Regulamin świadczenia usługi
przez Kancelarię Transportową
LEGALTRANS Sp. z o.o.
z dnia 1.07.2018 r.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenia użyte w Umowie
  Współpracy oraz Ogólnych Warunkach Umów mają następujące znaczenia:
  1. doradztwo – bieżące konsultacje przeprowadzane
   telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkań w siedzibie Doradcy
   Prawnego. Zakres konsultacji obejmuje kwestie związane z rozliczaniem czasu
   pracy kierowców oraz z poprawnością stosowania norm odnoszących się do czasu
   prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków;
  2. wynagrodzenie – opłata abonamentowa świadczona przez
   Zleceniodawcę na rzecz Doradcy Prawnego z tytułu wykonywania rozliczeń czasu
   pracy kierowców, jak również za gotowość do zapewnienia świadczenia usług
   określonych Umową współpracy oraz niniejszym Regulaminem.
  3. faktura VAT – dokumenty o którym mowa w art. 106b i
   następnych ustawy o podatku od towarów (D. U. z 2016, poz. 710);
  4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także
   jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
   zdolność prawną, z którą Doradca Prawny zawarł Umowę bądź prowadzi negocjacje w
   celu zawarcia takiej Umowy
  5. kierowca Zleceniodawcy – osoba fizyczna zatrudniona u
   Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę bądź świadcząca na rzecz Zleceniodawcy
   usługi na podstawie innych umów cywilnoprawnych;
  6. karta
   informacyjna
   – oświadczenie zleceniodawcy odnośnie do obowiązujących między innymi okresów
   rozliczeniowych, systemów czasu pracy w przedsiębiorstwie;
  7. Panel Klienta – spersonalizowany dostęp Klienta do systemu
   teleinformatycznego stworzonego przez Doradcę Prawnego umożliwiający
   porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
   uzyskiwanie przetworzonych danych, w szczególności o czasie pracy kierowcy Zleceniodawcy,
   miejscu pobytu kierowcy Zleceniodawcy, a także o wykonanych delegacjach oraz
   innych niezbędnych informacji służących do rozliczenia czasu pracy kierowcy;
   dostępny pod adresem witryny internetowej http://www.panel.kt-legaltrans.pl;
  8. Dane –  komplet przekazanych przez
   Zleceniodawcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;
  9. Regulamin – Regulamin świadczenia usług
   drogą elektroniczną – OWU z dnia 01.07.2018 r.;
  10. Doradca
   Prawny
   – Kancelaria Transportowa LEGALTRANS spółka z ograniczoną
   odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Batalionu Barbara 13,
   wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
   przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy
   KRS pod numerem KRS 0000395357  NIP
   678-314-06-76   REGON 122224943, adres
   e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl , numer tel.: +48
   14 657-67-77, zwana także „Administratorem Danych Osobowych”;
  11. Umowa Współpracy – zgodne oświadczenia woli Doradcy Prawnego oraz
   Zleceniodawcy w przedmiocie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług rozliczania
   czasu pracy kierowców, a także tworzenia dodatkowych usług zgodnie z zawartą
   Umową – dalej Umowa;

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do zapewnienia doradztwa prawnego z zakresu zawieranych
  i wiążących Zleceniodawcę, umów przewozu, w szczególności przeprowadzenia
  mediacji w przypadku powstania sporu w związku z realizowaną umową oraz
  prowadzenia postepowania przed sądowego w celu osiągnięcia celów wyznaczanych
  przez Zleceniodawcę. 
 2. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do sporządzenia pism wyjaśniających, pism odwołujących
  od nałożonych kar grzywny wydawanych przez organ Inspekcji Transportu
  Drogowego, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, Policję, Służba Celna.
 3. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do zapewnienia usług doradztwa prawnego z zakresu
  kontroli organów międzynarodowych na terenie UE.
 4. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do sporządzania na zlecenie Zleceniodawcy
  specjalistycznych pisemnych opinii oraz interpretacji prawnych, zarówno ustnych
  jak i pisemnych, z zakresu aktów prawnych określonych w § 2 niniejszej umowy.
 5. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego
 6. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do gotowości zapewnienia zastępstwa procesowego.
 7. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do wykonywania wszelkich innych działań z zakresu aktów
  prawnych określonych w §3, ustalonych z osobą uprawniona po stronie
  Zleceniodawcy jednak realizacja takich zadań wymaga zachowania formy pisemnej
  oraz zgody na realizację powierzonego zadania przez Zleceniodawcę oraz
  ustalenie pisemnego ustalenia realizacji powierzonego zadania.
 8. Doradca
  Prawny zobowiązuje się do zapewnienia doradztwa prawnego w sprawach o
  charakterze międzynarodowym, w szczególności w przypadku wszczęcia postępowania
  administracyjnego czy windykacyjnego w stosunku do pomiotów zagranicznych.

§ 3 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UMOWY

 1. Przedmiot
  umowy określony w §2 obejmuję następujące ustawodawstwo:
  1. odnoszące się do stosowania norm czasu pracy jazdy i
   odpoczynków:
   1. rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i
    Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
    socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające
    rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające
    rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.)
   2. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
    kierowców (Dz.U.2012.1155)
   3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
    165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w
    transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w
    sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz
    zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
    sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
    transportu drogowego
   4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów
    cyfrowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 z późn. zm.)
   5. decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. w
    sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z
    rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
   6. dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
    dnia 11 mara 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących
    czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
   7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
    Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z
    tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania
  2. odnoszących się zasad wykonywania transportu drogowego
   1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
    (Dz.U.2013.1414)
   2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
    (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
   3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
    1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące
    warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady
    96/26/WE
   4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
    1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do
    rynku międzynarodowych przewozów drogowych rozporządzenie Ministra
    Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka
    podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń
    dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku
    kierowców
   5. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007
    r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów
    pojazdów na drogach
   6. dyrektywa Rady 96/3/WE z dnia 25 lipca 1996 r.
    ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium
    Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym
    oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym
   7. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
    Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu
    drogowego
   8. rozporządzenie
    Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013
    r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i
    wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych
    dokumentów
  3. regulujących warunki dopuszczenia kierowców do
   świadczenia usług:
   1. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań
    psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
    pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005
    r.
   2. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań
    lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
    pojazdami z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1137 i 1448)
   3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
    dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi
    zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
    podróży służbowej
   4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
    osobowych
  4. w zakresie świadczenia usług przewozowych
   1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
    (Dz.U. 1984, Nr 53, poz. 272 z późn. zm)
   2. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego
    towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.
   3. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się
    artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do
    tych przewozów (ATP) z dnia 1 września 1970 r.
   4. Tytuł XXV, Tytuł XXVI ustawy Kodeks Cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r.

§ 3 ROZSZERZONY ZAKRES UMOWY

 1. Usługi określone w §2 po
  wejściu na  drogę postępowania sądowo –
  administracyjnego będą będzie przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy
  stronami umowy oraz zostaną objęte odrębną umową o świadczenia zastępstwa
  procesowego.
 2. Reprezentowanie Zleceniodawcy
  przez Doradcę Prawnego w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa przez organy
  kontrolne będzie przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami
  umowy  w przypadku jeśli podczas
  kontroli, kontrolowany będzie czas pracy kierowców.
 3. Termin sporządzania pisemnych
  opinii o których mowa w §2 pkt 4 jest uzależniona od ilości i poziomu skomplikowania
  zapytań;
 4. Wszelkie usługi
  niewyszczególnione w treści niniejszej umowy, a wynikłe w trakcie trwania
  stosunku umownego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron, a  realizacja takich usług musi zostać
  zatwierdzone pisemnie przez osobę do tego uprawnioną po stronie Zleceniodawcy.
 5. Doradca Prawny zobowiązuje się
  każdorazowo do przedstawienia preferencyjnych warunków na świadczone przez
  siebie usługi, których zakres wykracza poza zakres niniejszej umowy;
 6. W szczególności każdorazowe
  zlecenie zastępstwa procesowego będzie przedmiotem odrębnego porozumienia stron
  na podstawie umowy zastępstwa procesowego
 7. Usługi określone w §2 pkt 8)  po wejściu na drogę postępowania sadowego lub
  administracyjnego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron, chyba  że prawo danego kraju UE dopuszcza
  reprezentację Zleceniodawcy przez Polskiego pełnomocnika.

§ 3 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

 1. Zleceniodawca i Doradca Prawny
  zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji postanowień niniejszej
  umowy.
 2. Doradca Prawny oświadcza, że
  posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu
  umowy.
 3. Doradca Prawny zobowiązuje się
  wykonać usługi objęte niniejszą Umową na podstawie informacji, danych i
  dokumentów uzyskanych od Zleceniodawcy, ze starannością wymaganą od osób
  zajmujących się profesjonalnym doradztwem prawnym
 4. Wszystkie osoby uczestniczące
  ze strony Doradcy Prawnego oraz Zleceniodawcy w realizacji niniejszej Umowy
  zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim informacji poufnych
  uzyskanych w toku wykonywania niniejszej Umowy, chyba że obowiązek
  udostępnienia informacji wynikać będzie z przepisów prawa.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

 1. Doradca Prawny ponosi
  odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań
  wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu chyba, że niewykonanie lub
  niewłaściwe wykonanie wynika z siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.
 2. Doradca Prawny nie jest
  obowiązany do naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego
  wykonania zobowiązania w przypadku okoliczności za które Doradca Prawny nie
  ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a zwłaszcza w przypadku:
  1. braku przekazywania wszystkich
   niezbędnych informacji, przekazywaniu nierzetelnych lub nieprawidłowych danych
   przez Zleceniodawcę
  2. udostępnienia danych
   dostępowych do Panelu Klienta osobom trzecim
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się:
  1. do samodzielnego prowadzenia
   ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz art. 26d ust. 1 i
   2 ustawy o czasie pracy kierowców;
  2. do informowania Doradcy
   Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub
   upadłościowego;
  3. nieprzekazywania danych
   skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowym lub zarobkowym.
 4. Doradca Prawny oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek
  odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań
  objętych niniejszą Umową.

§ 4 PANEL KLIENTA

 1. Doradca Prawny zapewni dostęp
  do Panelu Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż 3 dni
  robocze od dnia dostarczenia podpisanej Umowy. Dostęp do panelu klienta będzie możliwy
  na stronie internetowej www.panel.kt-legaltrans.pl
 2. Wszelkie dane do logowania
  zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail,
  za pomocą zaszyfrowanej wiadomości e-mail.
 3. Wszelkie dane do logowania
  zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.

§ 5 OBOWIĄZKI DORADCY PRAWNEGO

 1. Doradca Prawny wykona
  przedmiot niniejszej umowy po otrzymaniu kompletu dokumentów oraz informacji
  potrzebnych do realizacji zlecenia. Doradca Prawny może również uzależnić
  wykonanie przedmiotu niniejszej umowy od otrzymania wskazanych przez niego
  informacji, zwłaszcza jeśli mają one znaczenie w sprawie.
 2. Doradca prawny może
  podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy bez otrzymania
  wszystkich potrzebnych danych – w szczególności wymienionych w §6 OWU– informując
  jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane.
  Zleceniodawca ma świadomość, że w takim przypadku przesłane przez Doradcę
  Prawnego dokumenty – przede wszystkim rozliczenie czasu pracy kierowców – mogą
  być niezgodne ze stanem faktycznym.
 3. Doradca Prawny może podjąć
  decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu niniejszej umowy bez
  otrzymania wszystkich potrzebnych danych – informując jednocześnie, że usługa
  została wykonana w oparciu o niekompletne dane.
 4. Doradca Prawny może odmówić
  realizacji przedmiotu niniejszej umowy w szczególności jeśli uzna w iż
  przekracza ono zakres umowy.
 5. Doradca Prawny prześle
  dokumenty będące wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w sposób uzgodniony
  pomiędzy Stronami.
 6. Doradca Prawny zobowiązuje
  się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego przedsiębiorstwa.
 7. Indywidualny opiekun prawny
  świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu 
  aktów prawnych określonych w §1 niniejszego Regulaminu w godzinach
  otwarcia kancelarii dla każdego z pracowników Zleceniodawcy.
 8. Doradca Prawny
  prześle dokumenty będące potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w sposób
  uzgodniony między Stronami.
 9. Doradca Prawny
  oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji
  przedmiotu umowy, wraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Doradca Prawny
  będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście lub przez upoważnione
  w tym zakresie osoby, które zatrudnia oraz pod jego nadzorem.
 11. Przedmiot umowy
  będzie wykonywany w siedzibie Doradcy Prawnego, jednak w wyniku zaistnienia
  potrzeby, Doradca prawny może podjąć decyzję o realizacji swoich obowiązków w
  każdym innym miejscu w zależności od specyfiki konkretnych zadań.

§ 6 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 1. Zleceniodawca
  zobowiązany jest do transparentnego przedstawiania swoich zapytań, zwłaszcza
  szczegółowo przedstawiając poruszaną problematykę czy też zagadnienie, jak
  również do udzielenia wszelkich informacji faktycznych oraz prawnych
  niezbędnych Doradcy Prawnemu do udzielenia rzetelnej odpowiedzi na zadane
  pytanie.
 2. Zleceniodawca
  zobowiązany jest w szczególności do niezatajania istotnych okoliczności o
  charakterze faktycznym oraz prawnym, a mogących mieć rzeczywisty wpływ na
  poruszane zagadnienie.
 3. Zleceniodawca
  zobowiązany jest do pokrywania niezwłocznie kosztów pełnomocnictw, opłat
  sądowych, tłumaczeń oraz innych kosztów na potrzeby realizacji niniejszej
  umowy.
 4. Zleceniodawca
  najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Doradcy
  Prawnemu uzupełnioną Kartę informacyjną, która stanowi załącznik do Umowy. Ponadto,
  Zleceniodawca musi informować Doradcę Prawnego o każdorazowych zmianach danych
  wymienionych/określonych Kartą informacyjną. Informacje te Zleceniodawca
  przekaże niezwłocznie Doradcy Prawnemu w sposób ustalony w umowie. Informacja
  taka może zostać dostarczona Zleceniobiorcy również osobiście.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)     Administratorem Danych Osobowych Zleceniodawcy jest Doradca Prawny. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Doradcy Prawnym- na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości  ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Doradcy Prawnego, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) kierowania do Zleceniodawcy przez Doradcę Prawnego treści marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Doradca Prawny przetwarza dane na podstawie zgody Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2)     Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do   korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

3)  Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Doradca Prawny powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

4)  Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji niniejszej Umowy, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5)  Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Doradcy Prawnego pod adresem

email: kancelaria@kt-legaltrans.pl lub numerem tel: +48 14 657 67 77,11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6)  Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Doradcą Prawnym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Doradcę Prawnego.

7)  Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej.

8)  Zleceniodawca w odrębnym dokumencie został poinformowany o:

a) możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;

b) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

§ 7 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)     Zleceniodawca w chwili zawarcia Umowy powierza Doradcy Prawnemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2)     Doradca Prawny zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia) wszelkich przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

3)     Doradca Prawny może powierzyć dane osobowe objęte przedmiotem niniejszej Umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4)     Doradca Prawny zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

5)     Doradca Prawny po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy niezwłocznie zwraca Zleceniodawcy tarczki tachografu oraz usuwa wszelkie istniejące kopie.

6)     W miarę możliwości Doradca Prawny pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązać się

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 1. Doradca Prawny po stwierdzeniu
  naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy
  w ciągu 48 godzin.

§ 8 WYNAGRODZENIE

 1. Strony ustalają
  następujące warunki wynagrodzenia dla Doradcy Prawnego z tytułu niniejszej
  umowy zgodnie z zawartą Umową.
 2. Zleceniodawca
  będzie wypłacał wynagrodzenie Doradcy Prawnemu przelewem na rachunek bankowy
  prowadzony w Alior Bank o numerze: 86 2490 0005 0000 4520 5079 2521, na
  podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
 3. Faktura VAT z
  tytułu niniejszej umowy będzie wystawiona 
  z siedmio-dniowym terminem płatności.
 4. Faktura VAT, o
  której mowa w ust. 2 dostarczana będzie Zleceniodawcy w formie elektronicznej
  lub listem poleconym na adres Zleceniodawcy podany w niniejszej umowie.
 5.  
 6. Zobowiązania Zleceniodawcy
  wynikające z zawartej Umowy będą rozliczane w walucie polski złoty (PLN).
  Wszelkie podawane w Regulaminie lub Umowie kwoty są kwotami netto, do których
  będzie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Faktura VAT oraz inne dokumenty
  rozliczeniowe będą przesyłane Zleceniodawcy lub na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę
  w terminach 1, 15 oraz 30 dnia każdego miesiąca. Jednakże nie otrzymanie
  faktury VAT w przewidzianym terminie nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku
  zapłaty.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się
  do zapłaty w formie przelewu w terminie oraz na rachunek bankowy wskazany w
  fakturze VAT. W przypadku opóźnienia Doradca Prawny naliczy Zleceniodawcy odsetki
  o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w
  transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684). Za dzień zapłaty uważa się
  dzień uznania rachunku bankowego Doradcy Prawnego.
 9. W przypadku zwłoki w płatnościach, Doradca Prawny
  podejmie czynności windykacyjno-upominawcze, których koszty obciążają
  Zleceniodawcę. W szczególności:
  1. wystosuje monit
   sms lub/i email, opłata za każdy monit sms lub email wynosi 5,00 zł netto
  2. wystosuje monit
   telefoniczny, opłata za każdy monit telefoniczny wynosi 15,00 zł netto
  3. wystosuje wezwanie do zapłaty, opłata za wysłanie
   wezwania do zapłaty wynosi 50,00 zł netto.
 10. Doradca Prawny zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej
  opłaty w wysokości 5,00 zł netto w sytuacji gdy dostarczone tarcze tachografu
  będą nieczytelne lub dokumenty nie będą posegregowane według dat i nazwisk
  kierowców.

§ 11 WYNAGRODZENIE DODATKOWE

 1. Doradca Prawny zapewnia sobie
  prawo naliczenia dodatkowej opłaty, w sytuacji gdy współpraca pomiędzy
  stronami, przekroczy zakres określony w umowie. Każdorazowe takie zdarzenie
  będzie jednak konsultowane i będzie przedmiotem odrębnych porozumień pomiędzy
  stronami.
 2. Doradca Prawny zastrzega sobie
  prawo zwrotu kosztów tłumaczeń dokumentów, które to otrzymał na potrzeby
  wykonania niniejszej umowy. Doradca Prawny jednak zobowiązuje się do
  uprzedniego poinformowania o tychże kosztach tłumaczeń i do chwili braku
  akceptacji takich kosztów ze strony Zleceniodawcy, zobowiązuje się do
  niepodejmowania takich działań.
 3. Doradca Prawny zastrzega sobie
  zwrot innych kosztów. Zleceniodawca jednak zobowiązuje się do uprzedniego
  poinformowania o takich kosztach i do chwili braku akceptacji takich kosztów ze
  strony Zleceniodawcy, zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań.
 4. Koszt wszelkich podróży
  służbowych Doradca Prawnego, w celu wykonywania niniejszej umowy, poza jego
  siedzibę, a związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, wynosi 0.8358 zł netto /
  kilometr,  fakturowany na ostatni dzień
  każdego miesiąca.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się
  zgłaszać wszelkie reklamacje wynikające z niewykonania lub nienależytego
  wykonania usługi listem poleconym lub drogą elektroniczną z zaznaczoną opcją
  potwierdzenia doręczenia na wskazane przez Doradcę Prawnego adresy kontaktowe,
  nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia zdarzenia.
  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej złożenie przez Klienta w wyżej przewidzianym
  terminie.
 2. Za dzień zgłoszenia reklamacji
  uważa się dzień odbioru listu poleconego lub dzień odbioru wiadomości e-mail
  umieszczonej w systemie teleinformatycznym.
 3. Doradca Prawny zobowiązuje się
  do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia
  reklamacji.
 4. Brak odpowiedzi przez Doradcę
  Prawnego w wyżej przewidzianym terminie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem
  reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego
  rozpatrzenia reklamacji Doradca Prawny zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych
  działań i środków w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie nie
  dłuższym niż 3 tygodnie od dnia uznania reklamacji.
 6. Złożenie reklamacji przez Zleceniodawcę
  nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku zapłaty za abonament

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Zleceniodawca będzie
  informowany o każdej jednostronnej zmianie Regulaminu przez Doradcę Prawnego co
  najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zarówno pisemnie jak i w drodze
  elektronicznej. W przypadku braku zgody na treść przedstawionych zmian, Klient
  ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania
  zmiany postanowień.
 2. Brak wyrażenia przez Klienta
  stanowiska w przedmiocie zmian treści Regulaminu będzie poczytywane jako
  wyrażenie zgody.

§ 11 CESJA WIERZYTELNOŚCI

Klient nie może przenieść wierzytelności wynikających z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Doradcy Prawnego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12 WSTRZYMANIE I WZNOWIENIE WYKONANIA ŚWIADCZENIA

 1. Doradca Prawny może powstrzymać
  się z wykonaniem Umowy, w tym uniemożliwić Zleceniodawcy dostęp do Panelu
  Klienta w przypadku:
  1. powzięcia wiadomości, że
   spełnienie świadczenia przez Zleceniodawcę jest wątpliwe ze względu na jego
   stan majątkowy;
  2. niezapłacenia za wystawioną
   fakturę w terminie 14 dni od dnia wymagalności zapłaty;
  3. braku przekazania wszelkich
   informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian
   dotyczących nazwy Zleceniodawcy, adresu do doręczeń czy adresu poczty
   elektronicznej;
  4. udostępnienia danych
   dostępowych do panelu klienta osobom trzecim
  5. braku poinformowania Doradcy
   Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub
   upadłościowego;
  6. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowy
   lub zarobkowym;
 2. Wznowienie świadczenia Umowy
  następuje wyłącznie po całkowitej spłacie wszystkich przeterminowanych
  należności względem Doradcy Prawnego.

§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku rozwiązania umowy
  przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż okres wskazany w §2 Umowy; Zleceniodawca
  zobowiązuje się do zapłaty w terminie jednego miesiąca od dnia przesłania
  wypowiedzenia całości pozostałego wynagrodzenia za pozostały okres na jaki
  Umowy została zawarta.
 2. Po upływie okresu 12 miesięcy
  strony zgodnie postanawiają, że umowa przekształca się w umowę zawartą na czas
  nieokreślony, a każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem
  trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca,
  licząc od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia przesłanego listem poleconym
  na adresy korespondencyjne wskazane w nagłówku Umowy.
 3. Doradca Prawny może rozwiązać
  umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. upływu trzech miesięcy od dnia
   zawieszenia Umowy;
  2. niezapłacenia za kolejno dwie
   wystawione faktury VAT przez Zleceniodawcą;
  3. braku przekazania informacji w
   przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących
   nazwy Klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej;
  4. udostępnienia danych
   dostępowych do panelu klienta osobom trzecim;
  5. braku poinformowania Doradcy
   Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub
   upadłościowego;
  6. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu
   usługowym lub zarobkowym;
  7. w przypadku nienadesłania
   danych niezbędnych do należnego wykonania rozliczeń
 4. Doradcy Prawnemu przysługuje
  prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia również
  w każdy innym słusznym przypadku niż wymienione w pkt 4 ze skutkiem na koniec
  miesiąca, w którym Zleceniodawca otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.
 5. Wypowiedzenie Umowy nie ma
  wpływu na prawo Doradcy Prawnego do wynagrodzenia za usługi bądź gotowość do
  ich świadczenia w okresie wypowiedzenia.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego
  Regulaminu stanowią integralną część zawieranej z Zleceniodawcą Umowy.
 2. Spory wynikłe lub mogące
  wyniknąć z niniejszej umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo
  właściwemu dla siedziby Doradcy Prawnego
 3. Niniejszy
  Regulamin świadczenia usługi rozliczania czasu pracy kierowców przez Kancelarię
  Transportową LEGALTRANS Sp. z o.o. (OWU) wchodzi w życie z dniem 1.07.2018 r. i
  zastępuje wcześniejsze Regulaminy w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.
 4. Wszelkie spory
  dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby
  Zleceniobiorcy.
 5. Strony
  zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy i nie
  będą ujawniać jej warunków osobom trzecim.
 6. Zleceniodawca wyraża
  zgodę na wykorzystywanie przez Doradcę Prawnego nazwy/firmy i logo
  Zleceniodawcy w celach marketingowych.
 7. Strony ustalają
  że wszelka korespondencja w postaci elektronicznej będzie się odbywała w
  postaci plików Microsoft Office for Windows lub Adobe Reader.
 8. Doradca Prawny
  oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za
  ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą umową.
 9. Wszelkie zmiany
  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

za Zleceniodawcę

………………………………………………..                                                           

Facebook