkich przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

3)     Doradca Prawny może powierzyć dane osobowe objęte przedmiotem niniejszej Umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4)     Doradca Prawny zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

5)     Doradca Prawny po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy niezwłocznie zwraca Zleceniodawcy tarczki tachografu oraz usuwa wszelkie istniejące kopie.

6)     W miarę możliwości Doradca Prawny pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązać się

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 • Doradca Prawny po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy w ciągu 48 godzin.

 

 • 8 WYNAGRODZENIE

 

 • Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia dla Doradcy Prawnego:
  1. jeśli w danym miesiącu Zleceniodawca dostarczy Doradcy Prawnemu dane większej ilości kierowców niż wynika to z zawartej Umowy, to wynagrodzenie Doradcy Prawnego za ten miesiąc wzrośnie zgodnie ze stawką określoną w Tabeli 1 do Umowy, za jednego kierowcę;
  2. w przypadku niedostarczenia przez Zleceniodawcę kompletnych danych niezbędnych do prawidłowego procesu wykonania w sposób należyty Umowy , wynagrodzenie należne Doradcy Prawnemu pozostaje bez zmian. Zasada taka podyktowana jest faktem pozostawania przez Doradcę Prawnego w gotowości do świadczenia takiej usługi dla zadeklarowanej w Umowie ilości kierowców. Zleceniodawca wypłaci Doradcy Prawnemu wynagrodzenie zgodnie z niniejszym paragrafem niezależnie od dostarczenia kompletu wymaganych danych. Jest to spowodowane rezerwacją czasu oraz gotowością Zleceniobiorcy do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
 • Zobowiązania Zleceniodawcy wynikające z zawartej Umowy będą rozliczane w walucie polski złoty (PLN). Wszelkie podawane w Regulaminie lub Umowie kwoty są kwotami netto, do których będzie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 • Faktura VAT oraz inne dokumenty rozliczeniowe będą przesyłane Zleceniodawcy lub na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w terminach 1, 15 oraz 30 dnia każdego miesiąca. Jednakże nie otrzymanie faktury VAT w przewidzianym terminie nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w formie przelewu w terminie oraz na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. W przypadku opóźnienia Doradca Prawny naliczy Zleceniodawcy odsetki o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684). Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Doradcy Prawnego.
 • W przypadku zwłoki w płatnościach, Doradca Prawny podejmie czynności windykacyjno-upominawcze, których koszty obciążają Zleceniodawcę. W szczególności:
  1. wystosuje monit sms lub/i email, opłata za każdy monit sms lub email wynosi 5,00 zł netto
  2. wystosuje monit telefoniczny, opłata za każdy monit telefoniczny wynosi 15,00 zł netto
  3. wystosuje wezwanie do zapłaty, opłata za wysłanie wezwania do zapłaty wynosi 50,00 zł netto.
 • Doradca Prawny zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5,00 zł netto w sytuacji gdy dostarczone tarcze tachografu będą nieczytelne lub dokumenty nie będą posegregowane według dat i nazwisk kierowców.

 

 • 9 REKLAMACJE

 

 • Zleceniodawca zobowiązuje się zgłaszać wszelkie reklamacje wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi listem poleconym lub drogą elektroniczną z zaznaczoną opcją potwierdzenia doręczenia na wskazane przez Doradcę Prawnego adresy kontaktowe, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia zdarzenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej złożenie przez Klienta w wyżej przewidzianym terminie.
 • Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień odbioru listu poleconego lub dzień odbioru wiadomości e-mail umieszczonej w systemie teleinformatycznym.
 • Doradca Prawny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Brak odpowiedzi przez Doradcę Prawnego w wyżej przewidzianym terminie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem reklamacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Doradca Prawny zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań i środków w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia uznania reklamacji.
 • Złożenie reklamacji przez Zleceniodawcę nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku zapłaty za abonament

 

 • 10 ZMIANY REGULAMINU
 • Zleceniodawca będzie informowany o każdej jednostronnej zmianie Regulaminu przez Doradcę Prawnego co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zarówno pisemnie jak i w drodze elektronicznej. W przypadku braku zgody na treść przedstawionych zmian, Klient ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania zmiany postanowień.
 • Brak wyrażenia przez Klienta stanowiska w przedmiocie zmian treści Regulaminu będzie poczytywane jako wyrażenie zgody.

 

 • 11 CESJA WIERZYTELNOŚCI

 

Klient nie może przenieść wierzytelności wynikających z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Doradcy Prawnego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 • 12 WSTRZYMANIE I WZNOWIENIE WYKONANIA ŚWIADCZENIA

 

 • Doradca Prawny może powstrzymać się z wykonaniem Umowy, w tym uniemożliwić Zleceniodawcy dostęp do Panelu Klienta w przypadku:
  1. powzięcia wiadomości, że spełnienie świadczenia przez Zleceniodawcę jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy;
  2. niezapłacenia za wystawioną fakturę w terminie 14 dni od dnia wymagalności zapłaty;
  3. braku przekazania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy Zleceniodawcy, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej;
  4. udostępnienia danych dostępowych do panelu klienta osobom trzecim
  5. braku poinformowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  6. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowy lub zarobkowym;
 • Wznowienie świadczenia Umowy następuje wyłącznie po całkowitej spłacie wszystkich przeterminowanych należności względem Doradcy Prawnego.

 

 • 13 ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 • W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż okres wskazany w §2 Umowy; Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w terminie jednego miesiąca od dnia przesłania wypowiedzenia całości pozostałego wynagrodzenia za pozostały okres na jaki Umowy została zawarta.
 • Po upływie okresu 12 miesięcy strony zgodnie postanawiają, że umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, a każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca, licząc od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia przesłanego listem poleconym na adresy korespondencyjne wskazane w nagłówku Umowy.
 • Doradca Prawny może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. upływu trzech miesięcy od dnia zawieszenia Umowy;
  2. niezapłacenia za kolejno dwie wystawione faktury VAT przez Zleceniodawcą;
  3. braku przekazania informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy Klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej;
  4. udostępnienia danych dostępowych do panelu klienta osobom trzecim;
  5. braku poinformowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  6. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowym lub zarobkowym;
  7. w przypadku nienadesłania danych niezbędnych do należnego wykonania rozliczeń
 • Doradcy Prawnemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia również w każdy innym słusznym przypadku niż wymienione w pkt 4 ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Zleceniodawca otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.
 • Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na prawo Doradcy Prawnego do wynagrodzenia za usługi bądź gotowość do ich świadczenia w okresie wypowiedzenia.

 

 • 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zawieranej z Zleceniodawcą Umowy.
 • Spory wynikłe lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Doradcy Prawnego
 • Niniejszy Regulamin świadczenia usługi rozliczania czasu pracy kierowców przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS Sp. z o.o. (OWU) wchodzi w życie z dniem 1.07.2018 r. i zastępuje wcześniejsze Regulaminy w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.

 

 

 

 

 

za Zleceniodawcę

 

 

………………………………………………..

 

 

Facebook