Art. 790. § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności: przewoźnego, składowego, opłat celnych i innych wydatków, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje przewoźnikowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.

 

Art. 790 KC reguluje kwestie zapłaty przewoźnego przy odbiorze przesyłki tzw. płatności z dołu. Odnosi się również do wydatków poniesionych przez przewoźnika w trakcie trwania stosunku umownego np.: składowania w punkcie przyjęcia przewozu, w punkcie przeładunku jak również z tytułu poniesionych opłat celnych lub też wydatków związanych z poprawieniem stanu przesyłki lub też jej opakowania w trakcie wykonywania transportu. Przewoźnikowi przysługuje w każdej z powyższych sytuacji prawo zastawu na przesyłce. Wynika ono wprost z art. 57 prawa przewozowego.

Powrót do listy aktualności

Facebook