Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Art. 789 Kodeks Cywilny 

§ 1. Przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu innemu przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności.

§ 2. Każdy przewoźnik, który przyjmuje przesyłkę na podstawie tego samego listu przewozowego, ponosi solidarną odpowiedzialność za cały przewóz według treści listu.

§ 3. Przewoźnik, który z tytułu swej solidarnej odpowiedzialności za cały przewóz zapłacił odszkodowanie, ma zwrotne roszczenie do przewoźnika ponoszącego odpowiedzialność za okoliczności, z których szkoda wynikła. Jeżeli okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność ponoszą wszyscy przewoźnicy w stosunku do przypadającego im przewoźnego. Wolny od odpowiedzialności jest przewoźnik, który udowodni, że szkoda nie powstała na przestrzeni, przez którą przewoził.

W Art. 789 uregulowana jest kwestia przekazania przewozu innemu przewoźnikowi. Musimy pamiętać iż przewóz stanowi usługę która nie ma wymogu świadczenia osobistego. Przewoźnik ma więc możliwość dokonania przemieszczenia przesyłki osobiście, za pomocą swoich pracowników bądź też za pomocą wykonawcy. Przewoźnik może zlecić przewóz podwykonawcy lub podwykonawcom, na całej tracie bądź też jej części. Jeśli przewóz odbywa się na podstawie jednego listu przewozowego, maja zastosowanie przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności przewoźników, którzy biorą udział w przewozie na zasadach określonych w art. 789 KC. W sytuacji gdy przewoźnik powierzy następnemu przewoźnikowi przesyłkę, na podstawie innego dokumentu, następny przewoźnik jest podwykonawca i ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika początkowego na normalnych zasadach prawa przewozowego. Usługobiorcy, odbiorca oraz nadawca w tej sytuacji nie są związani stosunkiem umownym z faktycznym podmiotem wykonującym przewóz i nie mogą domagać się od niego odszkodowania z żadnego tytułu. Usługobiorcy mieć jedynie roszczenie w tym przypadku jedynie do przewoźnika umownego, który nabywa roszczenie zwrotne do swojego podwykonawcy, tzw. prawo regresu. Abstrahując od odpowiedzialności za szkody na przesyłce, przewoźnik umowny ponosi odpowiedzialność również z tytułu opóźnienia przewozu.

Podzlecenie jest możliwe zarówno w transporcie międzynarodowym (pozwala na to art. 3 konwencji CMR), jak i w przewozie krajowym (umożliwia to art. 5 ustawy Prawo przewozowe).

Powrót do listy aktualności

Facebook