Minister Finansów zmienił zasady udzielania gwarancji bankowych.
Dnia 16.03.2020 roku podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie ze zmianą gwarancje bankowe dla przedsiębiorców wzrosną z maksymalnej wartości 60% do 80 % kwoty kredytu. Ponadto BGK nie będzie pobierać prowizji, która do tej pory wynosiła 0,5% . Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.
Pomoc de minimis jest wsparciem udzielanym przez skarb państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, za pomoc de minimis można uznać pomoc publiczną nie przekraczającą kwoty 200 tyś euro dla jednego przedsiębiorcy w czasie 3 lata, ograniczenie jest zmniejszone do kwoty 100 tyś euro dla przedsiębiorców z branży transportowej.
Gwarancja jest udzielana na wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy składany do banku kredytodawcy. Do wniosku o udzielenie gwarancji dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

„BGK tworzy i proponuje rozwiązania systemowe dla sektora bankowego. Już dziś gwarancje de minimis umożliwiają bankom kredytującym zaakceptowanie wyższego ryzyka przy udzielaniu kredytu przedsiębiorcy. Zwiększenie wysokości gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu powinno wpłynąć na jeszcze większą dostępność kredytów dla sektora MŚP.”

” Zmiana rozporządzenia podyktowana jest zagrożeniem koronawirusem i wyzwaniem, jakie ta sytuacja niesie dla polskich przedsiębiorców, w tym MŚP” – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Powrót do listy aktualności

Facebook