Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Pakiet Mobilności zmienił nie tylko zasady dotyczące delegowania kierowców, płacy minimalnej, czy ustalania i wyliczania należnego wynagrodzenia. Wprowadził ponadto nowe wymogi dla przewoźników drogowych w zakresie dostępu do zawodu, a także nałożył na nich nowe obowiązki. Poniżej objaśniamy niektóre spośród wielu znowelizowanych przepisów.

Przypomnijmy, że regulacje dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego są zawarte w unijnym rozporządzeniu nr 1071/2009 oraz krajowej ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Zgodnie z treścią zawartych tam przepisów, przedsiębiorcy chcący ubiegać się o przyznanie stosownego zezwolenia, muszą posiadać rzeczywistą, stałą siedzibę w jednym z państw UE, odpowiednią zdolność finansową i kompetencje zawodowe, a ponadto cieszyć się dobrą reputacją. Od maja 2022roku wymagania te będą musieli spełniać także kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe pojazdami powyżej 2,5 tony do 3,5 tony. O wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej na transport międzynarodowy mogą wnioskować już od 5 lutego br.

Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby

Rozporządzenie nr 1071/2009 w art. 5 wskazuje na warunki związane z wymogiem posiadania siedziby. Po zmianach wprowadzonych Pakietem Mobilności przepis został odpowiednio rozszerzony o dodatkowe podpunkty. Aby spełnić ten wymóg, przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim siedziby:

  • posiadać lokale, w których ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności

Dokumenty te mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub w dowolnej innej formie – w szczególności do umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca, dokumentów księgowych, akt dotyczących pracowników, umów o pracę, dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów zawierających dane na temat przydziału zleceń dla kierowców i ich delegowania, dokumentów zawierających dane na temat kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz do wszelkich innych dokumentów, do których właściwy organ musi mieć dostęp w celu weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków przewidzianych w rozporządzeniu.

  • w odpowiedni sposób organizować przewozy flotą pojazdów

Przewoźnik ma obowiązek organizowania przewozów w taki sposób, aby pojazdy wykorzystywane w przewozach międzynarodowych wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jej opuszczenia.

  • być zarejestrowany w rejestrze spółek handlowych tego państwa członkowskiego lub w innym rejestrze tego rodzaju

Obowiązek rejestracji musi wynikać w tym przypadku z przepisów prawa krajowego.

  • podlegać podatkowi od dochodów

Poza podleganiem podatkowi od dochodów, konieczne jest także posiadanie ważnego numeru identyfikacyjnego do celów podatku od wartości dodanej – gdy wymaga tego prawo krajowe.

  • dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego

Przewoźnik może być zarówno właścicielem tego pojazdu, jak i jego użytkownikiem z innego tytułu, na przykład umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu.

  • w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić działania administracyjne i handlowe 

Działania te muszą być prowadzone przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń. Przedsiębiorca jest także zobowiązany do rzeczywistego i ciągłego zarządzania przewozami z wykorzystaniem pojazdów, o których mowa w lit. g), przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego znajdującego się w tym państwie członkowskim.

  • na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów spełniających warunki określone w lit. e)

Przewoźnik powinien dysponować nie tylko pojazdami, ale i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym państwie członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przewozów.

Rozporządzenie uściśla ponadto pozostałe wymogi, jakie są niezbędne, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Znajdują się one w art. 6-8.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących bazy eksploatacyjnej

Od dnia 1 marca 2022 roku w życie wszedł przepis doprecyzowujący definicję bazy transportowej. Znajdziemy go w ustawie o transporcie drogowym w art. 4 pkt 21a.

Miejsca parkingowe w bazie eksploatacyjnej

Z przepisami dotyczącymi bazy eksploatacyjnej związany jest także obowiązek posiadania odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, wynikający z treści art. 5 lit. g) rozporządzenia nr 1071/2009.

Zgodnie z treścią art. 5, do którego dodano ust. 2c i 2d ustawy o transporcie drogowym, wymóg, o którym mowa w art. 5 lit. g) ww. rozporządzenia uznaje się za spełniony, gdy przedsiębiorca:

„dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym”.

Jeżeli przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terenie kraju, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (art. 5 ust. 2d).

Do 15 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy ci są także zobowiązani do złożenia oświadczenia, jeśli dysponują bazą eksploatacyjną, której adres jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.  

Powrót do listy aktualności

Facebook