Z problemami w terminowej spłacie zobowiązań finansowych boryka się nie tylko polska branża transportowa, ale i zagraniczne firmy. Jeżeli pierwszy etap windykacji polubownej, czyli ugodowego rozwiązania sprawy nie zakończył się sukcesem, kolejnym krokiem pozostaje wysłanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty. Niektórzy decydują się zrobić to na własną rękę. My zachęcamy jednak do skorzystania z pomocy profesjonalistów – kancelarii prawnej.

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo windykacyjne. Dokument, który wierzyciel wysyła swojemu dłużnikowi w celu odzyskania od niego należnych pieniędzy. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce, gdy druga strona umowy nie opłaciła faktury w określonym terminie i mimo wcześniejszych wezwań polubownych nie podejmuje żadnych kroków.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty bywa określane jako rozwiązanie z zakresu tzw. windykacji miękkiej. Wciąż daje bowiem dłużnikowi szansę na polubowne rozwiązanie zaistniałego problemu, poza wymiarem sprawiedliwości. Należy jednak pamiętać, że w innym przypadku sprawa zostanie skierowana do sądu. O konsekwencjach prawnych wynikających z nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie powinniśmy oczywiście poinformować drugą stronę w piśmie. Bardzo często perspektywa postępowania sądowego, czy obarczenia kosztami sądowymi, jest dla dłużnika wystarczająco mobilizująca do spłaty długu.

Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wysyła się stronie, która zwleka ze spełnieniem świadczenia i dopuściła się zwłoki w terminie. Powinno sporządzić się je w momencie zakończenia prób ugodowych, czyli windykacji polubownej. Początkowe działania mają najczęściej formę e-mailów, monitów, czy rozmów telefonicznych, wzywających do dokonania zapłaty.

Co powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak każde zwykłe pismo musi posiadać przede wszystkim datę, miejscowość oraz dane wierzyciela i dłużnika (imię, nazwisko, NIP, nazwę i adres firmy).

Ponadto, w przedsądowym wezwaniu do zapłaty należy zawrzeć:

  • podstawę zobowiązania/stosunku prawnego wskazującego na obowiązek zapłaty (np. umowa, faktura),
  • dokładną kwotę należności wraz z datą wymagalności świadczenia,
  • nieprzekraczalny termin, w którym dłużnik powinien uregulować wierzytelność z określonego tytułu,
  • formę płatności (np. przelew bankowy wraz ze wskazaniem numeru konta),
  • informację o konsekwencjach prawnych, jakie grożą w przy braku zapłaty (skierowanie sprawy na etap postępowania sądowego, obarczenie dłużnika kosztami postępowania, wpis na listę dłużników),
  • własnoręczny podpis.

Jak dostarczyć dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Rekomendowanym sposobem jest wysłanie pisma pocztą, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziemy mieć pewność, że dłużnik otrzymał dokument i został należycie poinformowany o kolejnym etapie rozwiązywania sprawy.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty a ostateczne wezwanie do zapłaty

Poza przedsądowym wezwaniem do zapłaty dłużnik może otrzymać od wierzyciela także ostateczne wezwanie do zapłaty. Oba pisma łączy to, że są wysyłane na ostatnim etapie windykacji polubownej. Przeważnie ich sporządzenie zostaje poprzedzone innymi działaniami, mającymi na celu wyegzekwowanie od dłużnika należnej sumy. Mogą być to m.in. rozmowy telefoniczne, e-maile, czy monity. Jeżeli nie przynoszą one skutku, wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz ze wskazaniem terminu, w którym należy uregulować wymaganą należność.

Ostateczne wezwanie do zapłaty będzie konieczne w sytuacji, w której żadne z powyższych środków nie „zadziałały” na dłużnika. Jak sama nazwa wskazuje, to już ostatnie pismo bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu, które pozwala na jej polubowne rozwiązanie. A zatem wierzyciel, po przedsądowym wezwaniu do zapłaty może skierować do dłużnika jeszcze jedno wezwanie – ostateczne.

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Niektórzy decydują się na sporządzanie przedsądowego wezwania do zapłaty na własną rękę. Przy braku odpowiedniej wiedzy i rzetelnych informacji, zachodzi jednak ryzyko pojawienia się w piśmie braków formalnych. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, jaką świadczy nasza kancelaria LEGALTRANS. W ten sposób zaoszczędzą Państwo cenny czas, a ponadto nie zostaną narażeni na dodatkowy, niepotrzebny stres. Warto mieć również na względzie, że każdy kolejny etap egzekwowania należności staje się coraz to bardziej skomplikowany. Wsparcie prawników jest w takich przypadkach z reguły niezbędne. Zapraszamy do kontaktu.

Powrót do listy aktualności

Facebook