Regulamin świadczenia usługi
przez Kancelarię Transportową
LEGALTRANS Sp. z o.o.
z dnia 1.07.2018 r.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenia użyte w Umowie Współpracy oraz Ogólnych Warunkach Umów mają następujące znaczenia:
  1. doradztwo – bieżące konsultacje przeprowadzane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkań w siedzibie Doradcy Prawnego. Zakres konsultacji obejmuje kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz z poprawnością stosowania norm odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków;
  1. wynagrodzenie – opłata abonamentowa świadczona przez Zleceniodawcę na rzecz Doradcy Prawnego z tytułu wykonywania rozliczeń czasu pracy kierowców, jak również za gotowość do zapewnienia świadczenia usług określonych Umową współpracy oraz niniejszym Regulaminem.
  1. faktura VAT – dokumenty o którym mowa w art. 106b i następnych ustawy o podatku od towarów (D. U. z 2016, poz. 710);
  1. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Doradca Prawny zawarł Umowę bądź prowadzi negocjacje w celu zawarcia takiej Umowy
  1. kierowca Zleceniodawcy – osoba fizyczna zatrudniona u Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę bądź świadcząca na rzecz Zleceniodawcy usługi na podstawie innych umów cywilnoprawnych;
  1. karta informacyjna – oświadczenie zleceniodawcy odnośnie do obowiązujących między innymi okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy w przedsiębiorstwie;
  1. Panel Klienta – spersonalizowany dostęp Klienta do systemu teleinformatycznego stworzonego przez Doradcę Prawnego umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uzyskiwanie przetworzonych danych, w szczególności o czasie pracy kierowcy Zleceniodawcy, miejscu pobytu kierowcy Zleceniodawcy, a także o wykonanych delegacjach oraz innych niezbędnych informacji służących do rozliczenia czasu pracy kierowcy; dostępny pod adresem witryny internetowej http://www.panel.kt-legaltrans.pl;
  1. Dane –  komplet przekazanych przez Zleceniodawcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;
  1. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – OWU z dnia 01.07.2018 r.;
  1. Doradca Prawny – Kancelaria Transportowa LEGALTRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Batalionu Barbara 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000395357  NIP 678-314-06-76   REGON 122224943, adres e-mail: kancelaria@kt-legaltrans.pl , numer tel.: +48 14 657-67-77, zwana także „Administratorem Danych Osobowych”;
  1. Umowa Współpracy – zgodne oświadczenia woli Doradcy Prawnego oraz Zleceniodawcy w przedmiocie świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług rozliczania czasu pracy kierowców, a także tworzenia dodatkowych usług zgodnie z zawartą Umową – dalej Umowa;

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Doradca Prawny zobowiązuje się do zapewnienia doradztwa prawnego z zakresu zawieranych i wiążących Zleceniodawcę, umów przewozu, w szczególności przeprowadzenia mediacji w przypadku powstania sporu w związku z realizowaną umową oraz prowadzenia postepowania przed sądowego w celu osiągnięcia celów wyznaczanych przez Zleceniodawcę. 
 2. Doradca Prawny zobowiązuje się do sporządzenia pism wyjaśniających, pism odwołujących od nałożonych kar grzywny wydawanych przez organ Inspekcji Transportu Drogowego, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, Policję, Służba Celna.
 3. Doradca Prawny zobowiązuje się do zapewnienia usług doradztwa prawnego z zakresu kontroli organów międzynarodowych na terenie UE.
 4. Doradca Prawny zobowiązuje się do sporządzania na zlecenie Zleceniodawcy specjalistycznych pisemnych opinii oraz interpretacji prawnych, zarówno ustnych jak i pisemnych, z zakresu aktów prawnych określonych w § 2 niniejszej umowy.
 5. Doradca Prawny zobowiązuje się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego
 6. Doradca Prawny zobowiązuje się do gotowości zapewnienia zastępstwa procesowego.
 7. Doradca Prawny zobowiązuje się do wykonywania wszelkich innych działań z zakresu aktów prawnych określonych w §3, ustalonych z osobą uprawniona po stronie Zleceniodawcy jednak realizacja takich zadań wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody na realizację powierzonego zadania przez Zleceniodawcę oraz ustalenie pisemnego ustalenia realizacji powierzonego zadania.
 8. Doradca Prawny zobowiązuje się do zapewnienia doradztwa prawnego w sprawach o charakterze międzynarodowym, w szczególności w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego czy windykacyjnego w stosunku do pomiotów zagranicznych.

§ 3 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UMOWY

 1. Przedmiot umowy określony w §2 obejmuję następujące ustawodawstwo:
  1. odnoszące się do stosowania norm czasu pracy jazdy i odpoczynków:
   1. rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.)
   1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155)
   1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
   1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 z późn. zm.)
   1. decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
   1. dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 mara 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
   1. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania
  1. odnoszących się zasad wykonywania transportu drogowego
   1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414)
   1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
   1. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
   1. dyrektywa Rady 96/3/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym
   1. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
   1. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
  1. regulujących warunki dopuszczenia kierowców do świadczenia usług:
   1. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 r.
   1. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012, poz. 1137 i 1448)
   1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
   1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  1. w zakresie świadczenia usług przewozowych
   1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984, Nr 53, poz. 272 z późn. zm)
   1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.
   1. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) z dnia 1 września 1970 r.
   1. Tytuł XXV, Tytuł XXVI ustawy Kodeks Cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r.

§ 3 ROZSZERZONY ZAKRES UMOWY

 1. Usługi określone w §2 po wejściu na  drogę postępowania sądowo – administracyjnego będą będzie przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami umowy oraz zostaną objęte odrębną umową o świadczenia zastępstwa procesowego.
 2. Reprezentowanie Zleceniodawcy przez Doradcę Prawnego w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa przez organy kontrolne będzie przedmiotem odrębnego porozumienia pomiędzy stronami umowy  w przypadku jeśli podczas kontroli, kontrolowany będzie czas pracy kierowców.
 3. Termin sporządzania pisemnych opinii o których mowa w §2 pkt 4 jest uzależniona od ilości i poziomu skomplikowania zapytań;
 4. Wszelkie usługi niewyszczególnione w treści niniejszej umowy, a wynikłe w trakcie trwania stosunku umownego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron, a  realizacja takich usług musi zostać zatwierdzone pisemnie przez osobę do tego uprawnioną po stronie Zleceniodawcy.
 5. Doradca Prawny zobowiązuje się każdorazowo do przedstawienia preferencyjnych warunków na świadczone przez siebie usługi, których zakres wykracza poza zakres niniejszej umowy;
 6. W szczególności każdorazowe zlecenie zastępstwa procesowego będzie przedmiotem odrębnego porozumienia stron na podstawie umowy zastępstwa procesowego
 7. Usługi określone w §2 pkt 8)  po wejściu na drogę postępowania sadowego lub administracyjnego będą przedmiotem odrębnego porozumienia stron, chyba  że prawo danego kraju UE dopuszcza reprezentację Zleceniodawcy przez Polskiego pełnomocnika.

§ 3 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

 1. Zleceniodawca i Doradca Prawny zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
 2. Doradca Prawny oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
 3. Doradca Prawny zobowiązuje się wykonać usługi objęte niniejszą Umową na podstawie informacji, danych i dokumentów uzyskanych od Zleceniodawcy, ze starannością wymaganą od osób zajmujących się profesjonalnym doradztwem prawnym
 4. Wszystkie osoby uczestniczące ze strony Doradcy Prawnego oraz Zleceniodawcy w realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim informacji poufnych uzyskanych w toku wykonywania niniejszej Umowy, chyba że obowiązek udostępnienia informacji wynikać będzie z przepisów prawa.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

 1. Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu chyba, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika z siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.
 2. Doradca Prawny nie jest obowiązany do naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w przypadku okoliczności za które Doradca Prawny nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a zwłaszcza w przypadku:
  1. braku przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, przekazywaniu nierzetelnych lub nieprawidłowych danych przez Zleceniodawcę
  1. udostępnienia danych dostępowych do Panelu Klienta osobom trzecim
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się:
  1. do samodzielnego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców;
  1. do informowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  1. nieprzekazywania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowym lub zarobkowym.
 4. Doradca Prawny oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą Umową.

§ 4 PANEL KLIENTA

 1. Doradca Prawny zapewni dostęp do Panelu Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia dostarczenia podpisanej Umowy. Dostęp do panelu klienta będzie możliwy na stronie internetowej www.panel.kt-legaltrans.pl
 2. Wszelkie dane do logowania zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail, za pomocą zaszyfrowanej wiadomości e-mail.
 3. Wszelkie dane do logowania zostaną przekazane pisemnie lub na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.

§ 5 OBOWIĄZKI DORADCY PRAWNEGO

 1. Doradca Prawny wykona przedmiot niniejszej umowy po otrzymaniu kompletu dokumentów oraz informacji potrzebnych do realizacji zlecenia. Doradca Prawny może również uzależnić wykonanie przedmiotu niniejszej umowy od otrzymania wskazanych przez niego informacji, zwłaszcza jeśli mają one znaczenie w sprawie.
 2. Doradca prawny może podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy bez otrzymania wszystkich potrzebnych danych – w szczególności wymienionych w §6 OWU– informując jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane. Zleceniodawca ma świadomość, że w takim przypadku przesłane przez Doradcę Prawnego dokumenty – przede wszystkim rozliczenie czasu pracy kierowców – mogą być niezgodne ze stanem faktycznym.
 3. Doradca Prawny może podjąć decyzję o wykonaniu całości lub części przedmiotu niniejszej umowy bez otrzymania wszystkich potrzebnych danych – informując jednocześnie, że usługa została wykonana w oparciu o niekompletne dane.
 4. Doradca Prawny może odmówić realizacji przedmiotu niniejszej umowy w szczególności jeśli uzna w iż przekracza ono zakres umowy.
 5. Doradca Prawny prześle dokumenty będące wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami.
 6. Doradca Prawny zobowiązuje się do zapewnienia indywidualnego opiekuna prawnego przedsiębiorstwa.
 7. Indywidualny opiekun prawny świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu  aktów prawnych określonych w §1 niniejszego Regulaminu w godzinach otwarcia kancelarii dla każdego z pracowników Zleceniodawcy.
 8. Doradca Prawny prześle dokumenty będące potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w sposób uzgodniony między Stronami.
 9. Doradca Prawny oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze techniczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, wraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Doradca Prawny będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście lub przez upoważnione w tym zakresie osoby, które zatrudnia oraz pod jego nadzorem.
 11. Przedmiot umowy będzie wykonywany w siedzibie Doradcy Prawnego, jednak w wyniku zaistnienia potrzeby, Doradca prawny może podjąć decyzję o realizacji swoich obowiązków w każdym innym miejscu w zależności od specyfiki konkretnych zadań.

§ 6 OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do transparentnego przedstawiania swoich zapytań, zwłaszcza szczegółowo przedstawiając poruszaną problematykę czy też zagadnienie, jak również do udzielenia wszelkich informacji faktycznych oraz prawnych niezbędnych Doradcy Prawnemu do udzielenia rzetelnej odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do niezatajania istotnych okoliczności o charakterze faktycznym oraz prawnym, a mogących mieć rzeczywisty wpływ na poruszane zagadnienie.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrywania niezwłocznie kosztów pełnomocnictw, opłat sądowych, tłumaczeń oraz innych kosztów na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
 4. Zleceniodawca najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Doradcy Prawnemu uzupełnioną Kartę informacyjną, która stanowi załącznik do Umowy. Ponadto, Zleceniodawca musi informować Doradcę Prawnego o każdorazowych zmianach danych wymienionych/określonych Kartą informacyjną. Informacje te Zleceniodawca przekaże niezwłocznie Doradcy Prawnemu w sposób ustalony w umowie. Informacja taka może zostać dostarczona Zleceniobiorcy również osobiście.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)     Administratorem Danych Osobowych Zleceniodawcy jest Doradca Prawny. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Doradcy Prawnym- na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości  ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Doradcy Prawnego, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) kierowania do Zleceniodawcy przez Doradcę Prawnego treści marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Zleceniodawcy zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Doradca Prawny przetwarza dane na podstawie zgody Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2)     Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do   korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

3)  Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Doradca Prawny powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

4)  Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji niniejszej Umowy, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Zleceniodawcy treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5)  Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Doradcy Prawnego pod adresem

email: kancelaria@kt-legaltrans.pl lub numerem tel: +48 14 657 67 77,11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6)  Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia

i wykonania niniejszej Umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Doradcą Prawnym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Doradcę Prawnego.

7)  Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej.

8)  Zleceniodawca w odrębnym dokumencie został poinformowany o:

a) możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;

b) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

§ 7 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)     Zleceniodawca w chwili zawarcia Umowy powierza Doradcy Prawnemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2)     Doradca Prawny zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia) wszelkich przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

3)     Doradca Prawny może powierzyć dane osobowe objęte przedmiotem niniejszej Umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4)     Doradca Prawny zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

5)     Doradca Prawny po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy niezwłocznie zwraca Zleceniodawcy tarczki tachografu oraz usuwa wszelkie istniejące kopie.

6)     W miarę możliwości Doradca Prawny pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązać się

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 1. Doradca Prawny po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy w ciągu 48 godzin.

§ 8 WYNAGRODZENIE

 1. Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia dla Doradcy Prawnego z tytułu niniejszej umowy zgodnie z zawartą Umową.
 2. Zleceniodawca będzie wypłacał wynagrodzenie Doradcy Prawnemu przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Alior Bank o numerze: 86 2490 0005 0000 4520 5079 2521, na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
 3. Faktura VAT z tytułu niniejszej umowy będzie wystawiona  z siedmio-dniowym terminem płatności.
 4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 dostarczana będzie Zleceniodawcy w formie elektronicznej lub listem poleconym na adres Zleceniodawcy podany w niniejszej umowie.
 5.  
 6. Zobowiązania Zleceniodawcy wynikające z zawartej Umowy będą rozliczane w walucie polski złoty (PLN). Wszelkie podawane w Regulaminie lub Umowie kwoty są kwotami netto, do których będzie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Faktura VAT oraz inne dokumenty rozliczeniowe będą przesyłane Zleceniodawcy lub na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w terminach 1, 15 oraz 30 dnia każdego miesiąca. Jednakże nie otrzymanie faktury VAT w przewidzianym terminie nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w formie przelewu w terminie oraz na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. W przypadku opóźnienia Doradca Prawny naliczy Zleceniodawcy odsetki o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684). Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Doradcy Prawnego.
 9. W przypadku zwłoki w płatnościach, Doradca Prawny podejmie czynności windykacyjno-upominawcze, których koszty obciążają Zleceniodawcę. W szczególności:
  1. wystosuje monit sms lub/i email, opłata za każdy monit sms lub email wynosi 5,00 zł netto
  1. wystosuje monit telefoniczny, opłata za każdy monit telefoniczny wynosi 15,00 zł netto
  1. wystosuje wezwanie do zapłaty, opłata za wysłanie wezwania do zapłaty wynosi 50,00 zł netto.
 10. Doradca Prawny zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5,00 zł netto w sytuacji gdy dostarczone tarcze tachografu będą nieczytelne lub dokumenty nie będą posegregowane według dat i nazwisk kierowców.

§ 11 WYNAGRODZENIE DODATKOWE

 1. Doradca Prawny zapewnia sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty, w sytuacji gdy współpraca pomiędzy stronami, przekroczy zakres określony w umowie. Każdorazowe takie zdarzenie będzie jednak konsultowane i będzie przedmiotem odrębnych porozumień pomiędzy stronami.
 2. Doradca Prawny zastrzega sobie prawo zwrotu kosztów tłumaczeń dokumentów, które to otrzymał na potrzeby wykonania niniejszej umowy. Doradca Prawny jednak zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania o tychże kosztach tłumaczeń i do chwili braku akceptacji takich kosztów ze strony Zleceniodawcy, zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań.
 3. Doradca Prawny zastrzega sobie zwrot innych kosztów. Zleceniodawca jednak zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania o takich kosztach i do chwili braku akceptacji takich kosztów ze strony Zleceniodawcy, zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań.
 4. Koszt wszelkich podróży służbowych Doradca Prawnego, w celu wykonywania niniejszej umowy, poza jego siedzibę, a związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, wynosi 0.8358 zł netto / kilometr,  fakturowany na ostatni dzień każdego miesiąca.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się zgłaszać wszelkie reklamacje wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi listem poleconym lub drogą elektroniczną z zaznaczoną opcją potwierdzenia doręczenia na wskazane przez Doradcę Prawnego adresy kontaktowe, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia zdarzenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej złożenie przez Klienta w wyżej przewidzianym terminie.
 2. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień odbioru listu poleconego lub dzień odbioru wiadomości e-mail umieszczonej w systemie teleinformatycznym.
 3. Doradca Prawny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Brak odpowiedzi przez Doradcę Prawnego w wyżej przewidzianym terminie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Doradca Prawny zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań i środków w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia uznania reklamacji.
 6. Złożenie reklamacji przez Zleceniodawcę nie jest równoznaczne z brakiem obowiązku zapłaty za abonament

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Zleceniodawca będzie informowany o każdej jednostronnej zmianie Regulaminu przez Doradcę Prawnego co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zarówno pisemnie jak i w drodze elektronicznej. W przypadku braku zgody na treść przedstawionych zmian, Klient ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania zmiany postanowień.
 2. Brak wyrażenia przez Klienta stanowiska w przedmiocie zmian treści Regulaminu będzie poczytywane jako wyrażenie zgody.

§ 11 CESJA WIERZYTELNOŚCI

Klient nie może przenieść wierzytelności wynikających z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Doradcy Prawnego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12 WSTRZYMANIE I WZNOWIENIE WYKONANIA ŚWIADCZENIA

 1. Doradca Prawny może powstrzymać się z wykonaniem Umowy, w tym uniemożliwić Zleceniodawcy dostęp do Panelu Klienta w przypadku:
  1. powzięcia wiadomości, że spełnienie świadczenia przez Zleceniodawcę jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy;
  1. niezapłacenia za wystawioną fakturę w terminie 14 dni od dnia wymagalności zapłaty;
  1. braku przekazania wszelkich informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy Zleceniodawcy, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej;
  1. udostępnienia danych dostępowych do panelu klienta osobom trzecim
  1. braku poinformowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  1. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowy lub zarobkowym;
 2. Wznowienie świadczenia Umowy następuje wyłącznie po całkowitej spłacie wszystkich przeterminowanych należności względem Doradcy Prawnego.

§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w terminie wcześniejszym niż okres wskazany w §2 Umowy; Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w terminie jednego miesiąca od dnia przesłania wypowiedzenia całości pozostałego wynagrodzenia za pozostały okres na jaki Umowy została zawarta.
 2. Po upływie okresu 12 miesięcy strony zgodnie postanawiają, że umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, a każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca, licząc od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia przesłanego listem poleconym na adresy korespondencyjne wskazane w nagłówku Umowy.
 3. Doradca Prawny może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. upływu trzech miesięcy od dnia zawieszenia Umowy;
  1. niezapłacenia za kolejno dwie wystawione faktury VAT przez Zleceniodawcą;
  1. braku przekazania informacji w przedmiocie zmian swoich danych osobowych, a w szczególności zmian dotyczących nazwy Klienta, adresu do doręczeń czy adresu poczty elektronicznej;
  1. udostępnienia danych dostępowych do panelu klienta osobom trzecim;
  1. braku poinformowania Doradcy Prawnego o każdym przypadku wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego;
  1. przekazania danych skutkujących dostępem do systemu innym osobom w celu usługowym lub zarobkowym;
  1. w przypadku nienadesłania danych niezbędnych do należnego wykonania rozliczeń
 4. Doradcy Prawnemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia również w każdy innym słusznym przypadku niż wymienione w pkt 4 ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Zleceniodawca otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.
 5. Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na prawo Doradcy Prawnego do wynagrodzenia za usługi bądź gotowość do ich świadczenia w okresie wypowiedzenia.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zawieranej z Zleceniodawcą Umowy.
 2. Spory wynikłe lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Doradcy Prawnego
 3. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi rozliczania czasu pracy kierowców przez Kancelarię Transportową LEGALTRANS Sp. z o.o. (OWU) wchodzi w życie z dniem 1.07.2018 r. i zastępuje wcześniejsze Regulaminy w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.
 4. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
 5. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy i nie będą ujawniać jej warunków osobom trzecim.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Doradcę Prawnego nazwy/firmy i logo Zleceniodawcy w celach marketingowych.
 7. Strony ustalają że wszelka korespondencja w postaci elektronicznej będzie się odbywała w postaci plików Microsoft Office for Windows lub Adobe Reader.
 8. Doradca Prawny oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań objętych niniejszą umową.
 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

za Zleceniodawcę

………………………………………………..                                                           

Facebook