Pakiet Mobilności to dokument wprowadzający ogrom zmian w ustawodawstwach krajowych państw Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do poprawy warunków pracy kierowców. Pierwsza część przepisów reformujących prawo transportowe weszła w życie 2 lutego 2022 roku. To jednak nie koniec zmian zaplanowanych na najbliższe miesiące. Co jeszcze czeka branżę transportową w tym roku oraz latach następnych?

Pakiet Mobilności – kalendarz zmian na rok 2022

2 lutego 2022 r.

Od tego dnia obowiązują nowe przepisy dotyczące delegowania oraz płacy minimalnej. Pod delegowanie podlegają przewozy tranzytowe i typu cross trade. Wyłączenie dotyczy natomiast przewozów bilateralnych oraz tranzytowych. Kierowcy podlegający pod przepisy delegowania od 2 lutego br. otrzymują takie wynagrodzenie, jakie obowiązuje w państwie, w którym wykonywali oni swoją pracę. Zgłoszenie delegowania odbywa się teraz wyłącznie za pośrednictwem jednego, ujednoliconego systemu IMI, który został rozbudowany o moduł delegowania. Dotychczas działające w różnych krajach platformy przestały funkcjonować 1 lutego br.

Zmiany objęły także obowiązek rejestrowania przez kierowców przekraczania granicy w tachografie poprzez wprowadzenie symbolu państwa, do którego wjechali na najbliższym postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.

Od 2 lutego br. nie można już ponadto zaliczać diet i ryczałtów na poczet podróży służbowych. W tym zakresie zmieniły się również zasady rozliczania PIT i ZUS.

5 lutego 2022 r.

Od 5 lutego br. przewoźnicy, którzy do międzynarodowych przewozów wykorzystują pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t, mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej. Wynika to z nowych przepisów dla „busiarzy”, przewidzianych w Pakiecie Mobilności, które zaczną obowiązywać w maju 2022 r.

21 lutego 2022 r.

Ta data oznacza nowy wymóg w zakresie obowiązkowych powrotów do państwa siedziby przewoźnika co najmniej raz na 8 tygodni oraz konieczność odbywania 4-dniowego okresu przerwy po 3 dozwolonych operacjach kabotażowych.

Przepisy, które wejdą w życie tego dnia, doprecyzują również m.in. wymóg prowadzenia ciągłej i rzeczywistej działalności w państwie członkowskim oraz to, jakie dokumenty powinny być przechowywane w lokalach należących do przedsiębiorcy z określonymi odstępstwami (dla przedsiębiorców, którzy powierzyli administrację dokumentami podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o rachunkowości). Wskażą ponadto na obowiązek „stacjonowania” w bazie eksploatacyjnej odpowiedniej liczby kierowców.

21 maja 2022 r.

Z dniem 21 maja 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany ważne dla przewoźników wykorzystujących w transporcie międzynarodowym pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t. Pakiet Mobilności nakłada na nich obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji wspólnotowej oraz spełnienia związanych z nią wymogów. Przewoźnicy będą zobowiązani do posiadania zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd w wysokości 1800 euro i 900 euro na każdy następny, spełnienia wymogu dobrej reputacji oraz posiadania zarejestrowanej, stałej i rzeczywistej siedziby firmy.

1 czerwca 2022 r.

W przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 1 marca 2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie do 1 czerwca 2022 r.

Pakiet Mobilności – kalendarz zmian na rok 2023

1 stycznia 2023 r.

Do 1 stycznia 2023 r. przewoźnicy mają czas, aby spełnić wymagania dotyczące adekwatnej do liczby posiadanych pojazdów liczby miejsc postojowych. Zgodnie z treścią nowych przepisów baza eksploatacyjna powinna zostać wyposażona „co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby posiadanych pojazdów.

21 sierpnia 2023 r.

Od 21 sierpnia 2023 r. we wszystkich pojazdach wykorzystywanych w przewozach międzynarodowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, obowiązkowe staną się nowe inteligentne tachografy II generacji.

Pakiet Mobilności – kalendarz zmian na rok 2025

1 stycznia 2025 r.

Wszystkie pojazdy w ruchu międzynarodowym, które do tej pory wykorzystywały tachografy analogowe lub cyfrowe, od 1 stycznia 2025 r. będą musiały zostać wyposażone w nowe tachografy II generacji.

22 sierpnia 2025 r.

Od tej daty tachografy II generacji zastąpią tachografy I generacji.

Pakiet Mobilności – kalendarz zmian na rok 2026

1 lipca 2026 r.

Ostatnie z planowanych zmian dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t. Od 1 lipca 2026 r. zostanie nałożony na nie obowiązek wyposażenia w tachografy II generacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Pakiecie Mobilności i wprowadzonych zmianach, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią  Transportową LEGALTRANS.

Powrót do listy aktualności

Facebook