Pakiet Mobilności: wytyczne KE dotyczące delegowania kierowców

Pakiet Mobilności stał się faktem. Pierwsza część zmian przewidziana na 2022 rok zaczęła obowiązywać 2 lutego. Kolejne przepisy wejdą w życie już 21 lutego, a ostatnie z zaplanowanych na ten rok refom w maju. Również w ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące delegowania kierowców z uwzględnieniem nowych zasad wprowadzonych Pakietem Mobilności. Na tę chwilę cały dokument jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Dokument przygotowany przez Komisję Europejską przedstawia ogólne kryteria, na podstawie których powinno ustalać się, w jakich sytuacjach kierowcy będą podlegać pod przepisy delegowania, a w jakich zostaną z nich zwolnieni. 

Ponadto, wytyczne KE określają i definiują ponadto rodzaje operacji transportowych, do których znajdą zastosowanie nowe przepisy oraz wyłączenia, wraz z podaniem różnych scenariuszy. Wskazują przy tym na główne kryterium rozróżniania, jakim jest stopień powiązania z terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

Obowiązki administracyjne operatora przed, w trakcie i po delegowaniu

W dokumencie KE wyszczególniła obowiązki, jakie spoczywają na operatorach przed dokonaniem delegowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Są to obowiązki polegające na m.in.:

  • złożeniu deklaracji delegowania władzom państwa członkowskiego, do którego ma udać się kierowca,
  • korzystaniu z wielojęzycznego interfejsu publicznego połączonego za pośrednictwem systemu IMI,
  • przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i upewnieniu się, że jest ona w posiadaniu kierowcy w trakcie wykonywania przewozu (deklaracja delegowania, dowody operacji transportowych, takie jak list CMR, zapisy z tachografu),
  • przesłaniu wymaganych dokumentów za pośrednictwem IMI po zakończeniu delegowania, nie później niż po upływie 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku od państwa przyjmującego, dotyczących m.in. zapisów z tachografów, dowodu wypłaty wynagrodzenia.

Scenariusze, przykłady operacji transportowych

Wytyczne KE dotyczące delegowania kierowców uwzględniają również po kilka różnych scenariuszy operacji transportowych dla transportu bilateralnego, cross-trade, kabotażu oraz tranzytu.

W przedstawionych sytuacjach wyjaśniono m.in. jakie międzynarodowe przewozy bilateralne są zwolnione z zasad delegowania, podając tu za przykład kierowcę zatrudnionego przez firmę z siedzibą na Litwie, który wykonywał transport z pełną ciężarówką z Wilna do Paryża. Kierowca dokonał rozładunku całego towaru w Paryżu. W drodze powrotnej wykonał również w tym mieście załadunek, który przewiózł następnie do Wilna. W związku z tym, że przeprowadził on dwie dwustronne operacje transportowe, nie zastosujemy względem niego przepisów dotyczących delegowania.

Inny z zaprezentowanych przykładów, tym razem odnoszący się do przewozów cross-trade pomiędzy dwiema operacjami bilateralnymi: kierowca zatrudniony w firmie z siedzibą w Portugali wykonuje transport z Lizbony do Marsylii (Francja). Tam rozładowuje towar i następnie ładuje ciężarówkę do pełna, którą rozładowuje w Berlinie (Niemcy). W Berlinie następuje kolejny załadunek, który zostaje transportowany i rozładowany w Porto (Portugalia). W omawianym przypadku kierowca wykonał dwie odrębne operacje dwustronne i jedną operację typu cross-trade. 

Zgodnie z wyjaśnieniami KE podczas dwóch operacji dwustronnych kierowca nie podlegał przepisom delegowania. Załadunek towarów we Francji i rozładunek w Niemczech były operacją cross-trade, niezwiązaną z przewozem bilateralnym. Kierowca zaczyna podlegać pod przepisy delegowania do Francji po zakończeniu dwustronnej operacji, gdy rozpoczyna jazdę do punktu załadunku, aby załadować towary do przewiezienia w ramach przewozu cross-trade. Oddelegowanie do Francji kończy się, gdy kierowca opuszcza terytorium tego kraju. Następnie kierowca zaczyna być delegowany do Niemiec od wjazdu na terytorium państwa do momentu rozładunku towarów w tym kraju.

Cały dokument w języku angielskim jest dostępny pod tym adresem: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Guidance-on-posting-of-drivers.pdf.

Powrót do listy aktualności

Facebook