Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadziła zmianę w Kodeksie Spółek Handlowych. Od tego momentu stało się możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę prawa handlowego. Podstawą procesu przekształcenia jest opracowany przez przekształcanego przedsiębiorcę plan przekształcenia, który musi zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego (5847§1 KSH). Skutkiem takiego przekształcenia jest, że z dniem przekształcenia osoba fizyczna staje się wspólnikiem/akcjonariuszem spółki przekształconej. Do planu przekształcenia dołączony powinien być szereg dokumentów, m.in.: projekt Aktu założycielskiego/Statutu przekształconej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przekształcanego przedsiębiorcy oraz sprawozdanie finansowe sporządzone specjalnie dla celów przekształcenia. Powyższy plan przekształcenia musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, który wydaje opinię. Sporządzenie planu przekształcenia wraz z wszelkimi załącznikami oraz oświadczeniami wymaga formy aktu notarialnego. Przekształcenie następuje z chwilą wpisu przekształconej spółki kapitałowej do właściwego rejestru. Wpis ten z urzędu wywołuje skutek wykreślenia przekształcanego przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co najważniejsze, po dokonaniu przekształcenia, spółce będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (art. 5842KSH), w szczególności zezwolenia, koncesje, ulgi, jakie przysługiwały przedsiębiorcy przed przekształceniem, z wyjątkiem ulg podatkowych.

Powrót do listy aktualności

Facebook