Od 2011 roku osoba, która prowadzi swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przysługuje możliwość przekształcenia jej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Proces ten został uregulowany w Kodeksie spółek handlowych i pozwala na zachowanie niemal wszystkich praw i przywilejów przysługujących przedsiębiorcy.
Proces przekształcenia wymaga czasu i zachowania szeregu formalności, jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na niego z uwagi na korzyści, jakie niesie on za sobą. Przede wszystkim, chodzi o: ograniczoną odpowiedzialność wspólnika (który za długi spółki odpowiada jedynie tym majątkiem, który znalazł się w spółce, a nie majątkiem osobistym), usprawniony proces zarządzania (działanie przez ograny – zarząd) oraz na fakt, iż skutkiem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową będzie tzw. sukcesja uniwersalna. Oznacza to, że spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego, w szczególności zezwolenia, koncesje, ulgi, czy umowy handlowe (np. umowa zawarta uprzednio przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną z kontrahentem będzie obowiązywać bez konieczności jej zmiany, czy przeniesienia, także po przekształceniu).
Proces przekształcenia jest dosyć skomplikowany i pociąga za sobą wyższe koszty niż wniesienie przedsiębiorstwa aportem do już istniejącej spółki. Wszystko rozpoczyna się od przygotowania planu przekształcenia, na który składa się kilka elementów – m.in. należy sporządzić sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia oraz wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształconego. Wymaga to również złożenia kilku wniosków do właściwych organów ( m. in. o wyznaczenie biegłego, o wpis przekształcenia do rejestru), ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz konieczność opłacenia kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalnie – 5 tys. PLN). Przy tej procedurze niezbędny jest też udział notariusza (np. plan musi być sporządzony w formie aktu notarialnego) oraz biegłego rewidenta (powołanego przez sąd; bada on plan, oraz sporządza opinię na jego temat, która musi być złożona do Sądu).
Należy jeszcze wspomnieć, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych spółkom powstałym w wyniku przekształceń nie przysługuje ochrona z interpretacji indywidualnych uprzednio udzielonych przekształconym przedsiębiorcom. Należy również zwrócić uwagę na podwójne opodatkowanie spółek kapitałowych – podatek płacony jest zarówno przez spółkę, która uzyskała zysk, jak i przez wspólnika, któremu zysk został wypłacany w postaci dywidendy. Wyższe koszty działania są również związane z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych. Jednak na tym polu mamy bardzo duże możliwości optymalizacji podatkowej, które praktycznie zrównują koszty.

Przekształcenia firm transportowych funkcjonujących dotychczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółki kapitałową jest dostosowaniem się do bieżących realiów które wymusza na nas rzeczywistość i polecane jest wszystkim przedsiębiorcą którzy chcą skutecznie zabezpieczyć przedsiębiorstwo od negatywnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę od pełnej odpowiedzialności finansowej związanej ze zobowiązaniami prowadzonego przedsiębiorstwa.

Powrót do listy aktualności

Facebook